RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 ROK

Na najbliższej sesji Rady Gminy Słopnice odbędzie dyskusja nad raportem o stanie Gminy Słopnice. Przygotowanie i przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek ciążący na organach wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2019 procedura związana z raportem odbędzie się po raz pierwszy.

Obowiązek sporządzenia przez wójta raportu o stanie gminy, reguluje art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Wójt Gminy Słopnice przedstawił Radzie Gminy raport o stanie gminy Słopnice za 2018 rok na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Słopnice w dniu 31 maja 2019 r.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Słopnice za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Słopnice. Zgłoszenie to składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Słopnice za 2018 rok odbędzie się 14 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 czerwca 2019 r. (czwartek), do godziny 15.30.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest tutaj a także w sekretariacie Urzędu Gminy Słopnice (pok. nr 4).

Treść raportu o stanie Gminy Słopnice za 2018 rok znajduje się poniżej oraz jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słopnice.