Przejdź do stopki

XXX SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

Treść

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 2. Przyjęcie protokołów z XXIX sesji Rady Gminy Słopnice.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  w Gminie Słopnice na lata 2023-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Słopnice.
 10. Podjęcie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Słopnice.
 11. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.
 12. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2022 rok.
 13. Podjęcie projektu uchwały w sprawie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za worek o określonej pojemności.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice - działka ewidencyjna nr 5324 Słopnice Królewskie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
(-) Józef Bednarczyk