INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje że, w związku z zarządzeniem środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ‒ właściciele gospodarstw utrzymujących drób na własne potrzeby ‒ są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Zgłoszenia proszę dokonać na załączonym druku.

Wypełniony druk wysłać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej lub dostarczyć do Sołtysa lub Urzędu Gminy .

Ponadto informuje się, że w/w Rozporządzenie nakazuje:

  •  odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie (trzymanie ptactwa w pomieszczeniach zamkniętych lub innych miejscach uniemożliwiających kontakt z ptakami z innych gospodarstw oraz ograniczenia ich kontaktu z dzikimi ptakami),
  • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umyć ręce wodą z mydłem.

Posiadacz drobiu ma obowiązek zawiadomić organy Inspekcji Weterynaryjnej, albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu
u drobiu następujących objawów klinicznych:
zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg
i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.

Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad posiadaczowi drobiu grozi kara pieniężna wymierzana w drodze decyzji administracyjnej przez powiatowego lekarza weterynarii.

Ze względu na wysoką zjadliwość grypy ptaków zwracamy się o bezwzględne przestrzeganie powyższych zasad.

Formularz do pobrania

Tagi