XXVII SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

DATA I GODZINA
Sobota, 25 listopada 2017
godz. 11:00
MIEJSCE
URZĄD GMINY SŁOPNICE

Uwaga! Zmiana miejsca posiedzenia -
SESJA ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY SŁOPNICE

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.) oraz § 24 i § 26, pkt. 2-3 Statutu Gminy Słopnice uchwalonego uchwałą Nr XXIV/169/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 sierpnia 2013 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słopnice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r., poz.5225 z ze zm.) uprzejmie informuję, że najbliższa sesja Rady Gminy Słopnice, odbędzie się 25 listopada 2017 r. (tj. sobota), o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Słopnice ( sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Słopnice.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.
 4. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Kantego Andrusikiewicza w Słopnicach z Szkołą Filialną w Słopnicach (projektodawca: Wójt Gminy Słopnice, referuje Maria Nowak – Sekretarz Gminy Słopnice).
 5. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Słopnicach (projektodawca: Wójt Gminy Słopnice, referuje Maria Nowak – Sekretarz Gminy Słopnice).
 6. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Dąbrowskiego w Słopnicach (projektodawca: Wójt Gminy Słopnice, referuje Maria Nowak – Sekretarz Gminy Słopnice).
 7. Ustalenie sposobu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zasad zwrotu kosztów świadczeń pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu kosztów (projektodawca: Wójt Gminy Słopnice, referuje Edward Sroka – Kierownik GOPS w Słopnicach).
 8. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (projektodawca: Wójt Gminy Słopnice, referuje Edward Sroka – Kierownik GOPS w Słopnicach).
 9. Zmiana Uchwały Nr XIV/102/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słopnice (projektodawca: Wójt Gminy Słopnice, referuje Józef Wikar – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 10. Zmiana uchwały Nr XIV/103/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projektodawca: Wójt Gminy Słopnice, referuje Józef Wikar – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 11. Zmiana Uchwały Nr IX/49/15 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (projektodawca: Wójt Gminy Słopnice, referuje Józef Wikar – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).
 12. Niedochodzenie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Słopnice i jej jednostkom budżetowym (projektodawca: Wójt Gminy Słopnice, referuje Jan Więcek – Skarbnik Gminy).
 13. Dopuszczenie zapłaty należności publiczno-prawnych stanowiących dochody budżetu Gminy Słopnice elektronicznym instrumentem płatniczym (projektodawca: Wójt Gminy Słopnice, referuje Jan Więcek – Skarbnik Gminy).
 14. Uchwalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projektodawca: Wójt Gminy Słopnice, referuje Jan Więcek – Skarbnik Gminy).
 15. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice (projektodawca: Wójt Gminy Słopnice, referuje Jan Więcek – Skarbnik Gminy).
 16. Uchwalenie zmiany w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2017 rok (projektodawca: Wójt Gminy Słopnice, referuje Jan Więcek – Skarbnik Gminy).
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski.
 20. Wizytacja inwestycji zrealizowanych przez samorząd Gminy Słopnice w 2017 roku
  – wyjazd w teren.
 21. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
mgr inż. Józef Filipiak

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady Gminy Słopnice.
 2. Sołtysi.
 3. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Słopnice.
 4. Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Słopnice.