GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik: mgr Edward Sroka
Z-ca kierownika: mgr Maria Pachut
34-615 Słopnice 911
tel. (18) 33-47-429
       (18) 33-47-433
fax. (18) 334-74-60
e-mail: gops@slopnice.pl
http://www.gops.slopnice.pl/