OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE


O G Ł O S Z E N I E

     Wójta Gminy Słopnice o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Słopnice uchwały Nr XVII/121/16 z dnia 28 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice, zatwierdzonego uchwałą Nr XVII/103/04 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 sierpnia 2004 r (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego z dnia 15.10.2004r Nr 308, poz. 3281 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia terenów w rejonie:

1)  działek nr: 2657, 3653/4, 3738/3, 3740/2  położonych w Słopnicach Szlacheckich oraz dziełek nr: 262/4, 574, 1296, 2289, 2793 i część działki 7388/3 położonych  w Słopnicach Królewskich – na tereny zabudowy mieszkaniowej,
2)  działki nr 4161/1 położonej w Słopnicach Szlacheckich oraz działki nr 2198 położonej w Słopnicach Królewskich - na tereny zabudowy rekreacyjnej,
3) działek nr: 1419/1, 1420/1, 1421 i część działki 1322 położonych w Słopnicach Królewskich – na tereny usług kultury, sportu i rekreacji

oraz o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany ustaleń w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 23 lutego 2017r.
Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Słopnice (34-615 Słopnice 911) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.Wójt Gminy Słopnice
(-) mgr inż. Adam Sołtys


Tagi