POMPY DLA STRAŻY POŻARNYCH Z DOFINANSOWANIEM FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI!

Ochotnicze Straże Pożarne w Słopnicach zostały doposażone w nowe pompy pożarnicze: pompę pływającą NIAGARA MAX (OSP Słopnice Dolne) i pompę zanurzeniową NAUTILUS 4/1 (OSP Słopnice Górne).

Zakup pomp odbył się w ramach dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości udzielonej Gminie Słopnice w ramach Umowy nr DFS-III.7211.494.2020 z dnia 3 września 2020 roku na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstwa oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestepstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia

 

Wartość zakupu wyniosła 12767,40 złotych, z tego z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości) 12567,40 zł

 

 

 

Tagi