Odnowienie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Apostoła w Słopnicach Dolnych

Zakończony: 09.05.2009, Status przetargu: nowy,

 

Słopnice, dnia: 08.04.2009 r.

Nasz znak: 341-1/09


 


 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Parafia Rzymsko-Katolicka

p.w. św. Andrzeja Apostoła

w Słopnicach Dolnych

34-615 Słopnice 40

Strona internetowa: www.slopnice.pl

E-mail: ksjang@poczta.onet.pl


 

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) .


 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie na stronie: www.slopnice.pl


Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w kancelarii parafialnej w Słopnicach Dolnych lub za zaliczeniem pocztowym.


 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Apostoła w Słopnicach Dolnych.

Zamówienie obejmuje: częściową wymianę odeskowania ścian, oczyszczenie, impregnacja oraz malowanie powierzchni drewnianych, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji odgromowej.


 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


 

Wspólny Słownik Zamówień – kod CPV: 45212361-4, 45212350-4.


 

5. Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


 

6. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31.07.2009 r.


 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 czerwca 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ustawy Pzp

Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.


 

8. Informacja na temat wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000 PLN.


 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Zamawiający oceniał będzie oferty według jednego kryterium, którym będzie cena stanowiąca 100% punktacji.


 

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w kancelarii parafialnej w Słopnicach Dolnych do dnia 30.04.2009 r do godziny 1000.


 

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w dniu 30.04.2009r. w kancelarii parafialnej w Słopnicach Dolnych o godzinie 1015.


 

12. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.


 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy.


 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

Dokumenty:

Słopnice, dnia: 03.06.2009 r.

Numer sprawy: 341-1/09

 

INFORMACJA

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „Odnowienia elewacji zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Apostoła w Słopnicach Dolnych”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: MALBUD Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Wiesław Olchawa, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kusocińskiego 17.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała maksymalną ilość 100 punktów i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

1) Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Dębski, 34-615 Słopnice 303

Liczba punktów w kryterium cena – 62,76

Łączna liczba punktów – 62,76

2) Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „OLEXBUD”, Kąty 95, 32-862 Porąbka Iwkowska

Liczba punktów w kryterium cena – 61,15

Łączna liczba punktów – 61,15

3) Zakład Remontowo-Budowlany Henryk Bolsęga, 34-615 Słopnice 741.

Liczba punktów w kryterium cena – 48,77

Łączna liczba punktów – 48,77

4) MALBUD Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Wiesław Olchawa, 33-300 Nowy Sącz, ul. Kusocińskiego 17.

Liczba punktów w kryterium cena – 100

Łączna liczba punktów – 100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta złożona przez:

Małopolskie biuro przygotowania i realizacji inwestycji KRAK INVEST Sp. z o.o., 30-657 Kraków, ul. Gromady Grudziąż 20 – oferta Wykonawca wykluczonego z postępowania została uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony wykonawca:

Małopolskie biuro przygotowania i realizacji inwestycji KRAK INVEST Sp. z o.o., 30-657 Kraków, ul. Gromady Grudziąż 20 – Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużeniu terminu związania ofertą i został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)

 

Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.