Przejdź do stopki

WÓJT GMINY SŁOPNICE

    wyświetleń: 5351

Treść

 

  WÓJT GMINY SŁOPNICE
  mgr inż. ADAM SOŁTYS

   Kontakt:
   tel. +48 (018) 332 62 00
   fax. +48 (018) 332 60 18

    e-mail: gmina@slopnice.pl; adam.soltys@slopnice.pl

 

ADAM SOŁTYS - Lat 66, wykształcenie wyższe rolnicze i ekonomiczne. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie i Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. W latach 80` działacz Solidarności robotniczej i rolniczej, a wstanie wojennym podziemnej solidarności. W 1989 roku działał w Komitecie Obywatelskim i aktywnie uczestniczył w przygotowaniu wyborów sejmowych, a w 1990 r. samorządowych. Od 1990 roku społeczna praca w samorządzie jako radny, członek zarządu gminy, przewodniczący komisji. Współinicjator utworzenia Gminy Słopnice i pierwszy przewodniczący Rady Gminy Słopnice. Od 1990 roku Wójt Gminy Słopnice. Od 2001 roku prezes Zarządu Gminnego OSP w Słopnicach. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, w latach 2014-2018  Przewodniczący Forum Wójtów i Burmistrzów Powiatu Limanowskiego.

Do zadań wójta należy w szczególności: 

1) gospodarowanie mieniem komunalnym, w tym składanie jednoosobowego oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem,
2) przedstawianie projektów uchwał Radzie Gminy, określanie sposobu wykonania uchwał,
3) realizowanie polityki kadrowej w Urzędzie, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy, występowanie z wnioskiem powołanie albo odwołanie Skarbnika, powoływanie zastępcy wójta,
4) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz,
5) przedstawianie projektu budżetu pod obrady Rady Gminy i jego wykonywanie, przedkładanie uchwał i zarządzeń podejmowanych w tym zakresie organom nadzoru oraz podawanie ich do wiadomości publicznej,
6) współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i Starostą w ramach podpisanych porozumień,
7) w przypadku nie cierpiącym zwłoki wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia,
8) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych decyzji w sprawach należących do zadań Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz,
9) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta ,
10) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy Słopnice określonych odrębnymi przepisami,
11) kierowanie działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej wprowadzonej na terenie gminy, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,  zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
12) dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu oraz kierowanie pracą Urzędu,
13) powierzanie prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi,
14) zapewnienie realizacji kontroli ustalonych zadań oraz przestrzegania prawa,
15) zapewnienie warunków organizacyjnych dla sprawnego funkcjonowania Urzędu, a zwłaszcza dbanie o efektywność i dyscyplinę pracy oraz należyte załatwianie spraw mieszkańców Gminy,
16) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między referatami Urzędu, zatwierdzanie przydziałów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
17) wydawanie przepisów wewnętrznych /regulaminów, instrukcji, zarządzeń,
18) przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek podległych,
19) ustalanie regulaminu pracy Urzędu,
20) zapewnienie realizacji zadań Urzędu określonych regulaminem organizacyjnym i przepisami normatywnymi,
21) przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,
22) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli od spadkobierców,
23) nadzorowanie działalności sołectw,
24) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy.

Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy Słopnice na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
Wójt Gminy kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.


Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdą środę w godzinanch 13.00 do 16.00.