RADA ODEBRAŁA INWESTYCJE

W minioną sobotę, 27 października br. radni odbyli wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Słopnice. Ostatnie w tej kadencji spotkanie przeznaczono na wyjazd w teren i wizytację inwestycji zrealizowanych na terenie gminy w bieżącym roku. Tradycyjnie przegląd obejmował inwestycje drogowe, szkolne, wodociągowe, kanalizacyjne, miejsca rekreacji i pozostałe.

Pierwszą inwestycją na trasie wizytacji rady była nowa infrastruktura powstała w centrum Słopnic Dolnych w ramach tzw. Otwartych Stref Aktywności. To miejsce zabawy i rekreacji z urządzeniami siłowni zewnętrznej, które powstało na działce gminy Słopnice pomiędzy kościołem i siedzibą urzędu gminy. Plac zabaw wraz z miejscem do aktywności na świeżym powietrzu to jedna z dwóch takich inwestycji zrealizowanych w tym roku przez samorząd. Druga została wybudowana przy szkole podstawowej w Słopnicach Górnych. Miejsca te powstały z myślą o najmłodszych i uczniach szkół oraz osobach dorosłych, które mogą aktywnie spędzić swój wolny czas. Obie inwestycje kosztowały 267 592 zł, a 105 000 zł z tej kwoty samorząd pozyskał z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Także w centrum Słopnic Dolnych znajduje się odnowiona zabytkowa kapliczka z osiedla Czajnówka. Radni obejrzeli nowe miejsce posadowienia kapliczki i efekt prac renowacyjnych, wykonanych na przełomie sierpnia i września. Koszt renowacji zamknął się kwotą 26 000 zł, a dzięki pracom uzyskano nowy zabytkowy obiekt sakralny w centrum miejscowości.

W dalszej części posiedzenia radni sprawdzili stan wykonanych inwestycji drogowych. Objazd rozpoczął się od drogi Marciszówka, która stanowiła najkosztowniejszą pozycję pośród zrealizowanych dróg osiedlowych (koszt 457 282 zł). Modernizacja drogi o długości blisko 1,3 poprawiła dojazd do już istniejących osiedli oraz do będących w budowie, nowych budynków mieszkalnych. Radni obejrzeli także nowe nawierzchni asfaltowe w osiedlach Filipówka, Stanisze i Więcki oraz, będącej jeszcze w realizacji, drogi gminnej Kulpówka. Ta ostatnia inwestycja drogowa obejmuje modernizację drogi o długości 790 mb i polega na poszerzeniu jezdni, modernizację odwodnienia oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Zadanie wykonywane jest ze wsparciem środków dotacji Programu Rozwoju Powiatowej i Gminnej Infrastruktury Drogowej, które gmina Słopnice pozyskała w wysokości 296 755 zł. Nowa nawierzchnia asfaltowa zostanie położna na początku listopada. W dalszej kolejności radni odwiedzili inwestycje wykonane na terenie obiektów szkolnych. I tak jako pierwszy obiekt członkowie wszystkich Komisji Rady Gminy obejrzeli nowy plac zabaw i siłownię zewnętrzną przy szkole podstawowej w sołectwie Granice. Koszt zadania zamknął się kwotą 139 631 zł ( z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 81 128 zł). Dodatkowo przy szkole wykonano nowe miejsca parkingowe oraz poszerzono pobocza w najbliższym otoczeniu szkoły. Kolejno radni udali się na zmodernizowane boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 4 pod Mogielicą. Przypomnijmy, że w czerwcu, z dofinansowaniem uzyskanym z programu „Małopolskie Boiska”, wykonano nową nawierzchnię syntetyczną na płycie boiska. O nową nawierzchnię poszerzono także sąsiadujący z boiskiem plac zabaw, który został podtopiony w czasie lipcowych gwałtownych ulew. Koszt obu zadań zamknął się kwotą 261 914 zł (60% tek kwoty pozyskano ze środków zewnętrznych). Ostatnią z wizytowanych placówek oświatowych była szkoła podstawowa w Słopnicach Górnych gdzie powstała wspomniana wyżej Otwarta Strefa Aktywności – plac zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej. W trakcie objazdu radni zapoznali się ze szczegółami pozostałych inwestycji, w tym przede wszystkim postępem prac budowy kanalizacji sanitarnej po stronie Szlacheckiej Słopnic. Inwestycja ta została już zrealizowana  w osiedlach Więcki, Talaski, Miłkowskie i Kulpówka. Wójt poinformował, że prace zmierzające do skanalizowania kolejnej dużej części Słopnic  (ok. 15 km sieci i 250 nowych użytkowników) przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem. Radni przyjęli również sprawozdanie z realizacji pozostałych inwestycji m.in.: prac odwodnieniowych na drogach osiedlowych, modernizacji przepustów, nowych nawierzchni tłuczniowych, rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jak również wykonanie nowych przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także efektu wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych. Na zakończenie objazdu po terenie radni udali się do jednostki OSP Słopnice Górne, a celem tej wizyty była prezentacja nowego samochodu pożarniczego zakupionego przez tą jednostkę. Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy to Volvo z 2018 roku o wartości 793 350 zł. Zakup samochodu został sfinansowany w 50 % ze środków gminy Słopnice. Pozostałe środki stanowiła dotacja z WFOŚIGW oraz Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Dla podsumowania należy dodać, że łączna wartość tegorocznych inwestycji zrealizowanych w Gminie Słopnice zamyka się kwotą 5 476 362 zł. Wartość 54% tej kwoty stanowią środki pozyskane przez gminę ze źródeł zewnętrznych, tj. 2 960 351 zł ( w tym 1 636 153 zł stanowi pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW umarzalna w 40%).

 

 

Tagi

GALERIA