OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Słopnice.


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) w związku z art. 39 ust. 1, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322) oraz uchwał Rady Gminy Słopnice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice: Nr VIII/74/19 z dnia 25 października 2019 r. oraz Nr VI/54/19 z dnia 14 czerwca 2019 r. zmienionej uchwałą Nr XI/96/20 Rady Gminy Słopnice z dnia 15 maja 2020 r.


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu


projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - w dniach od 17 czerwca do 15 lipca 2020r. w Urzędzie Gminy Słopnice w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 13.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany planu miejscowego  odbędzie się w dniu 9 lipca 2020r. w Urzędzie Gminy w Słopnicach w pokoju nr 13 o godz. 10ºº. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowego planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice i do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej gmina@slopnice.pl do Wójta Gminy Słopnice (34-615 Słopnice 911) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2020r.

 

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych

 

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Słopnice danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych o których mowa w ustawie, informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO” przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Słopnice, 34-615 Słopnice 911. Adres poczty elektronicznej IOD: iod@slopnice.pl  Dane osobowe uzyskane w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej politykaprywatnosci.slopnice.pl lub w siedzibie Administratora na tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Słopnice
Adam Sołtys

 

Tagi