PODSUMOWANIE OBRAD W SOŁECTWACH

W lutym odbyły się coroczne spotkania z mieszkańcami sołectw gminy Słopnice. Mieszkańcy wysłuchali m.in. sprawozdania z działalności samorządu za rok ubiegły, jak i poznali perspektywy budżetowe i plany inwestycyjne na 2018 rok. Przeważały rozmowy na temat nowego systemu segregacji śmieci oraz działań w zakresie programu likwidacji niskiej emisji.

Zebrania w sołectwach odbyły się w czasie kolejnych dwóch niedziel, 18 i 25 lutego br. W pierwszym terminie odbyły się zebrania wiejskie dla sołectw Słopnice Górne oraz Mogielica. W kolejnym, obradowali mieszkańcy sołectw Słopnice Dolne Królewskie, Szlacheckie oraz Granice. W spotkaniach z mieszkańcami uczestniczyli:  Wójt Gminy - Adam Sołtys, Skarbnik - Jan Więcek i Przewodniczący Rady Gminy – Józef Filipiak oraz sołtysi i radni poszczególnych sołectw oraz radny powiatowych Józef Jaworski.

Zebrania wiejskie były okazją do podsumowania roku 2017, zarówno pod kątem  zrealizowanych inwestycji, wydarzeń kulturalnych, sportowych jak i  współpracy z organizacjami pozarządowych i stowarzyszeniami z terenu Słopnic. Mieszkańcom przedstawiono także główne założenia budżetu gminy na 2018 rok oraz planowane inwestycje. Ważnym punktem wszystkich zebrań była dyskusja, podczas której mieszkańcy osiedli i przysiółków mogli przedstawić indywidualne wnioski, opinie oraz istotne dla mieszkańców sprawy bieżące, konieczne do uwzględnienia w działaniach samorządu.

Dotyczyły one głównie budowy kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej, doraźnych prac remontowych na drogach. Mieszkańcy pytali także o instalacje fotowoltaiczne, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, program ograniczenia niskiej emisji i wymiany kotłów.  W ramach spraw bieżących wójt przekazał uczestnikom zebrań informację na temat m. in. obowiązujących zasadach gospodarki  odpadami komunalnymi, wysokości opłat za wywóz śmieci jak i nowych zasad ich segregacji.

Wójt Gminy Słopnice dziękuje mieszkańcom za udział w zebraniach oraz merytoryczną i rzeczową dyskusję. Wszystkie wnioski zostaną skierowane do odpowiednich wydziałów i w miarę możliwości będą brane pod uwagę w przyszłych działaniach samorządu.

GALERIA