Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

 

 wymagane przez art. 3 ust. 1 pkt. 9) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017r. Poz. 1289 z późn. zm.)

 

1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słopnice:   

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133

 

2. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

Zmieszane odpady komunalne przetwarzane są w instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów (RIPOK – część mechaniczna), Osiedle Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowane są w:

- Zakład Zagospodarowania Odpadów (RIPOK – część biologiczna), Osiedle Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa,

- Zakład Zagospodarowania Odpadów, ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice.

 

3. Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

a) Osiągnięty przez Gminę Słopnice – za rok 2017 – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 20,3%.

Wymagany minimalny poziom odzysku – według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167) – za rok 2017 – wynosi 20%.

b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r. poz. 2412) – określa, że w roku 2017 poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć wynosi 45%.

Gmina Słopnice w roku 2017 nie przekazywała odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do składowania na składowiskach odpadów (osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wyniósł 0 %).

 

 

4. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Słopnicach - Słopnice 1383.
Punkt czynny od poniedziałku do soboty, w godz. 10:00 – 18:00.

 

5. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy mogą:

  • oddawać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne z terenu gminy Słopnice – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z oo., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133 – wg harmonogramu odbioru,
  • dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.