Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

 

 wymagane przez art. 3 ust. 1 pkt. 9) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017r. Poz. 1289 z późn. zm.)

 

 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słopnice:  
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133
   
 2. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych.   
  Zmieszane odpady komunalne przetwarzane są w instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów (RIPOK – część mechaniczna), Osiedle Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa.

  Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowane są w:

  -  Zakład Zagospodarowania Odpadów (RIPOK – część biologiczna), Osiedle Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa,

  - Zakład Zagospodarowania Odpadów, ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice
   

 3. Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

  a) Osiągnięty przez Gminę Słopnice – za rok 2017 – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 20,3%.Wymagany minimalny poziom odzysku – według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167) – za rok 2017 – wynosi 20%.

  b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r. poz. 2412) – określa, że w roku 2017 poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć wynosi 45%.

  Gmina Słopnice w roku 2017 nie przekazywała odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do składowania na składowiskach odpadów (osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wyniósł 0 %).
   

 4. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Słopnicach - Słopnice 1383.
  Punkt czynny od poniedziałku do soboty, w godz. 10:00 – 18:00.
   

 5. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy mogą:

 • oddawać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne z terenu gminy Słopnice – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z oo., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133 – wg harmonogramu odbioru,

 • dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.