POSTĘPY PRAC BUDOWY GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Dobre warunki pogodowe sprzyjają postępowi prac zleconych przez gminę Słopnice w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, w kolejnej części Słopnic. Czwarty etap prac zakłada budowę ponad 15 km nowej sieci. Z uwagi na szeroki zakres planowanych prac i zróżnicowanie terenu po którym zaplanowano przebieg kolektora, zadanie podzielono na dwie części.

Od połowy sierpnia  wykonawca prowadzi roboty  w osiedlach Więcki, Talaski, Miłkowskie, Kulpówka oraz Dzioł nad Miłkowskim. W pierwszej kolejności wykonano kanalizację w osiedlu Kulpówka, w sąsiedztwie oraz pod drogą gminną, która jeszcze w tym roku przejdzie generalną modernizację (w ramach uzyskanego przez Gminę Słopnice dofinansowania z Programu  Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej). Druga część zadania zostanie zrealizowana w przyszłym roku i obejmie swym zakresem budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku Garcarzówka – Dziołówka w Słopnicach Górnych.  W ramach zadania zostanie również wykonana przepompownia ścieków pod osiedlem Rola. Termin zakończenia tej części prac wyznaczono na czerwiec 2019 roku. Koszt całego zadania to blisko 3,5 mln zł. Efektem inwestycji będzie skanalizowanie kolejnych osiedli i przyłącz ponad 250 nowych użytkowników gminnej sieci kanalizacyjnej.
Należy dodać, że 3 września 2018 roku, wójt gminy podpisał z wykonawcą umowę na  budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku już istniejącej sieci. I tak już niebawem ruszy rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej m.in. w osiedlach Wójtostwo i Folwark Dolny, pozwalający na przyłączenie do sieci nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. Koszt inwestycji wyniesie ponad 100 000 zł i zostanie sfinansowany ze środków własnych gminy Słopnice. Termin realizacji zadania upływa w grudniu.

 

GALERIA