GOSPODARKA KOMUNALNA

Gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zasady segregacji odpadów.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podmioty gospodarcze posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Informacja o zasadach transportowania ścieków na oczyszczalnie w Słopnicach.

Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych