OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZPO W SŁOPNICACH


Zarzadzenie Nr Or.OK.0050.14.2017
Wójta Gminy Słopnice
z dnia  24 lutego 2017r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach 732.

Na podstawie art. 5c pkt. 2 i art. 36a ust. 1, ust. 2 i ust. 15 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (J.T. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

 § 1.

  1. Ogłasza się konkurs na stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach 732.
  2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Słopnice.

§ 2.

  1. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia
  2. Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na stronie internetowej i BIP Gminy Słopnice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słopnice.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy Słopnice.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Słopnice
mgr inż. Adam Sołtys

 

  TREŚĆ OGŁOSZENIA KONKURSU

 

Tagi