Gospodarowanie odpadami komunalnymi


Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

 

 wymagane przez art. 3 ust. 1 pkt. 9) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013r. Poz. 1399 z późn. zm.)

1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słopnice:    

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z oo., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133

2. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zmieszane odpady komunalne przetwarzane są w instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów (RIPOK), Osiedle Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowane są w:

Zakład Zagospodarowania Odpadów, ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice,
Zakład Zagospodarowania Odpadów, Młyny 111A, 37-552 Młyny

3. Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania, poziom ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz. 676) – określa, że w roku 2015 do składowania można przekazać nie więcej niż 50% odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Gmina Słopnice w roku 2015 praktycznie nie przekazywała odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do składowania na składowiskach odpadów (osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wyniósł 0 %).

b) Osiągnięty przez Gminę Słopnice – za rok 2015 – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 22,7%.

Wymagany minimalny poziom odzysku – według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645) – za rok 2016 – wynosi 16%.

4. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Słopnicach - Słopnice 1383.
Punkt czynny od poniedziałku do soboty, w godz. 10:00 – 18:00.

5. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy mogą:

  • oddawać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne z terenu gminy Słopnice – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z oo., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133 – wg harmonogramu odbioru,
  • dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.