Przejdź do stopki

Nasze Słopnice - nr 19

    wyświetleń: 1271

Treść

PYTANIA U PROGU NOWEJ KADENCJI

Kilka tygodni temu wzięliśmy udział w pierwszych w historii bezpośrednich wyborach wójta. Dziś, kiedy głosy zostały już policzone, a gorączka wyborcza już opadła, pora poznać wyniki naszych decyzji.
O efektach pracy poprzedniej kadencji i planach na kolejne lata, rozmawiam z nowo wybranym Wójtem Słopnic Panem Adamem Sołtysem:
1. Jak ocenia Pan przebieg poprzedniej kadencji?
Kadencja 1998 - 2002 była pierwszą pełną kadencją w samodzielnej Gminie Słopnice. Oceniam ją bardzo pozytywnie. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i pomocy wielu ludzi udało się dużo zdziałać. Kadencję tę na stanowisku wójta rozpoczął - P. Tadeusz Parchański, ja miałem przyjemność kierować Gminą Słopnice dopiero od 19.V.1999 r. Podczas trwania poprzedniej kadencji przede wszystkim udało się usunąć nurtujący problem bazy oświatowej w Słopnicach. Oddano do użytku budynek Gimnazjum, budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz wybudowano salę gimnastyczną w Słopnicach Górnych. Okoliczności sprawiły, że dobiega także końca budowa hali sportowej w Słopnicach Dolnych. Przeprowadzono także liczne remonty w pozostałych szkołach: wykonano elewację, docieplenie i wymianę kotłowni w SP Nr 1, powstały także boiska przyszkolne, wyposażono szkoły w pracownie komputerowe oraz podstawowe pomoce dydaktyczne. Wspólnie z Radą Gminy wykonaliśmy spory odcinek dróg asfaltowych - ok. 20 kilometrów. Ogółem na inwestycje wydano w tej kadencji ok. 11 milionów nowych złotych.
Dla porównania podam, że za lata 1990 - 1996 / we wspólnej Gminie Tymbark / przeznaczono na inwestycje w Słopnicach zaledwie ok. 2 miliony złotych. Myślę, że utworzenie samodzielnej gminy w Słopnicach było jak najbardziej słuszną decyzją i miało w tym przypadku kluczowe znaczenie.
2. Co uważa Pan za swój największy sukces poprzedniej kadencji?
Niewątpliwie było to przekazanie ok. 7 milionów złotych na inwestycje oświatowe i oddanie do użytku dwóch nowych szkół i dwóch sal gimnastycznych. Tego osiągnięcia z pewnością nie da się powtórzyć w następnych kadencjach.
Osobiście cieszy mnie bardziej jeszcze jedna rzecz, nie mająca wymiaru materialnego - wyzwolenie wielkiej aktywności społecznej. Wkład mieszkańców i aktywne działanie na polu sportu, turystyki, kultury, praca z młodzieżą to wszystko sprawia, że gmina żyje i rozwija się. Tylko w Słopnicach na mecze przychodzi ponad 1000 osób, a imprezy organizowane w sezonie letnim obok budynku Urzędu Gminy przyciągają blisko półtora tysiąca młodych ludzi. Swoją aktywność wykazują także zespoły folklorystyczne, orkiestra dęta, od niedawna działa także Świetlica Środowiskowa "Plus". Mieszkańcy licznie uczestniczą także w różnego rodzaju imprezach: Złaz Turystyczny przyciąga kilkaset uczestników, oprócz tego odbywają się coroczne dożynki, święta patriotyczne, imprezy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży , spartakiady sportowe itp. To właśnie szczególnie cieszy, bo cóż z tych wszystkich inwestycji jeżeli pozostały by one nie wykorzystane. Te inwestycje kosztowały wiele pieniędzy powinny więc być jak najlepiej wykorzystane i służyć całemu społeczeństwu Słopnic.
3. Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym oddaje całkowitą władze wykonawczą w ręce wójta. W następstwie będzie Pan ponosił pełną odpowiedzialność za swoje decyzje. Czy istnieje jakaś wewnętrzna obawa przed nową rolą wójta ?
Wzmocnienie pozycji wójta pozwoli na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji, czytelna też będzie odpowiedzialność, nie będzie możliwe blokowanie pracy wójta. Pragnę jednak zaznaczyć, że w trakcie trwania Zarządu takie przypadki nie miały miejsca. Zarząd pracował skutecznie, zgodnie i rzetelnie. Nie boję się odpowiedzialności, ponieważ w życiu pełniłem już bardziej odpowiedzialne i trudniejsze funkcje.
Nowe zapisy w ustawie z pewnością są dobrym rozwiązaniem dla mądrych i rozsądnych wójtów , natomiast z drugiej strony, zanim społeczeństwo zorientuje się, że wójt postępuje niewłaściwie i zdoła w referendum odwołać takiego włodarza, to może okazać się, że jest już za późno. Ponadto obrady w kilkuosobowym składzie pozwalały na wypracowanie często lepszych rozwiązań niż w przypadku kiedy decyzję podejmuje jedna osoba. Dotychczas członkowie Zarządu byli jednocześnie radni, co sprawiało, że projekty uchwał miały już spore poparcie w radzie. Teraz mogą pojawić się podejrzenia o stronniczość. Myślę, że w tym przypadku będę chciał wypracować pewne zasady konsultacji głównie z Przewodniczącym Rady Gminy i przewodniczącymi Komisji.
4. Sceptycy twierdzą, że nowa rola wójta kreuje osoby nie liczące się z niczym i z nikim. A jakie jest Pana zdanie na ten temat?
Myślę, że stawia to większe wymagania przede wszystkim przed wyborcami ponieważ muszą się dobrze zastanowić czy osoba, którą poparli w wyborach, sprawdzi się. Jest to rozwiązanie szczególnie groźne w dobie populizmu, gdzie nieodpowiedzialne wypowiedzi i działania zyskują spore poparcie społeczne, taką osobę jest bardzo trudno odwołać, a w ciągu czteroletniego okresu można "puścić gminę z torbami".
5. Wybory pokazały, że decyzje i działania poczynione w poprzedniej kadencji zyskały uznanie przeszło 80 % mieszkańców gminy. Czy taki wynik ułatwi podejmowanie decyzji w trudnych i odpowiedzialnych dla gminy sprawach?
Jestem niezmiernie wdzięczny mieszkańcom Słopnic, za tak wysokie poparcie. Jest to jeden z najlepszych wyników w Małopolsce . Jest to dla mnie bardzo motywujące i będę starał się tak zarządzać gminą, aby tego zaufania nie zawieść. Na pewno takie poparcie pozwala czuć się pewniej, ale z drugiej strony mam świadomość, że jest to kredyt, który chciałbym spłacić w ciągu nadchodzącej kadencji.
6. Jakimi zasadami będzie się Pan kierował w pełnieniu funkcji Wójta Gminy Słopnice?
Praca w samorządzie to wielka służba i tak należy tę pracę traktować. Mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli, po to aby w ich imieniu sprawowali władzę. Dlatego nie należy się wywyższać, ale służyć. Oczywiście występują też sytuacje, że często tym samym mieszkańcom trzeba powiedzieć "nie" szczególnie, gdy sprawa służy wąskiej grupie społeczeństwa a w swych skutkach jest szkodliwa dla całej gminy. Tak jak dotychczas tak i teraz będziemy szczegółowo informować słopniczan o efektach działań samorządu oraz prowadzić jasną, przejrzystą i otwartą politykę. W rozstrzyganiu spraw będziemy się kierować obiektywnie jasnymi kryteriami.
7. Jakie są Pana plany, najpilniejsze zadania na następną kadencję ?
Przed wszystkim podejmę działania zmierzające do dokończenia budowy hali sportowej przy Gimnazjum i SP Nr 1, urządzenie obejść wokół szkół, polegające przede wszystkim na wykonaniu ogrodzeń terenu szkół i utworzeniu brakujących boisk przyszkolnych. Jeżeli chodzi o bazę oświatową zamierzam doposażyć szkoły w pomoce dydaktyczne oraz położyć nacisk na dokształcanie nauczycieli i podniesienie jakości kształcenia w szkołach.
Drugim istotnym zadaniem to budowa i modernizacja kolejnych odcinków dróg gminnych, powiatowych i osiedlowych - w miarę możliwości położenie trwałych nawierzchni bitumicznych na odcinkach tych dróg.
Kolejne zadanie to przystąpienie do budowy wodociągu wiejskiego, w tym także modernizacji istniejącego wodociągu oraz bardzo duże i trudne zadanie jakim jest kanalizacja najbardziej zurbanizowanej części gminy. Ta część zadań będzie możliwa do dokonania w momencie pojawienia się większych możliwości finansowania inwestycji z pieniędzy pochodzących z zewnętrz.
Ważne jest również opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, wyznaczenie terenów pod przedsięwzięcia rozwojowe, usługi oraz terenów z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę turystyczną. Będziemy również wspierać przemiany w rolnictwie i wspomagać tych, którzy w przyszłości będą z rolnictwa się utrzymywać. Zadań jest oczywiście jeszcze więcej, ale te należą do tych najważniejszych.
8. Co pan sądzi o Radzie Gminy, z którą będzie Pan współpracował przez najbliższe cztery lata?
Skład Rady jest bardzo dobry . Jedenaście osób ma już spore doświadczenie w pracy samorządowej, cztery pozostałe osoby sprawują tę funkcję pierwszy raz co pozwoli wnieść inne, bardziej świeże spojrzenie na pewne sprawy. W naszej Radzie nigdy nie było polityki i chciałbym, aby w następnej kadencji tak pozostało. Deklaruję współpracę ze wszystkimi radnymi, moja współpraca nie będzie zmierzała w kierunku faworyzowania radnych komitetu "Nasze Słopnice" chociaż jest ich 14-stu w 15 - osobowym składzie Rady.
9. Jak ocenia Pan projekt budżetu na 2003 rok ?
Budżet na 2003 r jest już opracowany i przekazany radnym po dyskusjach w komisjach zostanie poddany pod obrady i głosowanie Rady Gminy. Mam nadzieję, że radni przyjmą budżet w kształcie niewiele odbiegającym od przedstawianego projektu. Generalnie jest to dobry budżet - dochody i wydatki są zrównoważone, wielkość środków w budżecie to ok. 7 500 tys. zł. Po pokryciu wszystkich wydatków bieżących na poziomie nieco wyższym niż w roku 2002 pozostaje jeszcze ok. 1 300 tys. zł - środki te zostaną przekazane na inwestycje, a więc jest to kolejny budżet rozwojowy. Po uchwaleniu zostanie on przekazany wszystkim mieszkańcom naszej Gmin. Rozmawiała Anna Franczak
Podziękowanie

Dziękuję mieszkańcom Słopnic za udział w wyborach
Samorządowych w dniu 27.10.2002 r. Szczególnie serdecznie dziękuję tym którzy poparli moją kandydaturę na wójta Gminy Słopnice jak również kandydatów na radnych rekomendowanych przez Komitet Wyborców Nasze Słopnice.
Tak wysokie poparcie świadczy,że akceptujecie moje dotychczasowe działania .Jest to dla mnie ważne i bardzo za to dziękuję.
Rozpoczyna się nowa kadencja, wiele spraw jest jeszcze do załatwienia, pojawiają się nowe problemy dlatego ważna jest dobra współpraca
i skupienie sił na rozwiązywaniu problemów. Zrobię wszystko aby jak w poprzedniej kadencji zgodnie pracować i myślę ,żę uda nam się nie tracić czasu na spory a wykorzystać każdą okazję dla rozwoju naszej Gminy Słopnice .

Adam Sołtys
Wójt Gminy

WYBORY SAMORZĄDOWE 2002 W SŁOPNICACH


Chociaż od wyborów upłynęło już sporo czasu, chcemy przekazać Państwu szczegółowe wyniki wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku oraz wyborów wójta, przeprowadzonych na terenie naszej gminy, w dniu 27 października br. Liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania wynosiła 3844 osób. Karty do głosowania wydano 2185 wyborców. Frekwencja wyborcza dla Gminy Słopnice wynosła 56, 8 %.
Wyniki wyborów kształtują się następująco:

Wyniki wyborów Wójta Gminy Słopnice

Pachut Kazimierz , zgłoszony przez komitet RODZINA - OJCZYZNA uzyskał 416
głosów ( 19%)
Sołtys Adam , zgłoszony przez komitet "Nasze Słopnice" uzyskał 1744 głosy
(81%)

Wyniki wyborów Rady Gminy Słopnice

OKRĘG WYBORCZY NR 1
/Słopnice Dolne Królewskie, Sołectwo nr I/
1. Filipak Józef 156 głosów
2. Piaskowy Krzysztof 133 głosy
3. Wikar Bogumiła 131 głosów
4. Jan Kulpa 126 głosów
5. Młynarczyk Pach Renata Anna 110 głosów
6. Krzemińska Zofia Stanisława 108 głosów
7. Kęska Stanisław Tadeusz 101 głosów
8. Więcek Stanisław 94 głosy
9. Florek Krzysztof Edward 74 głosy
10. Poręba Bolesław Michał 62 głosy
11. Florek Adam Piotr 54 głosy
12. Talaska Adam 33 głosy

OKRĘG WYBORCZY NR 2
/Podmogielica, Sołectwo nr II/
1. Sroka Teresa Barbara 182 głosy
2. Bień Stanisława Helena 163 głosy
3. Banach Helena Bronisława 142 głosy

OKRĘG WYBORCZY NR 3
/Słopnice Górne, Sołectwo nr III/
1. Ślazyk Bogdan 325 głosów
2. Bednarczyk Józef 270 głosów
3. Franczak Józef 193 głosy
4. Pach Krzysztof 175 głosów
5. Twaróg Jerzy Marian 137 głosów
6. Ranosz Renata Anna 98 głosów
7. Kęska Krzysztof 80 głosów

OKRĘG WYBORCZY NR 4
/Granice, Sołectwo nr IV/
1. Ślazyk Henryk Stanisław 149 głosów
2. Ślazyk Andrzej Jan 101 głosów
3. Biedroń Bożena Anna 47 głosów

OKRĘG WYBORCZY NR 5
/Słopnice Dolne Szlacheckie, Sołectwo nr V/
1. Kaim Jan 251 głosów
2. Niezabitowski Józef 230 głosów
3. Porębski Marian 192 głosy
4. Piaskowy Bolesław Ignacy 190 głosów
5. Pachut Józef 125 głosów
6. Poręba Maria 124 głosy
7. Palacz Bogusław 93 głosy
8. Bokowy Franciszek 87 głosy
9. Florek Zofia 55 głosów
10. Kaim Maria 39 głosów

Wyniki wyborów do Rady Powiatu
Kandydaci z Gminy Słopnice uzyskali następują ilość głosów (na terenie Gminy Słopnice):
1. Jan Więcek 442 głosy
2. Zenon Gembacz 290 głosów
3. Tadeusz Ślazyk 258 głosów
4. Józef Wikar 247 głosów
5. Józef Marcin Wójtowicz 228 głosów
6. Władysław Palacz 153 głosy
7. Stanisław Piaskowy 128 głosów
8. Kazimierz Pachut 126 głosów
9. Adam Bogdan Lachcik 80 głosów

Wyniki wyborów do Rady Województwa
Największą ilość głosów z terenu Gminy Słopnice otrzymał Pan Marian Wójtowicz, który zgromadził przeszło 1 440 głosów.

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy odbyła się 19 listopada 2002 br. Na posiedzeniu nastąpiło ukonstytuowanie się Rady Gminy i powołanie składu poszczególnych komisji. Przez najbliższe 4 lata Rada Gminy Słopnice będzie pracować w następującym składzie:
Józef Filipiak - Przewodniczący Rady Gminy
Józef Bednarczyk - Zastępca Przewodniczącego
Stanisława Bień
Józef Franczak
Jan Kaim
Jan Kulpa
Józef Niezabitowski
Bolesław Piaskowy
Krzysztof Piaskowy
Marian Porębski
Teresa Sroka
Andrzej Ślazyk
Henryk Ślazyk
Bogdan Ślazyk
Bogumiła Wikar

W skład poszczególnych komisji weszli następujący radni:
KOMISJA INWESTYCJI I FINANSÓW:
Józef Bednarczyk - przewodniczący
Stanisława Bień
Jan Kaim
Jan Kulpa
Henryk Ślazyk
KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
Józef Franczak - przewodniczący
Bolesław Piaskowy
Krzysztof Piaskowy
Marian Porębski
Andrzej Ślazyk
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ:
Teresa Sroka - przewodnicząca
Józef Filipiak
Józef Niezabitowski
Bogdan Ślazyk
Bogumiła Wikar
KOMISJA REWIZYJNA:
Józef Franczak
Józef Niezabitowski
Bolesław Piaskowy
KOMISJA STATUTOWA
Józef Bednarczyk
Stanisława Bień
Józef Filipiak
Teresa Sroka
Andrzej Ślazyk

Nasze interesy w Radzie Powiatu reprezentować będzie dwóch przedstawicieli Gminy Słopnice: Jan Więcek - obecny Skarbnik Gminy Słopnice oraz Pan Józef Wójtowicz, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca "Słopniczanie".
Zarówno członkom Rady Gminy Słopnice jak również radnym powiatowym gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy w kolejnej kadencji samorządowej.
WYBORY, WYBORY I PO WYBORACH!

W dniu 27 października 2002r. odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego w Polsce. Po raz pierwszy w wyborach samorządowych, wójt gminy wybierany był w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, przez mieszkańców gminy posiadających prawo wybierania rady gminy. Z bezpośrednim wyborem wójta ustawowo wprowadzony został model jednoosobowej odpowiedzialności wójta. Teraz wójt gminy przejmując zadania zlikwidowanego zarządu gminy, jednoosobowo odpowiada za wykonywanie uchwał rady gminy i zadań gminy określonych prawem, w tym za:
ˇ przygotowywanie projektów uchwał rady gminy ,
ˇ określanie sposobów realizacji zadań uchwalonych przez radę gminy,
ˇ gospodarowanie mieniem komunalnym,
ˇ wykonanie budżetu,
ˇ zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

ponadto do kompetencji wójta należy:
- kierowanie sprawami bieżącymi gminy,
- kierowanie urzędem gminy, nadawanie regulaminu organizacyjnego,
- reprezentowanie gminy na zewnątrz,
- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz czynności pracodawcy w stosunku
do pracowników urzędu gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych,
- wydawanie decyzji podatkowych.

Zgodnie z art.60 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
ˇ zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
ˇ dokonywania wydatków budżetowych,
ˇ zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
ˇ dysponowania rezerwami budżetu gminy.

Kompetencje rady gminy działającej obecnie w ograniczonym liczbowo składzie / 15 radnych /, w zasadzie nie uległy zmianie. Zostały odpowiednio zmodyfikowane i dostosowane do nowego stanu prawnego.
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.;
ˇ uchwalanie statutu gminy,
ˇ uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu,
ˇ uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
ˇ uchwalanie programów gospodarczych,.
ˇ ustalanie zakresów działania jednostek pomocniczych / sołectw /, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych,
ˇ podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
ˇ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata,
ˇ podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
ˇ podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic, placów,
ˇ nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.
Rada gminy ustanawia w formie uchwały, akty prawa miejscowego i może wydawać przepisy porządkowe.

Jednym z najpoważniejszych wspólnych zadań rady i wójta jest budżet gminy. Uchwala go rada gminy. Jego projekt przygotowuje jednak wójt i wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami przedkłada radzie gminy. Bez zgody wójta rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów. Rada gminy określa procedurę uchwalania budżetu. Organem wykonującym budżet uchwalony przez radę gminy jest wójt i on ponosi pełną odpowiedzialność za jego realizację i prawidłową gospodarkę finansową gminy.

Jak widać wzajemne powiązania organów gminy tj. wójta i rady gminy wymagają współpracy, gdyż bez niej nie będzie możliwe sprawne funkcjonowanie gminy.
Dobra współpraca wójta i rady to gwarancja rozwoju naszej społeczności lokalnej, to gwarancja poprawy warunków życia mieszkańców Słopnic. Zarówno wójt jak i radni na pierwszej sesji złożyli ślubowanie, że powierzony mandat sprawować będą dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Życzymy im, aby zawsze byli wierni złożonej przysiędze i w swym działaniu kierowali się tylko dobrem mieszkańców.

Maria Nowak

PODWÓJNY JUBILEUSZ

W miesiącu sierpniu obchodziliśmy uroczystości jubileuszowe Ks. Proboszcza Stanisława Krzywonosa, z okazji 40-lecia kapłaństwa i 25-lecia pełnienia funkcji proboszcza w parafii Słopnice Dolne. "Cichy, opanowany, pokorny i życzliwy" - tak mówią o nim parafianie. A jaki naprawdę jest nasz jubilat? Odpowiedzi na to pytanie udziela sam Ksiądz Proboszcz w wywiadzie udzielonym specjalnie dla "Naszych Słopnic".
NS: Kilka słów o pochodzeniu Księdza Proboszcza...
Ksiądz Stanisław: Mało kto wie, że pochodzę z dużo mniejszej od Słopnic wioski, położonej w granicach dekanatu tarnowskiego - Jastrząbki Starej. Tam się urodziłem i spędziłem lata dzieciństwa. Często myślami powracam do moich rodzinnych stron i wspominam czas jaki spędziłem wspólnie z rodzicami i rodzeństwem...

Szkołę podstawową ukończyłem także w Jastrząbce i kontynuowałem naukę w tamtejszym 4-letnim gimnazjum. Po maturze w 1956 roku, rozpocząłem 6-letnie studia w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjąłem w 1962 roku tuż po ukończeniu studiów. Pierwszy rok duszpasterskiej pracy sprawowałem w parafii Górki - powiat mielecki. Kolejne 6 lat pracowałem w Szczucinie. Jako młody kapłan zajmowałem się głównie katechizacją młodzieży szkolnej. Ze Szczucina zostałem przeniesiony do Bieszczosławic obok Tarnowa. Tam też długo nie zagrzałem miejsca, po 4 latach Kuria oddelegowała mnie na parafię Osiedle w Mielcu, gdzie pracowałem jako wikariusz. Zgodnie z decyzją Biskupa do parafii Słopnice przybyłem w październiku 1977 roku i od tej pory, przez przeszło 25 lat trwam z Wami.
NS: Jak wspomina Ksiądz Proboszcz początki pracy w parafii Słopnice?
Ks. S: Przystąpienie do pracy duszpasterskiej na terenie nowej parafii zawsze wiąże się z obawą. Co jako kapłan będę mógł wnieść do nowej społeczności i jak zostanę zaakceptowany przez wiernych. Moje obawy szybko zostały rozwiane bo tutejsi ludzie przyjęli mnie bardzo życzliwie. Na początku współpracowałem z ks. Franciszkiem Cieklińskim i ks. Janem Orlofem. Współpraca z ks. Janem trwała krótko, w momencie podjęcia starań o utworzenie nowej parafii w Słopnicach Górnych ks. Jan zamieszkał u państwa Opiołów w Słopnicach Górnych i później odszedł tam na probostwo. Byłem przychylny decyzji w sprawie podziału Słopnic na dwie parafie, chociaż były to bardzo trudne czasy i każdy z nas miał świadomość ogromu wysiłku. Tymczasem ja rozpocząłem remont kościoła oraz podjąłem starania o budowę nowej plebani.
NS: Jak Ks. Proboszcz ocenia pracę z tutejszymi wiernymi?
Ks. S: Pracuję tutaj już przeszło 25 lat, znam niemal każdą rodzinę osobiście. Odwiedzam ich co roku po kolędzie i przez długi czas uczyłem ich dzieci. Z całą pewnością ośmielam się powiedzieć, że tutejsi ludzie są bardzo religijni, kultywują tradycję chrześcijańską i są przywiązani zarówno do kościoła jak i parafii. Świadczy o tym chociażby bardzo liczny udział wiernych we mszach świętych niedzielnych, nabożeństwach i uroczystościach parafialnych. Cieszy mnie również fakt, że dbają także o swoje rodziny i domostwa. Parafianie często nie dośpią, nie dojedzą, byle by tylko zaradzić trudnym czasom. Tę zaradność widać w całych Słopnicach- piękne domy, ogrody i obejścia, każdy to potwierdzi.
Jestem dumny z moich parafian - z tego społeczeństwa pochodzą przecież dobrzy i porządni ludzie, mamy także wielu kapłanów, sióstr zakonnych, wszyscy są najlepszym świadectwem Słopnic.
NS: Od dłuższego czasu pracuje ksiądz także jako wizytator nauki religii. Czy dzisiejsza młodzież jest dobrze przygotowana do życia w chrześcijaństwie i rodzinie?
Ks. S: To prawda, często odwiedzam pobliskie parafie. Sprawdzam przygotowanie młodzieży do bierzmowania, prowadzę dodatkowo nauki stanowe dla młodzieży, nauki pasyjne, biorę także udział w różnych adoracjach przeznaczonych dla młodzieży. Praca z młodzieżą nie przysparza mi żadnych problemów. Młodzież szkolna bez trudu przyswaja podstawowe prawdy religijne, licznie uczestniczy w nabożeństwach i mszach. Nasza młodzież wykazuje duże przywiązanie do rodziny i kościoła - jest to także zasługą ich rodziców. Podziwiam także tą nieco starszą młodzież, iż mimo trudnych czasów umie sobie radzić i szuka pracy w Warszawie, Krakowie, a nawet zagranicą.
NS: Czy posługa kapłańska jest ciężką pracą?
Ks. S: Jak każda praca tak i praca kapłana nie należy do łatwych. Staram się wykonywać tą pracę z pełnym oddaniem i poświęceniem. Codziennie rano w modlitwie proszę Boga o siłę i łaskę bożą, bym jak najlepiej mógł wykonywać obowiązki i zadania, które stawia przede mną kolejny dzień. To moc modlitwy sprawia, że każdy w tym także ja jestem w stanie pokonać trudności codziennego życia.
NS: Z inicjatywy Proboszcza powstała piękna kaplica Podmogielicą. Czy darzy ksiądz to miejsce szczególną sympatią?
Ks. S: Kaplica jest zasługą tamtejszych parafian, ja tylko im pomogłem. W tej chwili czekają nas jeszcze prace wykończeniowe, trzeba zrobić ogrodzenie, dokończyć parking i wystrój wnętrza kościoła. Od dłuższego czasu w kaplicy sprawowane są msze święte - głównie w niedziele i święta, a także raz w tygodniu - w środy. Z perspektywy czasu utwierdzam się w przekonaniu, że powstanie tej kaplicy pod wezwaniem Ducha Św. było słuszną decyzją. Nie byłoby jednak tej kaplicy, gdyby nie wielkie pragnienie, pracowitość i ofiarność mieszkańców Podmogielicy.
NS: Czego Ks. Proboszcz życzy sobie na kolejne lata kapłaństwa?
Ks. S: Cóż mogę sobie życzyć…doczekania kolejnego jubileuszu, a przede wszystkim dużo zdrowia. Dopóki będą siły chciałbym pracować dla dobra parafii i jej mieszkańców. A kiedy zdrowie odmówi posłuszeństwa trzeba będzie umieć odejść i pozwolić działać innym. W miarę możliwości chcę służyć pomocą także tutejszym kapłanom.

Rozmawiała Anna Franczak

W imieniu Urzędu Gminy Słopnice, Kwartalnika "Nasze Słopnice" oraz całego społeczeństwa pragnę złożyć serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, Bożego błogosławieństwa i sił do pracy na kolejne lata kapłańskiej posługi.
Niech ten piękny jubileusz będzie źródłem nowych sił do dalszej, owocnej pracy w umacnianiu chrześcijaństwa u progu trzeciego tysiąclecia, w służbie Bogu i człowiekowi. Człowiekowi, który ciągle mimo zmieniającego się świata potrzebuje Kapłana i czeka na głoszone przez niego Słowo Boże.

Wójt Gminy Słopnic

HALA SPORTOWA W JEDEN MIESIĄC

Dobiegają końca prace przy budowie hali gimnastycznej, która powstała przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Słopnicach Dolnych.
Pierwsze prace rozpoczęto w październiku ubiegłego roku, ale na dobre roboty
budowlane na przewiązce ruszyły wiosną br. Nowa hala to prawdziwy obiekt sportowy - jej wymiary to 33 metry długości i ok. 20 m szerokości. Przewiązka będzie zawierać dodatkowo dwukondygnacyjne zaplecze socjalne z sanitariatami, szatniami, prysznicami a także zaplecze przeznaczone do przechowywania sprzętu sportowego, pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego.
Przy wznoszeniu konstrukcji sali, wykorzystano wykonane w 1985 r. ławy fundamentowe. Zmiany wymagał jednak projekt techniczny, ponieważ pierwotnie zaprojektowana 1985 r sala miała boisko w wymiarach 12m x 24m , natomiast na pozostałej części miało być zaplecze socjalne, mieszkanie, gabinet lekarski itp. Zmianie uległy także czynniki otoczenia, obecnie funkcjonuje tu Gimnazjum, potrzebna jest więc większa powierzchnia hali, a mieszkań przy szkołach już się nie buduje. Zaprojektowano także widownię, ponieważ sala sportowa będzie wykorzystywana nie tylko dla potrzeby szkół, ale również będzie służyć społeczeństwu Słopnic.
Zmieniono zupełnie konstrukcję i technologię wykonania. Sala jest zbudowana przy wykorzystaniu szwedzkiej technologii firmy Lentabhallen. Jest to lekka słupowa konstrukcja wykonana z metalowych elementów, zimnogiętych, ocynkowanych, skręcanych śrubami. Całość konstrukcji została wykonana w Szwecji i dostarczona na plac budowy samochodami. Górne zewnętrzne okładziny są z blachy trapezowej a dolne na wysokość 1 m z płyty stenii z żywic epoksydowych. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian wynosi 0,26, dla sufitu 0,24.
Prace montażowe całego obiektu sportowego trwały zadziwiająco krótko, rozpoczęły się 8 sierpnia, a odbiór nastąpił już po miesiącu 6 września, oczywiście tego samego roku. Sala pokryta jest blachą, sufit docieplony 20 - sto centymetrową warstwą wełny mineralnej. Obiekt posiada również wentylacje mechaniczne i grawitacyjne, a dwa niezależne od siebie systemy ogrzewania pozwalają na bardzo szybką wymianę powietrza. Obecnie montowana jest posadzka sportowa wykonywana na podwójnym ruszcie drewnianym pokrytym podwójnymi płytami drewnianymi. Na tak skonstruowane podłoże nałożona będzie specjalna warstwa syntetycznej poliuretanowej posadzki. Tego typu technologia została zastosowana w najlepszych obiektach sportowych: na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na Politechnice Krakowskiej, jak również w wielu innych profesjonalnych obiektach sportowych.
Posadzka taka jest bardzo elastyczna spełnia normy ugięcia punktowego sprężystości, odbicia i wytrzymałości. Ilość urazów na tego typu posadzkach jest minimalna co sprawia, że jest ona przyjazna dla użytkowników. Posadzka ma oczywiście także swoje słabe strony - nie można po niej chodzić w szpilkach. Ale nie ma się co zbytnio zamartwiać, sala ma służyć przede wszystkim do zajęć sportowych, gdzie na szczęście obowiązuje obuwie sportowe. W miesiącu grudniu nastąpi wyposażenie hali w sprzęt sportowy, zostaną zamontowane kosze, siatki , drabinki gimnastyczne itp.
Zgodnie z planem przekazanie sali do użytku nastąpi na początku nowego roku. Korzystać z niej będą w szczególności młodzież Sz. P. Nr 1, Gimnazjum oraz młodzież innych szkół naszej gminy. Pragniemy już dziś zaprosić do korzystania z sali młodzież szkół średnich, studentów oraz wszystkich zainteresowanych. Zasady korzystania z hali będą podobne jak w przypadku sali w Słopnicach Górnych.
Będzie można korzystać z boisk do: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego oraz różnorakich ćwiczeń i siłowni.
Wybrana technologia jest o wiele tańsza od tradycyjnej i całkowity koszt budowy hali zamknie się kwotą ok. 1 400 tys. zł wraz z wyposażeniem.
Będzie to jedna z największych i najnowocześniejszych hal w powiecie limanowskim.
Koszty budowy zostały w większości pokryte ze środków własnych Gminy
Słopnice, a także dzięki wsparciu Ministra Jerzego Hausnera i Posła Tadeusza Parchańskiego. Dzięki przychylności Marszałka Województwa Marka Nawary udało się także uzyskać dofinansowanie ze środków Totalizatora Sportowego w kwocie 400 tys. zł. Od Kuratora Oświaty w Krakowie uzyskaliśmy na ten cel w roku ubiegłym 75 tys. zł. Dotacje te pozwoliły zamknąć finansowanie i na halę
sportową oraz wyposażenie nie zaciągnęliśmy ani przysłowiowej złotówki kredytu. Co więcej wszystkie główne prace zostaną wypłacone do końca tego roku.
Cieszę się, że tak szybko udało się rozwiązać problem braku sali i dziękuję tym wszystkim, którzy swoją pracą i wsparciem pomogli w jej realizacji. Pragnę podziękować zarówno za wkład pracy, wysiłek intelektualny jak również wsparcie finansowe. Już niebawem wszyscy spotkamy się na uroczystym przekazaniu hali sportowej do użytku, które będzie mieć miejsce na początku 2003 r. Już dziś kieruję zaproszenie do wszystkich którzy w jakikolwiek sposób byli związani z realizacją tej inwestycji, jak również wszystkich mieszkańców Słopnic.

Adam Sołtys

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Zarząd Gminy Słopnice już w miesiącu wrześniu podjął decyzję w sprawie organizacji zimowego utrzymania dróg w naszej gminie. Zimowym utrzymaniem zostanie objęte 13 km dróg powiatowych i 44 km dróg gminnych.

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej będzie odpowiedzialny za utrzymanie dróg powiatowych: Zamieście -Słopnice Górne i Słopnice-Zaświercze tel.kont. 33-72-381 , a jego głównym wykonawcą będzie firma "Drogbud", Słopnice 872 tel. 3326-280.
Drogi gminne zostały podzielone na 2 kategorie:
1. drogi gminne publiczne, na których będzie obowiązywał V standard zimowego utrzymania. W ich skład wchodzą następujące odcinki dróg: "Mogielica", "Zarąbki", "Granice", "Zagrody". Na tych drogach odśnieżanie wykonywać będzie firma Pana Grzegorza Marcisza, Słopnice 235 tel. 33-26-174, kom. 0503-673-111.
2. druga kategoria to drogi pozostałe utrzymywane poza określonymi standardami, które po wystąpieniu obfitych opadów śniegu lub zawiei śnieżnych będą odśnieżane na zasadzie tzw. "przetarcia szlaków". Są to następujące drogi: Wikarówka, Wójtostwo, Plebańskie, Marciszówka , Przylaski, Bace, Przylaski-Dzioł, Folwark Dolny, Zapotocze, Kwaśniakówka, Zadziele, Pogorzelisko-Podwesoła, Leśniówka, Putówka, Hajdowka-Sączki, Zamieście-Hajdówka, Pożogi, Talaski-Sasy, Grabkówka, Kulpówka, Ubiki-Saryse, Piechotówka, Folwark, Śliwówka, Dziołówka, Rola, Garcarzówka, Kowalówka. Wykonawcami będą Pan Grzegorz Marcisz /kontakt jak wyżej/ i firma Pana Henryka Wikar, Słopnice 862 tel. 33-26-162, tel. kom. 0609-139-058.
Pragnę zaznaczyć, że przyjęta standaryzacja wynika z ważności dróg oraz wiąże się także z możliwościami finansowymi naszej gminy.
W przypadku umiarkowanych opadów śniegu nie powinno być problemów z przejezdnością na drogach. Sugerując się jednak możliwością wystąpienia intensywnych opadów śniegu lub silnych zawiei śnieżnych należy liczyć się z okresami braku przejezdności. Wynika to z faktu, że w przypadku występowania zawiei śnieżnych utrzymanie dróg na odcinkach szczególnie narażonych na zawiewanie wymaga zaangażowania bardzo dużej ilości sprzętu, jest to bardzo kosztowne i w takim przypadku bardziej sensowne jest poczekanie na zmianę warunków atmosferycznych (ustanie zawiei).
Biorąc pod uwagę usytuowanie naszej gminy podstawową sprawą jest posiadanie opon zimowych, ponadto mieszkańcy posiadający trudniejszy dojazd do własnej posesji powinni zaopatrzyć się w łańcuchy przeciwśniegowe oraz przewidzieć ewentualność parkowania samochodu w pobliżu dróg głównych. Gmina jest w stanie utrzymać drogi w ciągłej przejezdności, nawet w okresach bardzo intensywnych opadów i zawiei śnieżnych. Wiąże się to jednak z wydatkowaniem dużej ilości środków finansowych. A to, o ile więcej wydamy na odśnieżanie, wpłynie na zmniejszenie środków koniecznych na remonty i modernizację dróg w okresie wiosennym.
Dla osób ciągle niezadowolonych ze sposobu utrzymania dróg osiedlowych ponownie proponuję tzw. "przejęcie sprawy w swoje ręce". Nadal istnieje możliwość przejęcia odśnieżania któregoś z wymienionych odcinków dróg osiedlowych, w zamian za zwrot kosztów oleju napędowego, który zostanie zużyty podczas odśnieżania. Zainteresowanych proszę o zgłoszenie się w Urzędzie Gminy, pok. nr 2, w celu spisania stosownej umowy.
Apeluję także do mieszkańców gminy o rozsądek, wyrozumiałość oraz praktyczne i gospodarskie podejście do sprawy.
Mam jednak nadzieję, że zima tym razem będzie mniej ostra i zaplanowane siły i środki okażą się wystarczające do zapewnienia ciągłej przejezdności dróg ku zadowolenie wszystkich mieszkańców.

Józef Wikar

PODATKI I OPŁATY W 2003 ROKU


Od 1 stycznia 2003 roku zaczną obowiązywać nowe lub jak kto woli znowelizowane ustawy dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego, które Sejm przyjął 30 października 2002 roku. Chciałbym przedstawić ważniejsze zmiany i poinformować Państwa o obowiązujących w 2003 roku stawkach na poszczególne rodzaje podatków.
Podatek od nieruchomości
Nie została zmieniona podstawowa zasada, która informuje, że podatek od nieruchomości wylicza się od powierzchni, a nie jak planowano od wartości nieruchomości (nie został wprowadzony podatek katastralny). Najistotniejsza zmiana wprowadzona w ustawie to zaprzestanie poboru podatku od właścicieli działek poniżej 1 ha, zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rolne. Działki te zostaną objęte podatkiem rolnym. Jest to bardzo korzystne dla podatników -spowoduje to bowiem zmniejszenie wielkości podatku płaconego przez właścicieli działek, o ponad 50%. Ważną informacją jest także fakt, że ustawodawca zwaloryzował maksymalne stawki podatkowe o wskaźnik waloryzacji wynoszący 2,8%.
Poniżej przedstawiam Państwu wysokość stawek, które zgodnie z decyzją Rady Gminy będą obowiązywać na terenie naszej gminy przez najbliższy rok zestawione ze stawkami maksymalnymi proponowanymi w ustawie przez Sejm.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Rada Gminy Ustawa

1/ od gruntów (od 1m2 powierzchni
użytkowej)

a/ związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej

b/ pozostałych gruntów
0,40 zł

0,06 zł
0,62 zł

0,30 zł

2/ od budynków lub ich części (od 1m2
powierzchni użytkowej):

a/ mieszkalnych

b/ związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej

c/ zajętych na prowadzenie działalności
gospodarcze w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym

d/ zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie świadczenia usług
medycznych

e/ pozostałych
0,34 zł

15,00 zł

5,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

0,51 zł

17,31 zł

8,06 zł

3,46 zł

5,78 zł

Podatek leśny
Od 1 stycznia 2003 roku podatek leśny będzie normować odrębna ustawa, którą Sejm uchwalił w dniu 30 października 2002 roku. Ustawa zmienia sposób naliczania podatku leśnego. Ważna zmiana to rezygnacja z przeliczników powierzchni lasu (ha przeliczeniowego), zależnych od głównych gatunków drzew w drzewostanach i bonitacji gleby. W 2003 roku do ustalenia wysokości podatku leśnego stosowana będzie średnia cena sprzedaży drewna ogłoszona na 2002 rok, tj. 126,07 zł oraz przelicznik 0,220 m sześciennego. Uściślając podane w ustawie określenie należy powiedzieć, że stawka podatku leśnego będzie naliczana od od 1 ha fizycznego lasu i wynosić będzie w 2003 roku 27,74 zł.

Podatek od środków transportowych
W odróżnieniu od powyższych podatków zasady naliczania podatku od środków transportowych w 2003 roku nie uległy zmianie. Zarówno zasady poboru jak i stawki podatku pozostają nie zmienione w porównaniu do roku 2002.

Jakie skutki finansowe wywołają zmiany przepisów podatkowych?
1. W związku z zakwalifikowaniem działek poniżej 1 ha do podatku rolnego, dochody z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszą się o ok. 50 tys. zł
2. Z tego tytułu wzrosną dochody z podatku rolnego, ale tylko o ok. 5 tys. zł (działki poniżej 1 ha będą opodatkowane według niższych stawek podatku rolnego).
3. Wprowadzenie na terenie gminy podatku leśnego ( w myśl ustawy o podatku leśnym) wpłynie na zwiększenie wpływów podatkowych o 20 tys zł.
Podsumowując należy podkreślić, że zmiany wynikające z nowelizacji przepisów podatkowych spowodują w efekcie, że ogólna kwota wpływów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych, podatku leśnego i rolnego zmniejszy się o 25 tys.zł.
Znowelizowane ustawy wprowadzają także kolejne obciążenie Rady Gminy oraz samego podatnika. Rady gmin zostały zobowiązane do opracowania i przyjęcia wzorów deklaracji podatkowych dla poszczególnych rodzajów podatków. Z kolei podatnik zobowiązany będzie do wypełnienia i złożenia tych deklaracji w
odpowiednim terminie. Czeka nas więc kolejna "papierkowa" robota.
Jan Więcek

NOWE OPŁATY ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Od 9 listopada 2002r. weszły w życie nowe przepisy regulujące sprzedaż napojów alkoholowych. Wprawdzie nowa regulacja prawna wprowadza szereg zasadniczych zmian, jednak my ograniczyliśmy się do przekazania Państwu tych najbardziej istotnych:
1. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży będą teraz naliczane w złotych, a nie jak dotychczas - wg kursu euro. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do uiszczenia:
Ř opłaty w wysokości 525 zł na sprzedaż piwa oraz napojów alkoholowych o zaw. 4,5% alkoholu,
Ř opłaty w wysokości 525 zł na sprzedaż napojów o zaw. od 4,5% do 18% alkoholu,
Ř opłaty w wysokości 2.100 zł na sprzedaż napojów o zaw. powyżej 18% alkoholu.
Są to opłaty podstawowe, które obowiązują zarówno przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz tych, którzy nie przekroczyli ustalonych w ustawie limitów.

2. Roczną opłatę wnoszoną za zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, będzie można podzielić na trzy równe raty płatne odpowiednio do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

3. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży dotyczącej roku poprzedniego. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ustalonych limitów (odpowiednio: 37.500 zł dla alkoholi nisko- i średnioprocentowych oraz 77.000 zł dla alkoholi wysokoprocentowych) wnoszą opłaty "podstawowe".

Krystyna Wikar

PRZEGLĄD IMPREZ GMINNYCH

15 sierpień 2002 r. - DOŻYNKI GMINNE
Mieszkańcy Słopnic wzięli udział w mszy św., podczas której został poświęcony wieniec żniwny przygotowany przez mieszkańców od os. Zamieście do os. Markowo. Gośćmi tegorocznych dożynek byli: Pan Poseł T. Parchański, Starosta Powiatu Limanowskiego Władysław Bieda, Przewodniczący Klubu Ekologicznego prof. Z. Witkowski, księża tutejszych parafii a także przedstawiciele władz samorządowych Gminy Słopnice. Program artystyczny zaingurowało przedstawienie pod tytułem "Okruchy chleba", które urzekło wszystkich słuchaczy. Dzieci i młodzież ze Świetlicy "Plus" przedstawiły zebranym tradycyjną drogę powstawania chleba, począwszy od momentu siewu zboża do momentu jego wypieku.
Jednym z elementów tego występu było także nadanie P. Wójtowi tytułu
"Wspaniałego Gospodarza". Dzieci wykazały się dużą pomysłowością, ponieważ warunkiem otrzymania tego tytułu było rozpoznanie i nazwanie co najmniej 30 ziół spośród wielkiego bukietu kwiatów. Egzamin zakończył się pomyślnie, a Pan Wójt otrzymał dyplom oraz wielkie serce z czekolady.
Swoim występem imprezę uświetniła także Orkiestra Dęta "SOS" Słopnice oraz Zespół "Słopniczanie", który przy dźwiękach skrzypek, trąbki i kontrabasu wykonał tańce regionalne.
Wszyscy mieszkańcy, a szczególnie kibice sportu oklaskiwali wręczenie Pucharów zwycięskim drużynom tegorocznych V rozgrywek o Puchar Wójta Gminy.
Zwyczaje tutejszych mieszkańców, w nieco zdeformowanym zwierciadle przedstawił Kabaret "Kac", nikt jednak nie wziął sobie tego do serca, wręcz przeciwnie wszyscy śmiali się do rozpuku.
Uczestnicy mogli także smakować potrawy regionalne (groch z kapustą, smalczyk, kołacze) przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Pomimo nienajlepszych warunków pogodowych panowała wyśmienita atmosfera, zarówno goście jak i mieszkańcy bawili się znakomicie.

25 sierpień 2002 r. - IV ZŁAZ TURYSTYCZNY MOGIELICA 2002.
Wszyscy sympatycy górskich szlaków przybyli w tym dniu na najwyższe wzniesienie Beskidu Wyspowego - Mogielicę. Pomimo, iż w tym roku obchody te zbiegły się z innymi imprezami o podobnym charakterze, złaz przyciągnął ponad pięciuset miłośników gór. Organizatorów cieszy również fakt, że złaz ma już swoich stałych bywalców, którzy pojawiają się na Mogielicy co roku.
Uczestnicy przybyli z różnych stron, najliczniej: ze Słopnic, Limanowej, Kamienicy, Jurkowa, Chyszówek, a także z bardziej odległych miejsc: Krakowa, Tych, Kielc i Wrocławia. W rolę turystów wcielili się także: Wójtowie Gminy Kamienica i Słopnice. Nie zabrakło także zorganizowanej grupy PTTK , ratowników GOPR-u oraz członków Auto Moto Klubu. Dzięki zaangażowaniu tych jednostek wszyscy turyści dotarli szczęśliwie na szczyt i mogli bezpiecznie bawić się biorąc udział w konkursach i zabawach.
Każdy mógł wykazać się swoją wiedzą, uczestnicząc w konkursach przyrodniczych i krajoznawczych. Został rozstrzygnięty także konkurs na najstarszego i najmłodszego uczestnika tegorocznego złazu - seniorka liczyła 49 lat, zaś juniorka zaledwie 3,5 miesiąca. Oczywiście nie mogło się obyć bez konkursu "Piosenki turystycznej". Na szeroką skalę przeprowadzono również poszukiwania Kopciuszka, którego tożsamość ustalono po pobraniu wymiarów wszystkich uczestniczek złazu.
Wszyscy uczestnicy złazu otrzymali okolicznościowe plakietki i mogli potwierdzić swoje uczestnictwo wpisem do księgi pamiątkowej. Zarówno pogoda jak i zabawa była wyśmienita. A turystów, którzy z jakiegokolwiek powodu nie zdołali dotrzeć na szczyt Mogielicy, pragniemy zaprosić na następny V już Złaz Turystyczny, który odbędzie się jak co roku w ostatnią niedzielę sierpnia.

29 wrzesień 2002 r - I BEZALKOHOLOWY PIKNIK RODZINNY

Nieco chłodniejsza już jesienna pora nie zdołała odstraszyć osób, biorących udział w zabawie, której główną ideą było promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Wspólnej zabawie przyświecało hasło: "Żyj zdrowo, wypoczywaj z głową". Impreza przygotowana przez Świetlicę Środowiskową "Plus", Szkołę Podstawową Nr 2 oraz Urząd Gminy Słopnice należy do pierwszych tego typu festynów organizowanych na terenie naszej gminy.
W pikniku wzięli udział rodzice, nauczyciele i radni, jednak impreza została zdominowana głównie przez dzieci i młodzież. I nic dziwnego to one były głównymi adresatami tej zabawy.
Program artystyczny rozpoczął się występem "Zdrowie i Ruch" w wykonaniu wychowanków Świetlicy "Plus". Po krótkiej lekcji żywienia, nadszedł czas na pokaz akrobatyczny z uczestnictwem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2. Mostki, salta, skoki przez obręcze….mogły wpędzić nie jednego łasucha w kompleksy. Pokaz tańca nowoczesnego, w rytmie gorących przebojów, zaprezentowały uczennice najstarszych klas gimnazjum.
Przeciąganie liny, dmuchanie balonów na czas, hantle czy zmagania ze śrubami były nie tylko przedmiotem konkursów, ale także służyły do sprawdzenia formy fizycznej mieszkańców gminy. Dzieciaki wzięły także udział w tworzeniu wielkiego antyalkoholowego plakatu - technika kreda na asfalcie. Uczestnicy bardzo chętnie tworzyli własne fragmenty tego "chodnikowego" plakatu, a komisja nagrodziła najciekawsze prace. Wszyscy podekscytowani atmosferą zabawy mogli zmierzyć swoje ciśnienie w punktach medycznych, które prowadziły pielęgniarki z Ośrodka Zdrowia w Słopnicach.
Uczestnicy pikniku rodzinnego zakończyli zabawę tańcząc w rytm gorących przebojów, aż do późnego wieczora.

11 listopad 2002 r. - OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI - CHYSZÓWKI.
W tegorocznej uroczystości upamiętniającej wydarzenia z 1914 roku, wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych zarówno z Gminy Słopnice jak i Gminy Dobra. Poczet sztandarowy tworzyli przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych ze Słopnic, Dobrej i Skrzydlnej oraz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Apel Poległych rozpoczął się hymnem Polski w wykonaniu orkiestr dętych ze Słopnic i Dobrej, po czym nastąpiło krótkie przemówienie nawiązujące do patriotycznego charakteru spotkania.
Rąbek wydarzeń listopada 1914 roku, które miały miejsce we wsi Chyszówki, został odtworzony w krótkim programie artystycznym, wykonanym przez dzieci i młodzież Świetlicy "Plus" w Słopnicach. Następnie przedstawiciele gmin i organizacji, w hołdzie poległym bohaterom złożyli pod pomnikiem Marszałka Rydza Śmigłego wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Uroczystość zakończyła się mszą świętą, którą celebrował Ks. Dziekan Karol Dziubaczka. W mszy uczestniczyli także księża pobliskich parafii: ks.prob. S. Krzywonos, ks.kan. J. Puchała, ks. prałat W. Tarasek, ks. prałat J. Leśniak, ks. prob. T. Machał.

Anna Franczak

NA WSI WCALE NIE MUSI BYĆ NUDNO

Jeszcze do niedawna na terenie naszej gminy nie odbywały się żadne publiczne imprezy. Rzeczywistość szybko uległa zmianie od kiedy obok budynku Urzędu Gminy wybudowano amfiteatr i udostępniono plac. Od tej pory w miesiącach letnich prawie co dwa tygodnie odbywają się festyny, akademie i różnego rodzaju pokazy. Trzeba przyznać, że znalazły one akceptację i uznanie szerokiego grona mieszkańców.
W tym roku odbył się już kolejny cykl imprez z serii "Artystyczne Lato" , który swoim zakresem objął imprezy o różnym charakterze: pikniki, festyny uroczystości gminne itp.
Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować wszystkim organizatorom za sprawą, których mogliśmy miło spędzić nasz wolny czas.
W szczególności kieruję słowa podziękowania dla:
ü Pani Zofii Pach - Bar "ZACISZE",
ü Pani Janiny Lis - Firma Handlowo - Gastronomiczna,
ü Pana Zdzisława Pucha - Bar "JACKÓWKA",
ü Pana Rafała Grucela - Kawiarnia "KAMELEON II",
ü oraz Świetlicy Środowiskowej "PLUS".
Dziękujemy także wszystkim sponsorom i fundatorom nagród, za aktywne włączanie się i zaangażowanie przy organizowaniu uroczystości i imprez gminnych:
ü Panu Piotrowi Gruca - Cukiernia "PTYŚ" za pomoc w organizacji Dożynek Gminnych,
ü Właścicielom Piekarni "POD BRZEGIEM" za sponsorowanie Dożynek Gminnych i IV Złazu Turystycznego, ü Pani Janinie Lis za przygotowanie posiłków dla uczestników Pikniku Rodzinnego, ü Henrykowi Wikar za ufundowanie nagród dla uczestników biorących udział w Festynie Rodzinnym ü GOPR -owi w Limanowej za pomoc i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników IV Złazu Turystycznego Mogielica 2002, ü Auto-Moto-Klub w Limanowej za pomoc w organizacji IV Złazu Turystycznego.
Wszystkich organizatorów zapraszamy do współpracy w następnym roku. Czekamy również na nowe osoby i organizacje, które zechcą z nami współpracować. Gorąco zachęcamy!

Zmiana "Naczelnego"

W ostatnim czasie zmieniła się osoba redagująca biuletyn "Nasze Słopnice". Z funkcji tej odeszła Pani Małgorzata Gruca w związku ze zmianą pracy i podjęciem aplikacji sądowej. Pani Małgorzata była twórcą biuletynu i przez kilka lat zajmowała się redagowaniem. Jej zasługą jest obecna szata graficzna i popularność czasopisma oraz obecny nakład liczący 700 szt. egzemplarzy
W związku z tym pragnę w imieniu Urzędu Gminy Słopnice podziękować Pani Małgorzacie za wieloletnie redagowanie naszego lokalnego pisma.
Wyrażam nadzieję dalszej współpracy, życząc jednocześnie sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

POLAK, SŁOWAK DWA BRATANKI

W miesiącu październiku z wizytą do Słopnic przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionej słowackiej Gminy Chlebnice: Józef Strapec - Starosta Chlebnic oraz członkowie zarządu. Tym, którzy nie uważali na lekcji geografii przypominam, że Chlebnice to niewielka malownicza miejscowość położona na Dolnej Orawie.
Głównym celem wizyty było podpisanie porozumienia zacieśniającego współpracę pomiędzy jednostkami samorządu oraz mieszkańcami gmin Chlebnice i Słopnice. Współpraca obejmować będzie w szczególności kontakty na płaszczyznach: społeczno - kulturalnej, oświatowej, sportowej, gospodarczej, rozwoju i wymiany turystycznej gmin.
Gminy będą także wspólnie pracować w zakresie opracowania programów umożliwiających pozyskanie środków z funduszy unijnych. Podpisanie porozumienia poprzedzone zostało wspólnymi rozmowami na temat struktury organizacyjnej i aktualnej sytuacji obydwu gmin. Były też rozmowy na temat prowadzenia spraw przyczyniających się do rozwoju gmin.
W imieniu społeczności Chlebnic porozumienie podpisał Starosta Józef Strapec, w imieniu mieszkańców Słopnic - Wójt Adam Sołtys. Na pamiątkę tej zaszczytnej chwili przedstawiciele obydwu gmin wymienili się folderami i flagami. Nasi goście, bardzo ciekawi malowniczych widoków naszej miejscowości udali się na małą przejażdżkę po Słopnicach. Odwiedzili także Szkołę Podstawową nr 2 i Szkołę Podstawową nr 1.
Praktycznym aspektem, zawartego porozumienia jest możliwość wzajemnej wymiany osób, organizowania wyjazdów i różnych spotkań.
Dlatego w imieniu Starosty Chlebnic zachęcamy do wzajemnej współpracy przede wszystkim szkoły, organizacje kulturalne i sportowe z terenu Słopnic.

KORZYSTAĆ KAŻDY MOŻE

Jeżeli zimowe wieczory wydają Ci się zbyt długie, znudziło Ci się wpatrywanie w szklany ekran komputera, narzekasz na brak zajęcia, a preferujesz życie w ruchu….proponuję doskonałe rozwiązanie.
Zachęcam wszystkich do korzystania z sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Słopnicach Górnych. Przed udaniem się na salę sportową, warto jednak zapoznać się z następującymi zasadami korzystania z niej:
ü do bezpłatnego korzystania z sali uprawnieni są uczniowie szkół z terenu gminy Słopnice w ramach zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych pod opieką nauczyciela,
ü do bezpłatnego korzystania uprawniona jest także młodzież szkół średnich oraz studenci, legitymujących się legitymacją uczniowską bądź studencką,
ü za odpłatnością z sali mogą korzystać także osoby prywatne, które tworzą zorganizowane grupy.
Opłaty kształtują się następująco:
- 25 zł za godzinę korzystania z obiektu sportowego
- 10 zł za korzystanie z łazienek.
WARUNEK: Każda grupa musi być reprezentowana przez dorosłego opiekuna.
Jest to bardzo istotne z następujących względów:
- opiekun sporządza listę swoich podopiecznych,
- w przypadku nieodpłatnego korzystania z sali sportowej opiekun podpisuje z
dyrektorem szkoły umowę użyczenia. Umowa ta podpisywana jest na okres
roku kalendarzowego.
- z kolei w przypadku odpłatnego korzystania podpisuje na okres roku
umowę dzierżawy,
- opiekun odpowiada także za stan sali gimnastycznej, sprzętu i urządzeń, a w
przypadku ich zniszczenia zobowiązany jest do przywrócenia stanu
początkowego,
- opiekun grupy zobowiązany jest także do przestrzegania przepisów BHP i
regulaminu korzystania z sali sportowej,
- ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo grupy przebywającej
w obiekcie,
- a utrzymanie czystości sali, szatni i sprzętu sportowego, stanowi warunek dalszego
korzystania z sali.
Z sali sportowej można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00, a w soboty i niedziele w godzinach ustalonych z dyrektorem szkoły Panem Markiem Mrózkiem. W celu podpisania umowy i ustalenia terminu korzystania z sali należy zgłosić się do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 2, w godz. od 8.00-15.00.
Przy tej okazji mam również przyjemność poinformować, że już wkrótce będzie można korzystać z najnowszego obiektu sportowego, który powstał przy Sz. P. i Gimnazjum w Słopnicach Dolnych.
Anka Franczak

ZAWÓD "ARTYSTA" W CENIE

Dzisiaj w dobie rozwoju elektroniki i technologii informatycznej, kultywowanie tradycji regionalnej ma dla większości z nas wymierne znaczenie. Wbrew jednak pozorom na terenie naszej gminy funkcjonują zespoły i osoby, które swoim działaniem przyczyniają się do podtrzymywania dziedzictwa kulturowego Słopnic, a także aktywnie wspierają rozwój sportu, turystyki i kultury.
To głównie z myślą o nich i w trosce o ochronę unikalnych i zanikających zwyczajów, obrzędów i zawodów, Rada Gminy Słopnice w sierpniu bieżącego roku przyjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju kultury oraz twórczości artystycznej. W ten sposób pragniemy chociażby w nie wielkim stopniu zrekompensować pracę dla dobra naszej społeczności.
Nagrody te będą przyznawane na podstawie oceny całokształtu działalności obejmującej m.in.:
Ř organizowanie i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości
ludowej,
Ř przekazywanie młodemu pokoleniu zwyczajów i obrzędów ludowych związanych z zachowaniem muzyki ludowej, tradycji i kultury regionalnej, stroju i gwary ludowej,
Ř udział w imprezach mających istotne znaczenie dla kultury, sztuki, sportu itp.
Ř ochronę unikalnych zawodów ( np. muzykowanie na instrumentach ludowych, malarstwo itp).
Nagrody będą przyznawane na podstawie wniosku, który może złożyć instytucja kultury, stowarzyszenie, środowisko twórcze, a także osoby z danego środowiska twórczego. Nagrody może przyznać także Wójt Gminy z własnej inicjatywy, ale w porozumieniu z Komisją Oświaty i Kultury Rady Gminy Słopnice.
Co powinien zawierać wniosek? Przede wszystkim dane osobowe kandydata lub nazwę w przypadku zespołów, adres lub odpowiednio siedzibę organizacji, dodatkowo informację o całokształcie działalności wraz z jej krótkim uzasadnieniem.
Wniosek należy złożyć do dnia 31 grudnia każdego roku. W uzasadnionych przypadkach wniosek na dany rok może być złożony we wcześniejszym terminie, jednak nie wcześniej niż po upływie pierwszego półrocza.

Jeżeli uznają Państwo, że w waszej społeczności istnieje osoba bądź grupa osób, które aktywnie przyczynia się do szerzenia i rozwoju kultury na terenie Słopnic aktywnie włączają się w życie gminy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć stosowny wniosek. Nadarza się ku temu doskonała okazja!

Anna Franczak

PODZIĘKOWANIE

W ostatnim czasie księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej wzbogacił się o przeszło 350 pozycji książkowych. Stało się to za sprawą dwóch osób, Pani Teresy Młodzińskiej, a także Pana Marcina Apczyńskiego, którzy przekazali na rzecz naszej biblioteki książki pochodzące z ich prywatnych kolekcji. Pani Teresa na co dzień prowadzi aptekę w Słopnicach, natomiast Pan Marcin pochodzi z Warszawy, a od niedawna mieszka w Słopnicach Dolnych.
Każdy nawet najbardziej wybredny czytelnik znajdzie tu coś dla siebie. Wśród przekazanych pozycji przeważają głównie lektury szkolne dla młodzieży, powieści noblistów oraz kryminały. Wśród zbiorów znalazły się także książki o tematyce wojennej, z psychologii, religioznawstwa oraz literatura beletrystyczna. Książki podarowane przez Panią Teresę to przede wszystkim romanse i literatura piękna dla pań.
Wszystkie książki przeznaczone będą dla szerokiego kręgu czytelników - zarówno tych najmłodszych jak i seniorów. Warto przy tej okazji poinformować, że nasza biblioteka liczy obecnie 728 czytelników.
Mamy nadzieję, że nowe zbiory przyciągną do biblioteki nie tylko stałych bywalców czytelni, ale także zupełnie nowych czytelników. Być może przyczyni się to także do popularyzacji tej właśnie formy spędzania wolnego czasu.
W imieniu Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej i Urzędu Gminy Słopnice, składamy serdeczne podziękowania.

Z KALENDARZA KIBICA

17 października 2002 r. - I-sze Rozgrywki Samorządowe w piłce nożnej "O Puchar
Wójta Gminy Słopnice"
W rozgrywkach wzięły udział dwie drużyny - reprezentacja nauczycieli szkół oraz reprezentacja Urzędu Gminy Słopnice. Mecz pomiędzy samorządem gminy a nauczycielami odbył się na boisku sportowym przy Gimnazjum w Słopnicach Dolnych. W drużynie nauczycieli wystąpili: Józef Filipiak, Józef Szczecina, Marian Tajduś, ks. Franciszek Grądalski, Paweł Tomeczko, Wincenty Curzydło i Jacek Borowiecki. W drużynie Urzędu Gminy Słopnice wystąpili: Józef Wikar, Jan Więcek, Andrzej Lis, Tadeusz Więcek, Henryk Wikar, Mariusz Król i Tomasz Kęska. Mecz rozegrany został przy bardzo licznej i głośno dopingującej młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum. Wśród kibiców znaleźli się także nauczyciele. Po bardzo zaciętej aczkolwiek sportowej rywalizacji wynikiem 3 : 2 zwyciężyła drużyna nauczycieli. Bramki dla drużyny nauczycieli strzelali: ks. F. Grądalski, P. Tomeczko i J. Szczecina. Dla drużyny Urzędu Gminy obydwie bramki zdobył A. Lis. Po zakończeniu meczu Wójt Gminy Słopnice Pan Adam Sołtys wręczył drużynom pamiątkowe dyplomy wraz z pucharami.

27 październik 2002r -Pożegnalny mecz Pana Andrzeja Lisa
Tego dnia na stadionie w Słopnicach rozegrany został mecz pomiędzy drużynami KS. "Sokół" Słopnice i KS. Tymbark. Mecze tych dwóch drużyn cieszą się zawsze bardzo dużym zainteresowaniem i także tym razem nie mogło być inaczej. Tuż przed meczem miało miejsce złożenie podziękowań dla prezesa "SOKOŁA" Pana Andrzeja Lisa, który tym meczem zakończył karierę zawodnika. Podziękowanie za zaangażowanie i aktywne uczestniczenie w tworzeniu i funkcjonowaniu Klubu oraz okolicznościowe puchary wręczali m. in. Wójt Gminy Słopnice, wiceprezes Sokoła Pan M. Król, zawodnicy "Sokoła" oraz poprzedni trener "Sokoła" Pan Marian Tajduś. O największy jednak prezent dla swojego trenera postarali się sami zawodnicy, którzy rozegrali bardzo dobre spotkanie i pokonali lokalnego rywala 2:0.
Kończąc chciałbym życzyć Andrzejowi osiągnięcia kolejnych sukcesów sportowych, tym razem w roli prezesa i trenera klubu "Sokół" Słopnice. Myślę, że nowy prezes dołoży wszelkich starań, aby KS "Sokół" utrzymał się w klasie okręgowej. Będzie to na pewno bardzo trudne, ale nie z takich opresji drużyna Słopnic wychodziła zwycięsko.
Informacja dla osób biorących czynny udział w rozgrywkach sportowych.
Na koniec tego roku planowane jest zakończenie budowy i oddanie do użytku nowej hali sportowej, która powstał przy SP Nr 1 i Gimnazjum. Dlatego też druga edycja rozgrywek halowych o Puchar Wójta Gminy Słopnice w piłce nożnej i koszykówce odbędzie się już w nowej hali. Wszystkich zainteresowanych rozgrywkami informuję, że zawody te zorganizowane zostaną na początku przyszłego roku.

Tadeusz Więcek

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD - ROZSTRZYGNIĘTY

W miesiącu wrześniu Urząd Gminy Słopnice i Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przeprowadziły konkurs pod hasłem "Estetyka zagrody wiejskiej". Jego zasadniczym celem było docenienie pracy i dbałości mieszkańców o wygląd własnego obejścia. Komisja konkursowa odwiedziła domostwa wszystkich gospodarzy, którzy zgłosili uczestnictwo. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 19 osób. Głównym kryterium jakie przyjęła komisja był przede wszystkim estetyczny wygląd obejścia w połączeniu z funkcjonalnością, oddzielenie części mieszkalnej od części gospodarczej, urządzenie miejsca do wypoczynku itp.
Komisja postanowiła przyznać pierwsze miejsce następującym rolnikom (za ogólny wygląd gospodarstwa):
a) w sołectwie II (Podmogielica) gospodarstwu Państwa Józefy i Wiesława Liszka,
b) w sołectwie III (Słopnice Górne) gospodarstwu Państwa Małgorzaty i Andrzeja Poręba,
c) w sołectwie V gospodarstwu Pana Janusza Banacha.
Wyróżniono także gospodarstwo Państwa Janiny i Józefa Trzupek oraz Bronisławy Banach - za dbałość o nasadzenia krzewów i roślin ozdobnych.
W kategorii działkowców (osób nie posiadających gospodarstwa rolnego) wyróżniono zagospodarowanie otoczenia budynków: Państwa Danuty i Stefana Curzydło, Marii i Marka Kordeczka, Janiny i Andrzeja Lis oraz Danuty Tęczar.
Więcej zdjęć i informacji mogą Państwo znaleźć na naszym portalu: www.slopnice.pl
Kolejny konkurs planowany jest na miesiące letnie przyszłego roku. Już dziś zaprasza się do wzięcia w nim udziału.
Tadeusz Florek