PRZYBYŁO NOWYCH WEWNĘTRZNYCH DRÓG ASFALTOWYCH

Sieć asfaltowych dróg wewnętrznych gminy Słopnice, została poszerzona o kolejne pięć nowych odcinków z nawierzchnią asfaltową. Korzystają z nich mieszkańcy osiedli Czeczotki, Marciszówka, Filipówka, Stanisze i Więcki. Wkrótce z nowej inwestycji drogowej będą korzystać także mieszkańcy osiedla Kulpówka.

Najszerszy zakres prac został wykonany na odcinku drogowym w osiedlu Marciszówka. Modernizacja obejmowała odcinek 1,2 km a w ramach prac zmodernizowano nawierzchnię asafaltową wewnątrz osiedla oraz wykonano zupełnie nową nawierzchnię prowadzącą do nowopowstałych zabudowań. Prace wymagały również wykonania kilkudziesięciu zjazdów oraz rowów i korytek odwodnieniowych.  Droga Marciszówka ma istotne znaczenie w sieci drogowej gminy Słopnice, ponieważ z jej części korzystają także mieszkańcy osiedli sąsiadujących tj. Wikarówka i Wójtostwo. Na terenie tego sołectwa wykonano również dwie kolejne drogi: Czeczotki oraz Filipówka. Prowadzą one głównie do nowych zabudowań mieszkalnych rozrastających się osiedli. Pozostałe odcinki nawierzchni asfaltowej łącznie 300 mb, zrealizowano w osiedlu Stanisze  (Sołectwo Granice) i Więcki (Sołectwo Słopnice Dolne Szlacheckie).

Reasumując inwestycje te to łącznie 1,7 km nowej nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych prowadzących do kilkunastu osiedli. Ogólna suma środków poniesionych na ten cel  zamyka się kwotą 616 723 zł. Koszt tego zakresu prac zostały w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy Słopnice.

  W trakcie realizacji jest remont drogi gminnej Kulpówka obejmujący odcinek o długości 790 mb. Zaplanowane prace polegają na poszerzeniu jezdni, wykonaniu przejść instalacji kanalizacyjnej, nową nawierzchnię asfaltową, odwodnienie i wykonanie bezpiecznych miejsc do mijania. Blisko połowę kosztów inwestycji pokryją środki z dotacji pozyskanej przez samorząd z rządowego Programu Rozwoju Powiatowej i Gminnej Infrastruktury Drogowej. Łączny koszt inwestycji 599 930 zł, z tego 303 175 zł z budżetu Gminy Słopnice.

Do całości prac na drogach osiedlowych i wewnętrznych należy także zaliczyć szereg innych prac wykonanych na terenie gminy. Prace te polegały głównie na utwardzeniu powierzchni dróg kruszywem tłuczniowym oraz odwodnieniu istniejących dróg poprzez korytka ściekowe. Drogi tłuczniowe wykonano m.in. w osiedlu Filipówka (250 mb) i Kormany  (520 mb). W tym przypadku pozyskano dotację w kwocie 43 468 zł z budżetu województwa małopolskiego.  W zakresie pogłębienia i wykonania rowów odwodnieniowych i ułożenia korytek ściekowych prace zrealizowane są na drogach osiedlowych: Bieniówka, Do Kotary, Dziołówka, Kukuczki, Międzydwory, Podgórze, Pożogi, Sasy oraz Talaski-Sasy. Wartość prac zamknie się kwotą 214 363 zł. W ramach inwestycji drogowych wykonano również poszerzenie pobocza drogi gminnej Granice (na odcinku 210 mb), odbudowę korpusu w ciągu drogi Sołtyse ( zniszczonego w trakcie ulewnych deszczów w maju i lipcu), remont przepustu w ciągu drogi Białonogi oraz wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych na drodze Pierzchały.  Suma prac zamknie się kwotą 128 722 zł. 

Łącznie na remonty, modernizację dróg wewnętrznych i osiedlowych w roku bieżącym zostanie wydane łącznie  1 559 738 zł. Wartość 78 % tej kwoty pokryte zostanie ze środków własnych gminy Słopnice.

GALERIA