NABÓR WNIOSKÓW - WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA

Wójt Gminy Słopnice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację w 2018 r. zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Słopnice”. Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z informacją i składania wniosków.

Ogłoszenie Wójta Gminy Słopnice w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację w 2018 r. zadań inwestycyjnych w ramach
„Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Słopnice”.

 

W związku z możliwością uzyskania dotacji z  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,  na dofinansowanie w 2018 r. wymiany systemów ogrzewania, ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Słopnice” w 2018 r. – polegających na zmianie dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.

Wniosek o udzielenie dotacji winni złożyć wszyscy zainteresowani, w tym również osoby które wcześniej złożyły ankietę dla programu gospodarki niskoemisyjnej.

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa.

Dotacja celowa, może być udzielona na realizację zadań polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel, drewno) na ogrzewanie proekologiczne, obejmujące  wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem i drewnem na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych kondensacyjnych, a w rejonach gminy nie wyposażonych w sieć gazową - wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem i drewnem na nowe źródła opalane węglem (ekogroszek) lub biomasą.

Wnioskowane do wymiany źródło ciepła musi być jedynym jakim dysponuje właściciel budynku.
Stary kocioł musi zostać przekazany na złom.

Nowy kocioł musi spełniać wymagania EKOPROJEKTU zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC(2009/125/WE).

Wybór nowego kotła, jego dostawcy oraz instalatora, należy do właściciela budynku.

Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej o co najmniej 20%.


Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Słopnice.

W budynku mieszkalnym nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

Forma i wysokość dofinansowania danego wariantu modernizacji źródła ciepła.

Każdy właściciel może uzyskać dotację w ramach Programu :

  • ze środków WFOŚiGW w Krakowie w wysokości procentowej nie przekraczającej wartości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 4.500,00 zł (dotyczy wymiany starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródło ciepła w postaci kotła węglowego lub na biomasę) i nie więcej niż 7.500,00 zł (dotyczy wymiany starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródło ciepła w postaci kotła gazowego),
  • ze środków Gminy Słopnice w wysokości procentowej nieprzekraczającej wartości 10% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane stanowią :

  • demontaż starego źródła ciepła,
  • zakup i montaż nowego źródła ciepła,
  • zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy) .
  • wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników.

Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez właściciela w celu prawidłowej realizacji zadania uznaje się za niekwalifikowane.

Wysokość udzielonej dotacji będzie ustalana  indywidualnie na podstawie informacji uzyskanych z wniosku o udzielenie dotacji.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji.
Wypełniony wniosek o udzielenie dotacji  należy złożyć w terminie  do dnia 9 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Słopnice, pokój nr 12 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Słopnicach. W przypadku złożenia wniosku w placówce pocztowej, za termin złożenia wniosku uważa się dzień doręczenia do Urzędu Gminy w Słopnicach.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Gminy w Słopnicach, pokój nr 12.

4. Rozliczenie dotacji.
Podstawą przyznania i rozliczenia dotacji będzie umowa o dofinansowanie spisana między Gminą Słopnice a inwestorami. Prawdopodobny termin zawarcia umów to lipiec 2018 r. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed dniem podpisania umowy. Dofinansowanie będzie udzielone w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Planowany termin końcowy rozliczenia, nie później niż do dnia 30 października 2018 r.

5. Dodatkowe informacje.
Realizacja programu jest uzależniona od otrzymania dotacji z WFOŚiGW. Program będzie realizowany do wysokości posiadanych środków finansowych.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Podstawą uczestnictwa w Programie jest złożenie w terminie prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku.

Pozytywnie zweryfikowane wnioski utworzą listę rankingową.

W przypadku gdy zgłoszone zapotrzebowanie na środki przewyższało będzie kwotę dostępnych środków, dofinansowanie będzie udzielone według kolejności ustalonej na podstawie poniższych kryteriów :

  • powierzchnia użytkowa budynku– waga 60% (premiowana wartość najwyższa).
  • roczna ilość spalanego opału– waga 20% (premiowana wartość najwyższa). W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości danych, właściciel będzie poproszony o przedstawienie dowodu zakupu.
  • koszt realizacji przedsięwzięcia – waga 20%(premiowana wartość najniższa).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słopnicach, pokój nr 12 lub pod numerem telefonu: (18) 3347423.