XXXI SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

DATA I GODZINA
Piątek, 23 marca 2018
godz. 16:00
MIEJSCE
SŁOPNICE, GMINNY KOMPLEKS SPORTOWY

ZAWIADOMIENIE

 

     Działając na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 24 i § 26, pkt. 2-3 Statutu Gminy Słopnice uchwalonego uchwałą Nr XXIV/169/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 sierpnia 2013 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słopnice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r., poz.5225 z ze zm.) uprzejmie informuję, że najbliższa sesja Rady Gminy Słopnice, odbędzie się 23 marca 2018 r. (tj. piątek), o godz. 16.00 w Gminnym Kompleksie Sportowym w Słopnicach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Słopnice.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.
 4. Podział Gminy Słopnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic isiedzib obwodowych komisji wyborczych.
 5. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowychzatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słopnice.
 6. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.
 7. Zmiana uchwały Nr III/19/97 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej .
 8. Uchwalenie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słopnicach.
 9. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.
 10. Uchwalenie zmiany w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2018 rok.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Slopnice
mgr inż. Józef Filipiak

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady Gminy Słopnice.
 2. Sołtysi.
 3. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Słopnice.
 4. Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Słopnice.