RADNI ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE I WYBRALI PREZYDIUM

Piętnastu radnych Gminy Słopnice, wybranych w wyborach samorządowych 21 października 2018 r., objęło mandat radnego Gminy Słopnice, składając ślubowanie podczas pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Słopnice 2018-2023, która odbyła się 22 listopada 2018 r. w Gminnym Kompleksie Sportowym w Słopnicach.

Po wręczeniu zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Tadeusza Florka i  Zastępcę Edwarda Srokę radni przystąpili do ślubowania. Ceremonię złożenia ślubowania poprowadził radny senior Józef Liszka. Godne, rzetelne i uczciwie, pełnienie obowiązku radnego oraz działanie mające na względzie dobro gminy Słopnice i jej mieszkańców ślubowało 9 radnych, którzy uzyskali mandat po raz kolejny i 6 nowych radnych. Wobec nowej rady ślubowanie złożył również Adam Sołtys, który został wybrany Wójtem Gminy Słopnice na kolejną kadencję.
W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do wyboru prezydium. Na stanowisko przewodniczącego radni zgłosili tylko jedną kandydaturę - Józefa Bednarczyka. Kandydat ten pełnił rolę wiceprzewodniczącego rady w poprzednich kadencjach. Radni powierzyli mu najwyższą funkcję w radzie 14 głosami „za” przy jednym głosie „przeciw”. Rozszerzając porządek obrad radni zdecydowali także o wyborze dwóch wiceprzewodniczących rady. W głosowaniu rada zdecydowała o powołaniu, po raz pierwszy w historii Rady Gminy Słopnice, dwóch wiceprzewodniczących. W odrębnych głosowaniach tajnych, radni zdecydowali jednogłośnie o wyborze na tą funkcję Henryka Ślazyka oraz Elżbietę Curzydło.
Po ukonstytuowaniu się Rady Gminy głos zabrał Wójt Gminy Słopnice Adam Sołtys, który zdał radnym sprawozdanie o stanie gminy Słopnice. Realizując dalszy porządek obrad radni uchwalili wysokość wynagrodzenia wójta gminy, które pozostało na niezmienionym poziomie.
W dalszej części posiedzenia zostały powołane jednogłośnie składy osobowe wszystkich stałych komisji rady gminy, a ostatnie w tym dniu głosowania dotyczyły wyboru przewodniczących tych komisji.
Skład stałych Komisji Rady Gminy Słopnice przedstawia się następująco:

KOMISJA REWIZYJNA
Irena Kulpa
Józef Curzydło  - Przewodniczący
Marian Porębski

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Irena Kulpa - Przewodnicząca
Marian Porębski
Przemysław Bień
Tadeusz Ślazyk

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Arkadiusz Szczecina - Przewodniczący
Elżbieta Curzydło
Józefa Bulanda
Krzysztof Ślazyk
Marcin Kęska
Wojciech Faron

KOMISJA INWESTYCJI I FINANSÓW
Bednarczyk Józef
Henryk Ślazyk
Marcin Kęska
Marek Kulpa – Przewodniczący

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Józef Curzydło
Józef Liszka – Przewodniczący
Józefa Bulanda
Marek Kulpa
Przemysław Bień
Wojciech Faron

 

GALERIA