KONKURS! OPRACUJ KONCEPCJĘ KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM SŁOPNIC!

Ogłoszenie konkursu na opracowanie „Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Słopnice”.

Gmina Słopnice zaprasza

 do udzialu w konkursie na opracowanie

„Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Słopnice”

 

 

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedstawiającej  sposób zagospodarowania przestrzeni w centrum Słopnic bezpośrednio w sąsiedztwie potoku „Słopniczanka” pomiędzy budynkiem zabytkowego kościoła a budynkiem urzędu gminy, oznaczony w MPZP symbolem UTS. Koncepcja powinna określać teren i jego relacje z otoczeniem, jak i zasady kształtowania przestrzeni publicznej, uwzględniając zarys historyczny miejscowości.

Powierzchnia terenu objętego konkursem wynosi ok. 2 ha, obejmuje działki i nr ew. 1322, 1419/1, 1420/1 obręb ewidencyjny Słopnice Królewskie.
Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Urząd Gminy Słopnice, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
Zasady i przebieg konkursu określa regulamin (do pobrania ze strony wraz z załącznikami)

Każdy z uczestników może złożyć tylko jedną pracę.

Zwycięzców  konkursu wyłoni  powołana przez Wójta Gminy komisja konkursowa. Pula nagród w konkursie wynosi  6 tys. zł. Pierwsza nagroda to 3 tys. zł., druga – 2 tys. zł. a trzecia - 1 tys. zł.

Nagrodzone koncepcje będą wykorzystane przy opracowaniu projektu budowlanego.
Prace należy nasyłać do 28 lutego 2018 r. - Urząd Gminy Słopnice.

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.