UZGODNIENIA W SPRAWIE POWSTANIA SAMODZIELNEJ SZKOŁY

Pod koniec listopada 2017 r. Rada Gminy Słopnice, upoważniła Wójta Gminy do podjęcia działań w zakresie przekształcenia obecnej Szkoły Filialnej na Granicach w samodzielną ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3. Nowa szkoła ma funkcjonować od 1 września 2018 roku. Zanim nastąpi powołanie nowej ośmioletniej placówki oświatowej konieczne jest przeprowadzenie procedury likwidacyjnej. W chwili obecnej rozpoczęły się uzgodnienia z rodzicami.

Proces przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach ma odbyć się poprzez likwidację z końcem roku szkolnego 2017/2018 tj. z dniem 31 sierpnia 2018 r. Szkoły Filialnej Słopnice – Granice obejmującej klasy I-VIII (funkcjonującej obecnie w ramach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słopnicach), a następnie utworzenie w miejsce zlikwidowanej szkoły - samodzielnej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słopnicach z klasami I-VIII oraz z oddziałami przedszkolnymi.

Działania samorządu podjęte w tej sprawie znajdują również swoje potwierdzenie w oczekiwaniach społeczeństwa i rodziców uczniów z terenu Sołectwa Granice, którzy w piśmie z dnia 22 listopada 2017 r.  zwrócili się do Wójta Gminy Słopnice w sprawie utworzenia samodzielnej szkoły podstawowej na Granicach.

Obecnie trwa proces likwidacji Szkoły Filialnej Słopnice – Granice. W dniu 15 grudnia 2017 r. Gmina Słopnice uzyskała pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach poprzez likwidację z dniem 31 sierpnia Szkoły Filialnej Słopnice Granice w celu utworzenia w jej miejsce z dniem 1 września 2018 roku VIII-klasowej Szkoły Podstawowej Nr 3. Na podstawie upoważnienia Rady Gminy Słopnice, Wójt Gminy rozpoczyna obecnie uzgodnienia w sprawie zamiaru likwidacji szkoły z rodzicami uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach, w skład którego wchodzą zarówno rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, uczniów Szkoły Filialnej Słopnice – Granice oraz rodzice dzieci Przedszkola. Informacja ta zostanie przekazana m.in. na spotkaniach z rodzicami w szkołach (wywiadówkach), zebraniach wiejskich oraz w drodze listów skierowanych do rodziców i dostarczonych przez najstarszych uczniów szkoły podstawowej.

Po dopełnieniu wszystkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu likwidacji szkoły, w drugiej połowie lutego zostanie podjęta przez Radę Gminy Słopnice ostateczna uchwała w sprawie powołania/utworzenia samodzielnej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słopnicach z klasami I-VIII wraz z oddziałami przedszkolnymi.

Nowa szkoła zacznie funkcjonować od 1 września 2018 r. W wyniku przekształcenia szkoły filialnej w szkołę samodzielną nie ulegnie zmianie sytuacja uczniów, dalej  będą się uczyć w tym samym budynku.