OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY


Zgodnie z art. 33, 34 i 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.)
informuję

  1. Prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia określonego jako: „Budowa stacji paliw płynnych na działce ew. nr 1061/1, obręb Słopnice Szlacheckie, gmina Słopnice”.
  2. Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko wydana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie budowy stacji paliw płynnych na działce o nr ewidencyjnym 1061/1 (obręb ewidencyjny słopnice Szlacheckie).
  3. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Słopnice.
    Organem właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
    Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej.
  4. Dokumentacja postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określonego jako: „Budowa stacji paliw płynnych na działce ew. nr 1061/1 obręb Słopnice Szlacheckie, gmina Słopnice” – wyłożona jest do wglądu – w dniach od 10 kwietnia 2017 roku do dnia 10 maja 2017 roku – w Urzędzie Gminy w Słopnicach (pokój nr 13) – w godzinach 8:00 - 15:00.
  5. Uwagi i wnioski w tej sprawie można wnosić do dnia 25 maja 2017 roku w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Słopnice.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Tagi