OBRADY VII SESJI RADY GMINY SŁOPNICE

Zapraszamy na retransmisję obrad VII sesji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się 6 września br. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Gminnego Kompleksu Sportowego w Słopnicach.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Słopnice.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Słopnice oraz nadania jej statutu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Słopnicach w osiedlach pod Mogielicą”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Słopnice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2019 rok.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
(-) Józef Bednarczyk

Tagi