WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY SŁOPNICE

Na dwunastej sesji Rady Gminy Słopnice, która miała miejsce 19 czerwca br. radni głosowali w sprawie dwóch bardzo istotnych spraw dla organu wykonawczego gminy. Ocenili oni całokształt działalności wójta w minionym roku kalendarzowym oraz wykonanie budżetu gminy Słopnice za 2019 rok.

Sesja tradycyjnie rozpoczęła się od przedstawienia porządku obrad i głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Gminy Słopnice. Następnie wójt przedstawił sprawozdanie z działalności gminy w okresie międzysesyjnym. W dalszej kolejności  przystąpiono do realizacji kolejnego bardzo ważnego punktu posiedzenia mianowicie debaty nad raportem o stanie Gminy Słopnice za rok 2019.  Wójt Gminy Słopnice Adam Sołtys przedstawił  uczestnikom posiedzenia najważniejsze dane finansowe charakteryzując  miniony rok budżetowy, wykaz inwestycji i remontów zrealizowanych przez samorząd oraz charakterystykę wydatków na oświatę i funkcjonowanie szkół, współpracę z mieszkańcami,  podsumowanie polityki społecznej oraz zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu gminy Słopnice.

Nad przedstawionym raportem przeprowadzona została debata, w której głos zabrali: radny Marek Kulpa, radny Marcin Kęska, radna Elżbieta Curzydło, radny Józef Curzydło oraz radny Marian Porębski. Po zakończeniu debaty przystąpiono do głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania, podjęcie tej uchwały wymagało bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady. W wyniku przeprowadzonego głosowania, stwierdzono że uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Kolejno przeprowadzona została procedura absolutoryjna. W ramach tego punktu odczytano uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2019 rok.

Dochody budżetowe gminy Słopnice w 2019 roku zostały wykonane w 103% i wyniosły 37 945 203,07 zł. W 99% procentach zostały zrealizowane wydatki budżetowe, które zamknęły się kwotą 38 165 070,81 zł. Rok zakończył się deficytem w wysokości 219 867,74 zł.

W 2019 roku liczba realizowanych przez gminę Słopnice zadań z zakresu inwestycji i remontów obejmowała 21 pozycji. Największe zrealizowane zadania dotyczyły: budowy kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej w Słopnicach, zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Słopnic, rozbudowy sieci wodociągowej, remontu dróg gminnych oraz modernizacja dróg wewnętrznych, remont opaski brzegowej przy drodze Słopnice–Mogielica, dofinasowanie budowy drogi Stara Wieś-Podlipowe, konserwacja pomnika oraz prace remontowe w budynkach  Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Słopnicach.

Reasumując łączna wartość inwestycji i remontów w 2019 roku wyniosła 5 009 480 zł. Wartość pozyskanych środków zewnętrznych to 2 351 00,00 zł.       

Wyrazem aprobaty dla wykonania budżetu gminy Słopnice za 2019 r. było jednogłośne przyjęcie przez radę uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. oraz uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słopnice absolutorium za 2019 r. Po raz kolejny Rada podkreśliła w ten sposób fakt wysokiego wykonania dochodów i wydatków samorządu w roku ubiegłym,  jak i pomyślną realizację wszystkich zaplanowanych inwestycji.

Sesja zakończyła się głosowaniem w sprawach bieżących m. in.; ustaleniem średniej ceny jednostki paliw w Gminie Słopnice na rok szkolny 2020/2021, uchwaleniem  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zatwierdzeniem zmian  w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Słopnice.

 

Zapraszamy do retransmisji z obrad  XII sesji  Rady Gminy Słopnice

Tagi

GALERIA