IV SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

DATA I GODZINA
Piątek, 15 lutego 2019
godz. 15:30
MIEJSCE
SŁOPNICE, GMINNY KOMPLEKS SPORTOWY

ZAWIADOMIENIE

Działając na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 24 i § 26, pkt. 2-3 Statutu Gminy Słopnice uchwalonego uchwałą Nr XXIV/169/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 sierpnia 2013 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słopnice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r., poz.5225 z ze zm.) uprzejmie informuję, że najbliższa sesja Rady Gminy Słopnice, odbędzie się 15 lutego 2019 r. (tj. piątek), o godz. 15.30 w Gminnym Kompleksie Sportowym w Słopnicach (sala konferencyjna).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Słopnice.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Nowy Sącz, dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Miasto Nowy Sącz zadania publicznego Gminy Słopnice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów zawierających azbest w roku 2019 w Gminie Słopnice przy wykorzystaniu środków z budżetu Gminy Słopnice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Słopnice na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Limanowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tymbark.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słopnice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Słopnice.
 11. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Słopnice na 2019 rok.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Słopnice.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
Józef Bednarczyk