OBRADY II SESJI RADY GMINY SŁOPNICE

Zapraszamy na retransmisję obrad II sesji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się 7 grudnia 2018 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Gminnego Kompleksu Sportowego w Słopnicach.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Słopnice.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Słopnice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Słopnice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu osłonowego zmniejszenia wydatków rodzin, poniesionych na dożywianie dzieci w Gminie Słopnice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/97 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Słopnice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie i uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2018 rok.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie sesji.
Tagi