Wiadomości

Wtorek, 29 maja 2018

ZASADY SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH DOTKNIĘTYCH NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM

Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy oraz minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

 

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin.

 

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (załącznik).

 

W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik).

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

 

Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

 

Wójt po wpłynięciu zgłoszeń rolników, w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wnioskuje do Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

 

Komisja (powołana przez Wojewodę) dokonuje szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przez producenta rolnego do urzędu gminy wniosku o oszacowanie szkód, poprzez lustrację na miejscu.

 

Po oszacowaniu szkód przez komisję, wojewoda wdraża ustalone zasady w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności potwierdza wysokość i zakres szkód na protokołach Komisji w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji lub powyżej 1050 zł w przypadku szkód w środkach trwałych.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=rolnictwo

 

 

 

Wzory druków:

WNIOSEK o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym

 

Załączniki do wniosku producenta rolnego