Przejdź do stopki

Nasze Słopnice - nr 21

    wyświetleń: 787

Treść

Rozmowa z wójtem gminy Panem Adamem Sołtysem

1. Na ostatniej sesji Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Słopnicach Górnych. Co było przyczyną tak natychmiastowej decyzji, przecież jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie myślał o utworzeniu przedszkola?
O zorganizowaniu przedszkola myślano i dyskutowano już od kilku lat, ale wcześniej trzeba było dokończyć już rozpoczęte inwestycje - budowę szkół i sal gimnastycznych w Słopnicach Dolnych i Górnych. W międzyczasie pojawiały się wnioski mieszkańców w sprawie przedszkola. Bezpośrednią jednak przyczyną podjęcia decyzji, o której mowa, było żądanie dofinansowania kosztów pobytu dzieci ze Słopnic w przedszkolu w Tymbarku, w wysokości 300 zł miesięcznie od jednego dziecka.

2. Wśród mieszkańców dominuje opinia, że przedszkole powinno być zlokalizowane w Słopnicach Dolnych. Dlaczego przedszkole powstanie właśnie przy Szkole Podstawowej Nr..2?
Lokalizacja w centrum gminy wydaje się naturalna, ale nie ma już niestety miejsca w wykorzystanej do ostatniego pomieszczenia szkole w Słopnicach Dolnych. Myślę, że ważniejsze od lokalizacji są warunki jakie można stworzyć dzieciom. W Słopnicach Górnych warunki lokalowe są wręcz idealne, ponadto nie brakuje miejsca do urządzenia placu zabaw oraz możliwości urządzania wycieczek w plener bez narażania dzieci na niebezpieczeństwa związane z dużym nasileniem ruchu drogowego. Mówiąc żartobliwie, dzieci rodzą się przecież nie tylko w Słopnicach Dolnych. Przedszkole stwarza również możliwość lepszego wykorzystania obiektów nowej szkoły w Słopnicach Górnych. Główny problem związany może być tylko z dowozem dzieci, ale myślę, że dziś właściwie nikt nie odprowadza, a dwozi dzieci do przedszkola. Biorąc pod uwagę taki stan rzeczy, pokonanie odległości 2 - 3 km nie powinno stanowić problemu, tym bardziej, że już dzisiaj spora grupa rodziców dowozi dzieci do przedszkola w Limanowej czy Tymbarku.

3. Czy w związku z utworzeniem placówki przedszkola powstaną nowe miejsca pracy?
Tak, zostaną utworzone co najmniej dwa miejsca pracy dla nauczycieli. Organizacja przedszkola następuje na podstawie prawa oświatowego, dlatego warunkiem koniecznym w przypadku osób ubiegających się o pracę, jest posiadanie wykształcenia pedagogicznego o specjalności nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne /warunek konieczny/. Zainteresowanych zachęcam do składania podań u dyrektora szkoły. Również zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych został ogłoszony przetarg na prowadzenie stołówki. Wszyscy zainteresowani mogli otrzymać specyfikację istotnych warunków zamówienia w Urzędzie Gminy Słopnice.

4. Czy stołówka będzie także dostępna dla pozostałych uczniów?
Obecnie bezpłatnie dożywiamy ponad 50 % uczniów. Możliwość uruchomienia dożywiania dla pozostałych uczniów będzie możliwa,ale odpłatnie według ustalonych w przetargu stawek.

5. Jak przedstawiają się zasady funkcjonowania przedszkola?
Przedszkole będzie czynne w godz. od 6.30 do godz. 16.00, w dniach od poniedziałku do piątku. Zapewniona będzie pełna opieka i praca z dzieckiem, wyżywienie oraz możliwość korzystania z dodatkowych zajęć takich jak: nauka języków obcych, rytmiki itp. Oczywiście w zależności od zgłaszanych potrzeb i zainteresowania rodziców. Dodatkowe zajęcia będą wiązać się z dodatkową odpłatnością.

6. Na jakim poziomie będą kształtować się średnie miesięczne koszty pobytu dziecka w przedszkolu?
Rodzice chętni do oddania dzieci do przedszkola będą musieli zapłacić czesne w wysokości 40 zł miesięcznie oraz zapłacić za tzw. wsad do kotła. Pozostałe koszty pobytu dzieci w przedszkolu zostaną pokryte przez gminę. Myślę, że odpłatność na poziomie 100 - 120 zł miesięcznie nie będzie stanowić bariery dla osób, które niejednokrotnie muszą nająć indywidualnie opiekunkę do dzieci.

7. Czy dwa miesiące to wystarczający okres na odpowiednie zorganizowanie przedszkola?
Najbardziej czasochłonne jest podjęcie decyzji o utworzeniu przedszkola, przyjęcie statutu, uzyskanie zgody kuratorium i odpowiednich instytucji uzgadniających. Obecnie ten proces mamy już za sobą. Do 15 lipca prowadzony był nabór. Dokonano zapisu 40 osób, w związku z czym zostaną utworzone dwa oddziały przedszkolne. Jeszcze w lipcu zostanie rozstrzygnięty przetarg na wyposażenie lokalu przedszkola. Stołówkę urządziliśmy i wyposażyliśmy już w ubiegłym roku. W dniu 18.07.2003 r. został rozstrzygnięty przetarg na dożywanie.

8. Wśród dyskusji prowadzonych przez członków Rady Gminy pojawił się temat uruchomienia specjalnego dowozu przedszkolaków. Czy rodzice mogą liczyć na dowóz dzieci?
Obowiązek dowozu dzieci spoczywa na rodzicach, ale ponieważ dysponujemy własnym autobusem, który będzie jeździł po młodzież gimnazjalną do Słopnic Górnych istnieje możliwość zorganizowania takiego dowozu. Na razie jednak nie oferujemy takiej możliwości, będzie to w dużej mierze zależeć od ilości dzieci oraz potrzeb i możliwości w tym zakresie.

9. Czy rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli w sąsiednich miejscowościach będą mogli liczyć na jakiekolwiek dofinansowanie?
Odpowiedzią na wnioski rodziców w sprawie dofinansowania jest zorganizowanie przedszkola w Słopnicach. Przyjmiemy wszystkie dzieci jakie zostaną zgłoszone, ale niestety nie będzie możliwości dofinansowania dzieci uczęszczających do innych przedszkoli.

10. Czy uważa Pan, że nowo powstałe przedszkole będzie miało szansę na konkurowanie z podobnymi placówkami np. w Tymbarku czy Limanowej?
Warunki lokalowe przedszkola będą zupełnie porównywalne lub nawet lepsze. Wiele zależeć będzie od osób, które zajmą się prowadzeniem przedszkola. Ze strony urzędu dołożymy wszelkich starań, aby nowo powstałe przedszkole było bardzo dobre, by nie służyło tylko jako "przechowalnia" dla dzieci, ale by gwarantowało wszechstronny rozwój dziecka. Myślę, że przedszkole w Słopnicach będzie równie atrakcyjne jak inne, a przy ograniczonej ilości środków finansowych dołożymy starań, aby były one rozważnie i efektywnie wydawane.

11. W jakim stopniu utworzenie przedszkola samorządowego wpłynie na finanse gminy?
Koszt funkcjonowania przedszkola w zależności od ilości oddziałów powinien się zamknąć kwotą 100-150 tys. zł rocznie. Koszty utrzymania budynku już i tak ponosimy. Należy przyznać, że są to spore wydatki, ale prowadzenie przedszkola należy do zadań własnych gminy i tak wcześniej czy później musielibyśmy zmierzyć się z tym tematem.

12. Czy powstanie przedszkola można zaliczyć na poczet sukcesów gminy Słopnice?
Podjęliśmy wszystkie niezbędne decyzje potrzebne do uruchomienia przedszkola teraz zobaczymy czy rzeczywiście istnieje taka potrzeba w Słopnicach, czy jest być może to tylko potrzeba wyolbrzymiana przez część rodziców. Postaramy się dobrze zorganizować i poprowadzić tę placówkę, a na ocenę przyjdzie czas po kilku latach - jeżeli oczywiście przedszkole nadal będzie funkcjonować. Tak czy inaczej nie należy tego rozpatrywać w kategoriach sukcesu, przedszkole należy traktować jako powinność samorządu.

Rozmawiała Anna Franczak

Co nowego w gminnej oświacie?

Transformacja ustrojowa państwa i reforma edukacji spowodowały znaczące zmiany w oświacie. Od 4 lat działają 6-letnie szkoły podstawowe i 3-letnie gimnazja. Zmieniły się również zasady finansowania placówek oświatowych. Wiele zadań związanych z zarządzaniem oświatą spoczęło na samorządach, które uzyskały tym samym realny i znaczący wpływ na politykę oświatową na terenach własnych jednostek. W tym miejscu należy stwierdzić, iż rozważna gospodarka finansami i budżetami samorządów zapewniła lepsze warunki materialne wielu szkołom. Przykłady mamy na własnym podwórku, wymienię tylko te najważniejsze. To Szkoła Podstawowa Nr 2 z pełnym zapleczem sportowym, stołówką oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum z nowoczesną halą sportową, pracowniami komputerowymi oraz świetlicą i stołówką. W latach 1998 - 2002 Gmina Słopnice na inwestycje oświatowe wydała ok. 7,0 mln złotych. Brak jednak było na terenie gminy przedszkola. Dzieci dowożone są do przedszkoli w ościennych miejscowościach. Przy okazji dyskusji nad formą dofinansowania tych dzieci (wniosek o dofinansowanie opiewał na kwotę 300 zł miesięcznie od 1 dziecka) zrodziła się inicjatywa utworzenia własnego przedszkola na bazie Szkoły Podstawowej Nr 2. W dniu 4 czerwca 2003r. Rada Gminy Słopnice podjęła uchwałę Nr VII/41/03 w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach, w skład którego wchodzi dotychczasowa Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz nowo utworzone Przedszkole Samorządowe w Słopnicach. Dotychczasowy obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 pozostaje bez zmian. Również w dniu 4 czerwca Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie opłat za świadczenia z przedszkola działającego przy ww. Zespole. Opłata wynosi 40 złotych od każdego dziecka i nie obejmuje kosztów wyżywienia, które będą znane po rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie stołówek. Na początku były obawy czy będą chętni. Okazało się, że na dzień 15 lipca zapisanych zostało 40 dzieci (do tego dnia trwały zapisy). Wójt Gminy ogłosił już przetarg na wyposażenie nowego przedszkola m.in. w mebelki, zabawki, łóżeczka i materace.
świadczenia z przedszkola działającego przy ww. Zespole. Opłata wynosi 40 złotych od każdego dziecka i nie obejmuje kosztów wyżywienia, które będą znane po rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie stołówek. Na początku były obawy czy będą chętni. Okazało się, że na dzień 15 lipca zapisanych zostało 40 dzieci (do tego dnia trwały zapisy). Wójt Gminy ogłosił już przetarg na wyposażenie nowego przedszkola m.in. w mebelki, zabawki, łóżeczka i materace.
Utworzenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola spowodowało konieczność ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora. Do konkursu, który odbył się w dniu 26 czerwca br. zgłosił się tylko 1 kandydat - dotychczasowy dyrektor szkoły. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego i po informacji Kuratora Oświaty, że nie wnosi zastrzeżeń do kandydata, Wójt Gminy powierzył p. Markowi Mrózkowi stanowisko Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej j Przedszkola na okres 5 lat. Z kolei SP Nr 3 boryka się z problemami niżu demograficznego. W roku szkolnym 2003/04 liczba uczniów wynosi 64, ale już za rok będzie tylko 59, ponieważ klasę VI opuści 12 uczniów, a do klasy I przyjdzie tylko 7. Analiza kolejnych roczników dzieci nie wskazuje na poprawę sytuacji. Stąd też zrodził się projekt reorganizacji sieci szkolnej na terenie Gminy Słopnice. Dodatkowym bodźcem był fakt, iż obecny dyrektor SP Nr 3 przechodzi na emeryturę. Rada Gminy Słopnice po wcześniejszych konsultacjach z Rodzicami uczniów oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Krakowie podjęła w dniu 29 kwietnia 2003r. uchwałę Nr VI/35/03 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słopnicach w filię Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słopnicach.

Podziękowanie dla Pana józefa Skrzekuta

W związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem na emeryturę składam w imieniu własnym jak również samorządu serdeczne podziękowania i gratulacje.

Podczas 36 letniego okresu pracy na stanowisku nauczyciela i dyrektora przyczynił się Pan do przekazania wiedzy i wychowania młodego pokolenia Słopnic. Działania Pana miały również wpływ na kształtowanie się naszej młodej Gminy Słopnice oraz przyczyniły się do jej rozwoju.
Chciałbym również podkreślić styl Pana pracy dydaktycznej i wychowawczej, odpowiedzialne i rzetelne podejście do obowiązków służbowych, jak również życzliwą i przyjacielską postawę wobec współpracowników i podwładnych.
Pragnę podziękować za dotychczasową współpracę życząc, aby czas, kiedy będzie Pan miał mniej obowiązków wykorzystać do realizacji swoich licznych zainteresowań.

Dożywianie w szkołach

Dożywianie w szkołach na szeroką skalę trwa od 1998 r. Od tego też roku dożywianie odbywa się na zasadach ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą jest zasiłkiem w postaci rzeczowej, udzielanym w drodze decyzji administracyjnej. Od początku, to jest od 1997 r. gmina otrzymuje na ten cel za pośrednictwem wojewody dotację rządową. Nie jest prawdą, że dotacja ta udzielana jest gminom od 2002 r. jak to było swego czasu propagowane w mediach. Dotacja na dożywianie była udzielana gminom jeszcze przed 1997 rokiem. Była udzielana pod warunkiem, że rada gminy podjęła stosowną uchwałę, iż bezpłatne dożywianie przyznaje się osobom, których dochody nie przekraczają 200 % kryterium dochodowego według ustawy o pomocy społecznej. Jest to więc granica dwukrotnie wyższa, niż przy innych zasiłkach. Nasza Rada Gminy podjęła taką uchwałę i dlatego też korzystamy z dotacji. W związku z tym większości osób, które zgłaszają się do OPS w Słopnicach - dożywianie przysługuje. W ciągu wszystkich lat OPS wydał tylko kilka decyzji odmownych w sprawie dożywiania głównie ze względu na wysokość osiąganych dochodów. To może rodzić kontrowersje w środowisku, ale takie są warunki otrzymywania dotacji i takich kryteriów należy się trzymać.
pośrednictwem wojewody dotację rządową. Nie jest prawdą, że dotacja ta udzielana jest gminom od 2002 r. jak to było swego czasu propagowane w mediach. Dotacja na dożywianie była udzielana gminom jeszcze przed 1997 rokiem. Była udzielana pod warunkiem, że rada gminy podjęła stosowną uchwałę, iż bezpłatne dożywianie przyznaje się osobom, których dochody nie przekraczają 200 % kryterium dochodowego według ustawy o pomocy społecznej. Jest to więc granica dwukrotnie wyższa, niż przy innych zasiłkach. Nasza Rada Gminy podjęła taką uchwałę i dlatego też korzystamy z dotacji. W związku z tym większości osób, które zgłaszają się do OPS w Słopnicach - dożywianie przysługuje. W ciągu wszystkich lat OPS wydał tylko kilka decyzji odmownych w sprawie dożywiania głównie ze względu na wysokość osiąganych dochodów. To może rodzić kontrowersje w środowisku, ale takie są warunki otrzymywania dotacji i takich kryteriów należy się trzymać.
Dożywianie dzieci jest jednym z głównych zadań realizowanych w ramach pomocy społecznej. Jak wszystkie inne zadania budzi w środowisku różne kontrowersje i dyskusje. Warto więc powiedzieć parę słów w celu przybliżenia podstawowych faktów.
rada gminy podjęła stosowną uchwałę, iż bezpłatne dożywianie przyznaje się osobom, których dochody nie przekraczają 200 % kryterium dochodowego według ustawy o pomocy społecznej. Jest to więc granica dwukrotnie wyższa, niż przy innych zasiłkach. Nasza Rada Gminy podjęła taką uchwałę i dlatego też korzystamy z dotacji. W związku z tym większości osób, które zgłaszają się do OPS w Słopnicach - dożywianie przysługuje. W ciągu wszystkich lat OPS wydał tylko kilka decyzji odmownych w sprawie dożywiania głównie ze względu na wysokość osiąganych dochodów. To może rodzić kontrowersje w środowisku, ale takie są warunki otrzymywania dotacji i takich kryteriów należy się trzymać.
Skala tego zadania z roku na rok systematycznie rosła. W 1997 r. koszty dożywiania wyniosły 34 000 zł. W 1998 r. koszty dożywiania wyniosły już 66 537 zł.
Z tego:
19 982 zł pochodziło z budżetu gminy
46 555 zł z dotacji wojewody.
Całość kosztów stanowił zakup posiłków.
W 1999 r. prócz zakupu posiłków, korzystając z dotacji zakupiono także wyposażenie do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz talerze, sztućce, szklanki i kuchenki gazowe w innych szkołach.
W 2001 r. z dotacji rządowej zakupiono kotły do stołówki w Szkole Nr 2.
W 2002 r. koszty dożywiania wyniosły 166 155 zł z tego:
Ze środków własnych gminy 43 620 zł
Z dotacji rządowej 107 583 zł
Z Polskiej Akcji Humanitarnej 14 952 zł
Ponadto dostosowano i wyposażono w sprzęt pomieszczenia kuchenne w Szkole Podstawowej Nr 2.
Koszt tych działań wyniósł 90 850 zł z tego:
Ze środków własnych gminy 47 230 zł
Z dotacji rządowej 43 317 zł
W 2002 r. dożywiano łącznie 670 dzieci z terenu Słopnic.
Z przytoczonych liczb wynika, że skala tego zadania jest bardzo duża. Dla porównania, na zasiłki celowe w 2002 r. wydano 62 163 zł. Tak więc na dożywianie wydano 2,6 razy więcej niż na zasiłki celowe. Warto to podkreślić, bo na ogół ludzie uważają, że dożywianie nie jest znaczącą pomocą dla rodziny. Z przedstawionych kwot wynika, że jest to pomoc bardzo znacząca.
Co więcej, jako kierownik OPS tylko w przypadku dożywiania mam pewność, że ta pomoc jest naprawdę dobrze wykorzystana. Nie mogę niestety tego powiedzieć o innych formach pomocy. Zdarza się bowiem, że otrzymane pieniądze przeznaczane są na zakup alkoholu i papierosów. Dla zobrazowania problemu przytoczę pewną sytuację: byłem świadkiem jak jeden z naszych podopiecznych potrafił sprzedać przed sklepem cukier i zaraz potem wrócić po papierosy, ponieważ sprzedawca na podstawie umowy zawartej z OPS nie wydał mu papierosów w ramach przyznanego limitu. Takich możliwości marnotrawstwa nie ma w przypadku dożywiania. Zdarzy się czasem, że dziecko nie zje kanapki, ale w przypadku gorących posiłków praktycznie do tego nie dochodzi. Z pewnością jest to więc dobrze wykorzystana pomoc.
Mówiąc o kwotach wydanych na dożywianie warto też wspomnieć, dlaczego jest ono realizowane w formie umowy z podmiotem gospodarczym. Zdarzały się bowiem bardzo krytyczne wypowiedzi, że ”gmina daje zarobić określonym osobom” a to, zadanie
mogłoby być wykonywane taniej przez stołówkę szkolną czy też przez komitet rodzicielski. Takie głosy podały ze strony niektórych członków Rady Rodziców. Niejednokrotnie dało się słyszeć, że dożywianie w szkołach w ogóle nie jest potrzebne.
Jeśli chodzi o potrzebę, to z obserwacji nauczycieli wynika, że 70 % dzieci idzie do szkoły bez śniadania i dzieci często mdleją w szkole z głodu. Można więc dyskutować, czy dożywianie jest potrzebne - jeżeli ktoś bardzo dyskutować lubi.
Natomiast co do celowości zlecania tego zadania podmiotom gospodarczym odpowiedź może być następująca:
1. W 1998 roku nie było w żadnej szkole stołówki, która mogłaby przygotowywać posiłki, zatem należało taką stołówkę stworzyć wraz z zatrudnieniem pracowników i dostosowaniem pomieszczeń.
2. Warunki jakie stawia SANEPID w przypadku zbiorowego żywienia a szczególnie w przypadku gotowania posiłków, wykluczają jakiekolwiek działanie sposobem gospodarczym. Ostatni przykład, kiedy rodzice wykonywali kanapki w szkole znam ze szkoły w Zalesiu. Dziś także ta szkoła ma umowę z podmiotem gospodarczym, ponieważ SANEPID przestał przymykać oko.
3. W przypadku zatrudnienia pracowników stołówki przez dyrektora szkoły, wynagrodzenia musiałyby być finansowane z budżetu szkoły, a nie ze środków na dożywianie. To powoduje zwiększenie obciążenia budżetu gminy. W latach 1998 - 2002 dotacja rządowa była udzielana w proporcji 30/70 %, to znaczy, że na dożywianie gmina musiała wyłożyć 30 % kosztów i otrzymywała 70 % od
wojewody. W związku z tym koszty zatrudnienia pracowników, które w przypadku zatrudnienia ich przez dyrektora gmina poniosłaby w 100 %. Przy zleceniu zadania innemu podmiotowi gmina pokrywała tylko ceny posiłku, czyli około 30 %. Aby jasno zobrazować sytuację, przytoczę kalkulację kosztów w dwóch przypadkach wychodząc z założenia, że koszt posiłków w 2002 r. wyniósł faktycznie 166 155 zł.

Przypadek pierwszy: Stołówka szkolna, pracowników zatrudnia dyrektor.
Pracowników zatrudnia dyrektor wykładając środki z budżetu szkoły. Koszt zatrudnienia ponosi gmina w 100 %. Obecnie minimalne koszty utrzymania jednego pracownika wynoszą 12 200 zł rocznie, zatem same koszty pracy wyniosą 48 800 zł. Trzeba jeszcze dysponować samochodem dostawczym niezbędnym do obsługi stołówki i dowożenia posiłków.
Załóżmy że posiłki są tańsze o połowę, ponieważ liczony jest tylko wkład do kotła. Ich koszt wyniesie więc nie 166 155 zł, ale tylko 83 077 zł. W takim przypadku gmina może otrzymać dotację w wysokości 70 % tej kwoty, to jest: 58 154 zł, zaś musi wyłożyć 24 923 zł.
Razem z kosztami pracy gmina musi więc rzeczywiście wyłożyć 73 723 zł. Należałoby jeszcze dołożyć koszty eksploatacji samochodu i dowozu posiłków do szkół Nr 2, 3 i 4.

Drugi przypadek: Gmina zleca zadanie firmie.
Koszt zakupu posiłków wynosi 166 155 zł.
Dotacja wynosi 70 % tej kwoty to jest: 116 308 zł.
Gmina musi wyłożyć 49 847 zł.
Proste wyliczenie wskazuje, że zlecając zadanie firmie gmina oszczędza 23 876 zł. Dodatkowo za użytkowanie pomieszczeń i dzierżawę sprzętu firma wpłacała gminie średnio 1200 zł miesięcznie za wszystkie miesiące działalności, co daje 9 600 zł rocznie (za 8 miesięcy). Tak więc oszczędności w porównaniu z pierwszym rozwiązaniem wynoszą faktycznie 33 347 zł. rocznie.
Mam nadzieję, że ten przykład jest przekonujący.
4. Dożywianie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego. Do przetargu wystartowały tylko dwie firmy.
Startować mógł każdy, gdyż wymagania nie były zbyt duże.
5. Firma, z którą podpisano umowę musiała na własny koszt dostosować pomieszczenia, co w innym przypadku musiałaby sfinansować gmina.
6. Nie dodaję tutaj innych komplikacji, powodujących podniesienie kosztów, na przykład zwolnień chorobowych pracowników i konieczności zastępstw, awarii samochodu służbowego, który wcześnie trzeba byłoby zakupić itp.
Mam nadzieję, że podane wyjaśnienia są oczywiste. Dodam jeszcze, że inne gminy wzorują się na naszej organizacji dożywiania. Aby nie być gołosłownym, w ostatnim czasie stołówkę sprywatyzował Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Limanowej. Okazuje się bowiem, że tak jest wygodniej i taniej.
Umowa z obecnym wykonawcą kończy się w miesiącu sierpniu i w związku z tym ogłoszony został nowy przetarg na dożywianie. Przetarg został ogłoszony po wcześniejszych konsultacjach z dyrektorami szkół, którzy zgodnie opowiedzieli się za dotychczasowym sposobem organizacji dożywiania. Przetarg zostanie rozstrzygnięty już pod koniec lipca.
W dniu 18.07.2003 r. nastąpiło otwarcie ofert w sprawie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolu w Słopnicach. Wpłynęły trzy oferty złożone przez następujące firmy: "Impel-Group" z Wrocławia, Firmę Handlowo-Gastronomiczną Janina Lis oraz "Gemex-Leder" Zenon i Roman Gembacz. W najbliższym czasie komisja przetargowa rozstrzygnie przetarg.
Edward Sroka

Słopniczanie powiedzieli Europie TAK

Tak jak w wielu gminach także w Gminie Słopnice zwolennicy integracji odnieśli zwycięstwo- ”tak” Unii powiedziało 66% Słopniczan, ”nie” wybrało 34%. Ogólna frekwencja uplasowała się nieco niżej od poziomu ogólnokrajowego - do urn poszło 53,8% mieszkańców Słopnic.
Cały czas ważyły się losy frekwencji. Pierwszy dzień referendum był jednak sporym zaskoczeniem, frekwencja była bardzo niska ok. 4%. W niedzielę duży ruch w lokalach zanotowano, gdy mieszkańcy wracali z kościołów.
Po zakończeniu pracy komisji i po wypełnieniu protokołów głosowania zanotowano następujące wyniki - patrz tabela obok.
Jak wynika z tabeli największą frekwencję zanotowano w sołectwie IV-Granice, 57% a najmniej skreśleń dokonali mieszkańcy Słopnic Górnych (46,45%).
Czas decyzji zakończony, ważny etap historii zamknięty co zatem dalej?
Drugą część artykułu zamieścimy w w następnym wydaniu biuletynu.
AF

Legionowa i harcerska pamiątka

Legionowa i harcerska pamiątka Niezwykle ciekawą pamiątką historyczną jest kamień - pomnik znajdujący się w Słopnicach, w centrum wsi, na skwerku naprzeciw domu towarowego. O pamiątce tej nie znalazłem informacji w publikacjach. Nie wspomina o niej nawet ks. Stanisław Wojcieszak w wydanej w roku 1999 obszernej pracy zatytułowanej: ”Słopnice. Dzieje wsi i parafii”. W świadomości przedwojennych harcerzy, z którymi rozmawiałem przed laty, żywe było jednak przekonanie, że kamień ma związek ze skautami, walczącymi w legionach Piłsudskiego, które toczyły boje w tych okolicach w roku 1914.
związek ze skautami, walczącymi w legionach Piłsudskiego, które toczyły boje w tych okolicach w roku 1914.
Powyższe informacje potwierdza w znacznej mierze karta tego zabytku znajdująca się w Urzędzie Gminy w Słopnicach. W dokumencie tym zapisano między innymi: ”Symboliczna mogiła zastrzelonego przez Moskala Legionisty. Był to jeden z rozbitków Legionu, biorący udział w
bitwie pod Jabłońcem zastrzelony bez ostrzeżenia. Dla upamiętnienia tego faktu, nieznany bliżej harcerz zaprojektował i wykonał kamień pamiątkowy (...) z artystyczną rzeźbą przedstawiającą morderczy czyn Moskala”. Jako datę powstania zabytku podano na karcie - 16 maja 1918 roku. Ciekawe na jakiej podstawie tak dokładnie ją ustalono? Wszak wydarzenia, które upamiętnia kamień rozegrały się znacznie wcześniej, a z publikacji dotyczących historii harcerstwa wiadomo, że skauci (jak nazywano w tamtych czasach harcerzy) obozowali na terenie powiatu Limanowskiego już w roku 1916. Wielu skautów walczyło także w legionach Piłsudskiego. Być może więc kamień jest o kilka lat starszy?
Tekst znajdujący się na wspomnianej ”karcie miejsca pamięci” zawiera kilka nieścisłości, które warto sprostować. Dotyczą one zarówno informacji historycznych, jak i opisu rysunku wykutego na kamieniu. Po pierwsze należy przypomnieć, że Legiony Piłsudskiego nie brały udziału w bitwie pod Jabłońcem. Można się zatem domyślać, że zastrzelony przez Rosjan polski żołnierz mógł być jakimiś maruderem, lub członkiem zabłąkanego patrolu. Ważniejsze jest jednak to, że ktoś opracowujący kartę w sposób niepełny i mulący zinterpretował rysunek wykuty na płycie piaskowca.
Wróćmy więc do jego wyglądu. Kamień ma kształt nieregularnej w kształcie, zwężającej się ku górze, płyty o wysokości 120 cm i szerokości około 60 cm ustawionej prawie pionowo. Niewprawną ręką wykuto na niej rysunek zaznaczony wklęsłymi rowkami o niewielkiej głębokości. Miejscami rysunek zaczyna się już zacierać. Składa się on z kilku elementów. Znajdujemy tu symbole typowe
dla nagrobków: na lewym brzegu płyty widnieje, zajmujący niemal dwie trzecie jej wysokości, ustawiony pionowo liść palmowy, a nad nim krzyż o niewypełnionych konturach. Centralne miejsce kamiennej płaszczyzny zajmuje znamienna scena. Przedstawia ona dwie postacie. Jedna z nich, stojąca, stanowi oś kompozycji. Jest to młody mężczyzna odziany w bluzę, krótkie spodnie, buty do kostki i sięgające pod kolano wywinięte getry (lub owijacze). Na głowie ma kapelusz typu skautowego z bardzo szerokim rondem. Stoi zwrócony frontem, w rozkroku, z prawą nogą wysuniętą do przodu i głową zwróconą w prawo widoczną z profilu. W prawej, wysoko uniesionej ręce trzyma wzniesiony w górę sztandar z Białym Orłem. Lewą ręką zaś, z wielkim wysiłkiem podtrzymuje bezwładne ciało rannego lub martwego żołnierza, wygięte w łuk z ręką opuszczoną ku ziemi. U ich stóp, na ziemi leży karabin. Rysunek jest bardzo prosty, a nawet prymitywny, a mimo to swą poetyką przypomina obrazy Artura Grottgera (szczególnie motywy ”Bitwy” z cyklu ”Polonia” i ”Boju” z cyklu ”Lituania”).
Nieżyjący już przedwojenni harcerze - Czesław Czechowski oraz mój ojciec Czesław Bogacz, wielokrotnie opowiadali, że kamień ten jest pamiątką udziału harcerzy w walkach prowadzonych na tym terenie przez legiony Piłsudskiego. Mundur stojącej postaci, wykutej na kamieniu w Słopnicach, potwierdza jednoznacznie te opinię; to typowy mundur ówczesnego polskiego skauta.
Wynika więc stąd, że pamiątkowy kamień znajdujący się w Słopnicach jest nie tylko cennym śladem walk niepodległościowych, lecz także najstarszym harcerskim tropem na Ziemi Limanowskiej. Na uznanie zasługuje fakt, że mieszkańcy Słopnic zawsze pamiętali o tym niepozornym pomniczku i nie dopuścili do jego zniszczenia. Ostatnio ta historyczna pamiątka została odrestaurowana i umieszczona na nowej podmurówce, a jej otoczenie uporządkowano.
Jerzy Bogacz
Limanowa

P.S. Mieszkańców Słopnic, którzy mają jakieś dodatkowe informacje na temat opisanego zabytku, proszę o kontakt.

O inwestycjach gminy To i owo

Okres letni sprzyja realizacji gminnych inwestycji. Na drogach coraz czeociej pojawiaj1 sie samochody cie?arowe, koparki, spychy itp. Czas wiec przedstawia plan realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy.

PROPOZYCJE DRÓG DO PLANOWANEGO WYKONANIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W 2003 R.
Łączna długość dróg - 7,23 km
w tym:
droga dofinansowana z programu SAPARD - 1,4 km
drogi dofinansowane w ramach odbudowy po powodzi - 2,08 km
drogi pozostałe - 3,75 km

Łączny koszt - 828,3 tys. zł
z tego:
koszt drogi dofinansowanej z programu SAPARD - 68 tys. zł
koszt dróg dofinansowanych ze środków powodziowych - 100 tys. zł
koszt pozostałych dróg - w całości finansowany ze środków budżetu gminy.

Przetarg na wykonanie górnej warstwy podbudowy wraz z nawierzchnią asfaltową na wymienionych drogach odbędzie się dnia 25.07.2003 r.
Kwota przewidziana w budżecie 501.000 zł

Przy wyborze dróg do wykonania brano pod uwagę:
- długość i stopień nachylenia drogi,
- ilość osób korzystających z drogi
- podział środków na sołectwa
Warunkiem koniecznym było także
(nad drog1)
przekazanie gruntu na rzecz Gminy Słopnice oraz zgoda zainteresowanych. Łatwo zauważyć, że najmniej dróg zostanie wykonanych w Sołectwie II – Podmogielica – tylko dwie drogi. Nie jest to celowe działanie władz gminy – bezpośrednią przyczyną zaistniałego stanu rzeczy jest sprzeciw niektórych osób. Pomimo licznych starań urzędu gminy nie udało się uzyskać zgody na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach: Spądówka, Sołtyse, Gaurówka, Jurki i Pachy.

Inwestycje i remonty

1. Wykonanie chodnika z kostki brukowej na odcinku od przystanku PKS Słopnice Dolne w stronę Gimnazjum.
Wartość zadania 116.868,61 zł
Wykonawca robót - Wikar Henryk,
Słopnice 862

2. Opracowanie projektu technicznego oczyszczalni ścieków
termin przetargu - 18.07.2003

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum
drogi i chodniki, parkingi, bramy wjazdowe.
wraz z robotami towarzyszącymi
wartość zadania 187.282,81 zł
Wykonawca ”Drogbud s.c.” Słopnice 871

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 - ogrodzenie budynku Szkoły
wartość zadania 50.223,66 zł
Wykonawca: Jan Talaska, Słopnice 934

5. Szkoła Podstawowa Nr 3
Wymiana pieców węglowych na gazowe
Przetarg odbędzie się 24.07.2003
Kwota w budżecie 80.000 zł


6. Szkoła Podstawowa Nr 4 - ogrodzenie budynku Szkoły
wartość zadania 23.352,76 zł
Wykonawca ”Drogbud s.c.” Słopnice 871

7. Dowóz uczniów do Gimnazjum na trasie Słopnice-Granice, Słopnice- Zaświercze
cena za jeden dzień dowozu i odwozu 170 zł
Wykonawca zadania - Janusz Ryz,
Słopnice 784
Józef Wikar
Leszek Kuna

Rolnicza biurokracja

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej będzie się wiązało z wieloma zmianami, które już stopniowo następują. Jedną z takich zmian jest wprowadzenie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, którą zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wiosną br. odbyła się akcja kolczykowania bydła. Osoba, kolczykująca zostawiła w gospodarstwach Księgę Rejestracji Stada Bydła oraz karty Zgłoszenie przemieszczenia bydła, Zgłoszenie bydła do rejestru, Zgłoszenie padnięcia bydła, Wniosek o wydanie duplikatu kolczyka lub duplikatu paszportu oraz wniosek o wydanie kolczyków dla bydła. Drogą pocztową właściciele bydła otrztmywali paszporty dla zakolczykowanych sztuk (sołtysi nie wydają już paszportów,a przy sprzedaży zwierząt obowiązują tylko świadectwa zdrowia wydawane przez lekarza weterynarii).
Kilka praktycznych uwag:
· Przysłane paszporty należy podpisać. W przypadku stwierdzenia błędu w danych zamieszczonych na paszporcie (błąd w adresie, danych osobowych, w numerze kolczyka) należy się zgłosić osobiście do BP w celu korekty danych. Należy wówczas zabrać ze sobą dowód osobisty, a jeśli właściciel zwierzęcia zmarł, spadkobierca powinien zgłosić się do BP w celu korekty danych.
- Należy także wypełnić Księgę Rejestracji Stada Bydła (dane w księdze winny być zgodne z danymi w paszportach).
- Jeśli zwierzę (bydlę) zostanie sprzedane ”do chowu” - paszport należy przekazać nowemu właścicielowi zwierzęcia. Do Biura Powiatowego (adres: Biuro Powiatowe AriMR ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa)należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście wypełnioną kartę Zgłoszenie przemieszczenia bydła.
- Jeśli zwierzę zostanie sprzedane na rzeź - do Biura Powiatowego należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście wypełnioną kartę Zgłoszenie przemieszczenia bydła, a paszport razem ze zwierzęciem przekazać do ubojni.
- W przypadku uboju gospodarczego cieląt do 3 m-cy - do Biura Powiatowego należy przesłać lub dostarczyć osobiście wypełnioną kartę Zgłoszenie padnięcia bydła i paszport zwierzęcia.
- W przypadku gdy zwierzę padnie w gospodarstwie - do Biura Powiatowego przesłać wypełnioną kartę ”Zgłoszenie padnięcia bydła” i paszport zwierzęcia.
- Gdy kupi się nowe zwierzę - należy odebrać od poprzedniego właściciela paszport zwierzęcia, wpisać na odwrocie swoje dane osobowe oraz przesłać pocztą
lub dostarczyć osobiście do Biura Powiatowego wypełnioną kartę Zgłoszenie przemieszczenia bydła.
- Fakt urodzenia się cielęcia - należy zgłosić do Pana Adama Banacha (zam. Słopnice 126, os. Jurki tel. 3326326) celem zakolczykowania zwierzęcia.

Wszystkie powyższe czynności należy dokonywać do 7 dni od zaistniałego zdarzenia.
W bieżącym roku kolczykowanie jest bezpłatne.
Należy także zaznaczyć, że w przypadku braku właściwych druków można je otrzymać w Biurze Powiatowym lub u osoby dokonującej kolczykowania.
Pomoc przy wypełnianiu druków można uzyskać w:
- Biurze Powiatowym ARiMR w Limanowej, tel. 3339312, 3339321, 3339322.
- Urzędzie Gminy w Słopnicach, pokój nr 2.

Identyfikacja owiec, kóz i świń oraz koni

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej - owce, kozy, świnie podlegają oznakowaniu, a konie są zaopatrywane w dokumenty identyfikacyjne zwane paszportami zwierząt. Nie będzie prowadzonej masowej akcji kolczykowania. W tym przypadku obowiązek znakowania nałożono na właścicieli zwierząt.
Postępowanie przy nadawaniu numerów gospodarstwa i numerów identyfikacyjnych dla owiec, kóz i świń.
1. Posiadacz zwierzęcia zgłasza się do Biura Powiatowego AriMR, wypełnia wniosek o wydanie Księgi Rejestracji Zwierząt (numerów identyfikacyjnych dla posiadanych owiec i kóz, numeru stada dla trzody chlewnej) - opłata 2,50 zł.
2. Pracownik BP nadaje numer gospodarstwa, przyznaje numery identyfikacyjne zwierzętom, wpisuje je do Księgi Rejestracji i wydaje posiadaczowi zwierząt za pokwitowaniem.
3. Posiadacz zwierząt jest zobowiązany do aktualizacji Księgi Rejestracji do 7 dni od zaistniałego zdarzenia, np. urodzenia, sprzedaży itp.
4. Numery identyfikacyjne zwierzęcia posiadacz musi sam nanieść na zwierzę w postaci tatuażu na uszach.

Konie
Konie nie będą kolczykowane (ani tatuowane) muszą natomiast posiadać paszport. Paszporty wydaje Polski Związek Hodowców Koni (adres: pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków). Na ten adres należałoby przesłać odpowiedni wniosek. Warunkiem otrzymania paszportu jest dołączenie opisu konia wykonanego przez osobę uprawnioną (wpisaną na listę PZHK - lista dostępna w BP czy Urzędzie Gminy). Opis taki ma kosztować 50 zł. Urząd Gminy planuje masową akcję opisu koni na miesiące jesienne. O tym terminie zostaną Państwo powiadomieni. Z pewnością po przeczytaniu powyższej lektury, każdy rolnik z pewnością zada sobie pytanie: po co to w ogóle wszystko jest potrzebne? Odpowiedź jest prosta. Ponoć w interesie konsumenta! Nam, rolnikom, posiadaczom zwierząt nie pozostaje nic innego jak przyzwyczaić się do biurokracji - nauczyć się wypełniać wnioski, druki, zgłoszenia i postępować zgodnie z wytycznymi.
Na dzień dzisiejszy, aby sprzedać zwierzę (legalnie) należy mieć świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii. Aby to świadectwo otrzymać:
- sztuka bydła musi mieć kolczyk,
- owca, koza musi mieć nadany numer identyfikacyjny,
- trzoda chlewna musi mieć nadany numer stada.
- (w przyszłości również koń będzie musiał mieć paszport).
Po wstąpieniu Polski do UE będą to również warunki otrzymania dotacji
W bieżącym roku trzeba postarać się o numery dla owiec i świń oraz o opis konia. Od miesiąca sierpnia pracownik Biura Powiatowego AriMR ma pełnić dyżur w Urzędzie Gminy (pokój nr 10) - w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, w godz. 12:00 do 14:00. W tym czasie można będzie również wypełniać wnioski o nadanie numerów.
Tadeusz Florek

System indywidualnych kwot mlecznych

Od dnia 1 kwietnia 2004 wchodzi system kwotowania sprzedaży mleka - tzw. system indywidualnych kwot mlecznych. Indywidualna kwota mleczna to inaczej "zezwolenie" na sprzedaż określonej ilości mleka w roku referencyjnym tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku następnego.

Kwoty mleczne nadaje Agencja Rynku Rolnego, w Małopolsce jest to Oddział Terenowy w Krakowie (ul. Starowiślna 13, 31-038 Kraków). Tam też należy do dnia 31 października 2003r. przesłać wniosek o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej.
Osoby dostarczające mleko do mleczarni w okresie od 1 kwietnia 2002r. do 31 marca 2003r.

Osoby te winny się zgłosić do Urzędu Gminy, pokój nr 9, po zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego. Z tym zaświadczeniem, dowodem osobistym, oraz decyzją w sprawie nadania numeru NIP należy zgłosić się do Biura OSM w Łososinie Górnej. Spółdzielnia wypełni stosowny wniosek i prześle do Agencji Rynku Rolnego w Krakowie. Do dnia 31 stycznia 2004 winna przyjść decyzja o nadaniu indywidualnej kwoty mlecznej dla tzw. dostawcy hurtowego. Wielkość tej kwoty ma być adekwatna do ilości mleka oddanego do mleczarni w okresie 1.04.2002r. do 31.03.2003r.
Osoby, które nie oddawały mleka do mleczarni - a sprzedawały go na targu (jego przetwory) czy sąsiadowi, to tzw. dostawcy bezpośredni. Mogą oni otrzymać indywidualną kwotę mleczną dla dostawcy bezpośredniego. W tym celu winny także zgłosić się do Urzędu Gminy (pokój nr 9) po zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz stosowny druk wniosku. Wniosek należy wypełnić i przesłać na adres Oddziału Terenowego ARR w Krakowie. Termin przesłania wniosków do dnia 31 października. Decyzja w sprawie przyznania kwoty mlecznej winna zapaść do dnia 31.01.2003r. (przysłana zostanie pocztą). Wielkość przyznanej im kwoty mlecznej będzie zależeć od ilości posiadanego pola i od ilości posiadanych krów.

Uzyskanie indywidualnej kwoty mlecznej jest o tyle ważne, że po dniu 1 kwietnia 2004r. bez takiej kwoty nie będzie można oddać mleka do mleczarni ani go legalnie sprzedać na targu (dotyczy to także przetworów mlecznych). Również kwota ta sama w sobie stanowić będzie pewną wartość: tzn. można ją będzie sprzedać lub wydzierżawić innej osobie.
Tadeusz Florek

Budownictwo - zmiana prawa budowlanego


11 lipca br. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące prawa budowlanego. Nowelizacja dotyczy przede wszystkim możliwości legalizacji samowoli budowlanych. Zgodnie z nowelizacją legalizacja samowoli budowlanych jest możliwa, jeżeli budowa spełnia następujące warunki budowlane:
- zgodna z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- zgodna z ustaleniami miejscowego planu,
- nie narusza przepisów, w tym przepisów techniczno-budowlanych.
W przypadku spełnienia tych warunków organ administracji może rozpocząć procedurę legalizacji. Jedną z podstawowych czynności tej procedury jest ustalenie opłaty legalizacyjnej, która dla samowolnie wybudowanego budynku mieszkalnego będzie wynosić od 30 do 35 tys. zł. Dlatego też osobiście odradzam budowania jakiegokolwiek budynku bez uprzednio wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Drugą dosyć istotną zmianą jest wprowadzenie obowiązkowej kontroli obiektu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego po zgłoszeniu zakończenia jego budowy. Obowiązek ten dotyczył będzie obiektów budowlanych, dla których pozwolenie budowlane wydane zostało po 11 lipca br. i w decyzji znalazł się zapis o nałożeniu obowiązkowej kontroli. Sprawy zgłoszenia zakończenia budowy obiektów budowlanych, dla których pozwolenie zostało wydane przed 11 lipca br., należy zgłaszać nie jak dotychczas w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Limanowej, lecz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Limanowej.
Tadeusz Więcek

Ewangelia na szkle

W dotychczasowej historii gminy Słopnice nie było kulturalnego wydarzenia podobnego do otwarcia wystawy obrazów ks. Stanisława Wojcieszaka - Zgromadzono na niej przeszło 150 prac.
Uroczysta inauguracja wystawy miała miejsce 1 maja 2003 r. w przewiązce SP Nr 1 i Gimnazjum w Słopnicach. Kto odwiedził wystawę był zachwycony barwą, poziomem artystycznym prezentowanych obrazów. Układały się one w tematyczne cykle: Święci Kościoła Powszechnego, Strzeż Mnie Aniele, Śladami Ojca Świętego, Świat Kwiatów, Z dawna Polski Tyś Królową i in. Wiele z nich przedstawiało motywy związane tradycją mieszkańców wsi, a szczególną uwagę przyciągały barwne witraże rozświetlane blaskiem dziennego słońca.
Na otwarcie wystawy przybyło liczne grono gości: Kustosz Sanktuarium M. B. Bolesnej w Limanowej - Prałat Józef Poręba, Poseł na Sejm - T. Parchański - Roman Duchnik Starosta Powiatu Limanowskiego, prof. Józef Wroński, Urszula Własiuk - autorka przewodników turystycznych, księża pochodzący ze Słopinc, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele i mieszkańcy Słopnic. Nie zabrakło także rodziny, znajomych oraz przyjaciół księdza z lat dzieciństwa. Gospodarzem wystawy był Adam Sołtys - Wójt Gminy Słopnice, a realizatorką wystawy Pani Renata Młynarczyk - Pach, siostrzenica artysty. Prezentacja obrazów zyskała szczególną oprawę: Wystąpił nowotarski zespół "Gorce", a limanowski "Akcent" zaśpiewał fragmenty musicalu "Skrzypek na dachu". Specjalne wiersze z okazji wystawy deklamowała poetka góralska Wanda Kudasik - Szado. Bliski znajomy księdza - prof. Józef Wroński, w swojej wypowiedzi, nawiązał do początków twórczości artysty i zaprezentował kilka oryginalnych rysunków oraz bogato ilustrowany zeszyt religii Ks. Stanisława jeszcze z czasów liceum. Wszyscy upamiętnili swoją obecność wpisem w księdze pamiątkowej, która wędruje z obrazami z miejsca na miejsce.

AF

DWA SŁOWA O TWÓRCZOŚCI
Ks. S. Wojcieszak, nawiązując do młodzieńczych zainteresowań, zaczął malować na szkle w 2001 r. Od tego czasu powstało już ponad 200 obrazów. Tematyka prezentowanych malowideł jest różnorodna, każda z poszczególnych sal wystawowych mieściła odpowiednio obrazy o tematyce biblijnej przedstawiające Chrystusa i wizerunki Matki Boskiej, postacie świętych i patronów, sceny z życia ludzi gór oraz barwne kompozycje kwiatowe. Jak mówi sam autor: " … malowanie obrazów na szkle jest trudne tak jak trudne bywa życie człowieka - Maluje się je na odwrocie i tak w pewien sposób powstają dwie rzeczywistości, ta tworzona na jednej stronie szklanej tafli i jej efekt na drugiej, który mimo, że dokłada się wszelkich starań, nie zawsze jest taki jak został zamierzony. Dla Ks. Stanisław malowidła o treści religijnej są jedną z form ewangelizacji współczesnego człowieka. Obrazy były prezentowane m. in. w Tarnowie, Krakowie i Ochotnicy.

Dostojni jubilaci

Były gratulacje, życzenia kwiaty i gromkie sto lat. Siedemnaście par małżeńskich ze Słopnic obchodziło niecodzienny jubileusz Złotych Godów, na który trzeba było czekać 50 Małżeństwa, które pół wieku temu powiedziały sakramentalne "tak" spotkały się na uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które odbyło się w miesiącu maju. Dostojnym jubilatom odznaczenia przyznał prezydent Aleksander Kwaśniewski, natomiast uroczystego aktu wręczenia dokonał Wójt Gminy Adam Sołtys.
Dla małżonków świętujących złoty jubileusz było to niezapomniane i bardzo wzruszające przeżycie. 50 lat to piękny jubileusz, aby móc je wspólnie przeżyć potrzeba było wiele miłości, tolerancji i zrozumienia. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Pani Zofia Mrózek wręczyła jubilatom listy gratulacyjne,bukiety kwiatów oraz życzenia kolejnych lat życia w zdrowiu i wzajemnym szacunku. Chwile radości z jubilatami dzieliły dzieci z Zespołu "Mali Słopniczanie". Spotkanie zakończyło się wspólnym toastem i rozmowami przy jubileuszowym torcie.
Ordery za miłość otrzymały następujące pary małżeńskie: Katarzyna i Józef Banachowie, Waleria i Stanisław Bulandowie, Wiktoria i Tomasz Banachowie, Stefania i Jan Kęskowie, Katarzyna i Stanisław Kulpowie, Maria i Józef Podgórni, Maria i Piotr Młynarczykowie, Rozalia i Piotr Staśko, Eugenia i Władysław Ślazykowie, Maria i Józef Podgórni, Stefania i Józef Liszka, Zofia i Jan Wojcieszakowie, Maria i Władysław Tomerowie, Cecylia i Józef Lisowie, Maria i Stanisław Tomerowie, Maria i Jan Śliwa oraz Rozalia Franczak.

Niecodzienni goście

W maju Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słopnicach gościła wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Dobrej. Dwudziesto osobowa grupa wraz z dyrektorem placówki Panią Zofią Skowronek, przybyli na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1.
Dla gości z ośrodka w Dobrej wystąpił zespół "Mali Słopniczanie", a siostra Krystyna Zaniewska z Zakonu Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych pokazała maluchom wystawę obrazów ks. Stanisława Wojcieszaka. Wszyscy wzięli także udział w dyskotece, która zakończyła pobyt dzieci w Słopnicach.
Wizyta była kontynuacją współpracy, która rozpoczęła się przed dwoma laty. Wówczas uczniowie "jedynki" wystawili dla wychowanków jasełka. Spotkanie było tak udane, że dzieci zapragnęły odwiedzić Słopnice.
Cieszymy się, że znaleźliśmy się w gronie tak serdecznych przyjaciół. Ta wizyta ma dla nas i naszych wychowanków duże znaczenie - powiedziała na zakończenie wizyty Pani Z. Skowronek.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy współpracuje także ze szkołami w Jurkowie, Tymbarku, Dobrej i Słopnicach (SP nr 4). Podobne wyjazdy stanowią jeden z najważniejszych elementów integracji i wpływają na rozwój psychofizyczny wychowanków Ośrodka, ponadto promują działalność jednostki.
Na co dzień wychowankowie biorą udział w lekcjach, przygotowują i wystawiają sztuki teatralne, uczestniczą też w konkursach i olimpiadach gminnych o różnej tematyce (ekologia, bezpieczeństwo, używki itp.) Obecnie dobiegają końca starania o utworzenie przy ośrodku szkoły zawodowej o specjalności kucharz.

Z życia Gminy

STATUETKA OMEGI

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji po raz drugi przyznał gminie Słopnice tytuł Mądrej Gminy. Spośród 108 gmin województwa małopolskiego gmina zajęła II miejsce (w grupie małych gmin). Uroczyste wręczenie statuetki odbyło się podczas konferencji ”Wyzwania dla Małopolski - Unia Europejska” w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 24 kwietnia 2003 r. Gratulacje oraz dyplom laureata z rąk Marszałka Województwa odebrała Pani Maria Nowak - Sekretarz Gminy.
Statuetka Omegi - symbol mądrości, na pewno zajmie honorowe miejsce wśród innych ”trofeów” zdobytych przez Urząd Gminy. Skoro tak dobrze nam idzie w następnym roku z przyjemnością napiszę o głównej nagrodzie w konkursie gmin.

SZKOLNY DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ

9 maja w Szkołach Podstawowych Nr 2, 3, 4 prezentowane były wystawy plastycznych prac dziecięcych pod hasłem: ”Unia w oczach dzieci”. Zaprezentowane prace zaskakiwały pomysłowością i bogactwem barw. Dzieci wykazały się twórczym myśleniem i niekonwencjonalnymi rozwiązaniami. Ich trud włożony w wykonanie tych prac został nagrodzony, a

WÓJT I DZIELNICOWY W AKCJI

Słopnice przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji ”Cała Polska czyta dzieciom”. W świetlicy OSP milusińscy wraz z rodzicami słuchali bajek i wierszy w niecodziennym wykonaniu, bowiem w aktorów wcielili się Wójt Gminy Adam Sołtys, kierownik OSP Edward Sroka oraz pani Ewa Więcek. Znany wszystkim wierszyk ”Jurek Ogórek” - odczytał dzielnicowy st. sierżant Dariusz Ociepka. W zabawę udało się wciągnąć także rodziców, którzy chętnie wyrywali się do odpowiedzi w bajkowych qizach -znakomita znajomość postaci z bajek została nagrodzona słodyczami.

CZTEROKOŁOWY
powstaniem statutu trwały 1 miesiąc.
Przekształcenie Szkoły ”trójki” w filię Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słopnicach nastąpi z pierwszym dniem nowego roku szkolnego.
W pierwszej w historii Słopnic filii, w klasach od I - VI uczyć się będzie 64 uczniów.

Radni wyrazili także zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Słopnice z przeznaczeniem na drogę dojazdową do osiedli ”Łukasze” i ”Dziołek”.

W drodze uchwały dokonano także wyboru banku prowadzącego obsługę finansową. Z pośród 2 ofert najkorzystniejszą przedstawił Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie / Oddział Tymbark.Z usług tego banku będziemy korzystać przez

PREZENT

Już od września uczniowie z terenu Słopnic będą dojeżdżać na lekcje własnym autobusem szkolnym. Prosto z fabryki ”Autosanu” z Sanoka trafił do Słopnic nowy pomarańczowy gimbus o wartości bagatelka 274 tys. zł. Autobus przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu będzie służył do przewozu dzieci uczęszczających do tutejszego gimnazjum i szkół podstawowych. Autobus posiada 41 miejsc, jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Jeżeli pozwolą na to warunki umowy gimbus będzie służył także do przewozu uczniów na imprezy kulturalne, przeglądy, czy też na basen.

DRUH DRUHOWI DRUHEM

W dniu 22 maja br. druhowie gminy Słopnice przekazali zaprzyjaźnionej jednostce OSP w Siekierczynie, samochód strażacki typu Star Do tej pory OSP w Siekierczynie miała do dyspozycji tylko wóz konny i żuk. Partnerski uścisk dłoni podczas podpisania aktu przekazania wymienili: Wójt Gminy Słopnice, Jan Kaim prezes OSP w Słopnicach Dolnych oraz prezes jednostki w Siekierczynie -Władysław Król. Mamy nadzieję, że przekazany samochód przyczyni się do godnego wypełniania celu statutowego straży w Siekierczynie

RAZEM WESELE

Równie miłe spotkanie miało miejsce 23 maja podczas integracyjnego spotkania z okazji Dnia Dziecka dla niepełnosprawnych. Chwile wspólnej zabawy z honorowymi gośćmi dzielili rodzice, rodzeństwo, a także Wójt Gminy - Pan Adam Sołtys. Każdy mały gość świetlicy środowiskowej ”PLUS” poświadczył swoją obecność odbiciem własnej dłoni na specjalnej karcie. Z dużym zaangażowaniem trwało także przygotowanie czapek z barwnej bibuły, do udziału w mini dyskotece. Pracowitość wszystkich oraz inwencja twórcza najmłodszych gości pozwoliły na powstanie pięknych strojów. Wychowankowie świetlicy przygotowali dla swoich rówieśników specjalny występ artystyczno - taneczny, który zresztą został doceniony gromkimi brawami gości. Na pamiątkę tego spotkania każdy z uczestników otrzymał drobny upominek oraz pluszową przytulankę.

DZIEŃ DZIECKA

Pierwszy czerwcowy weekend upłynął pod hasłem ”Dzieci Dzieciom”. Obchody dnia dziecka rozpoczęły się już w sobotę 31 maja. W tym dniu w SP Nr 1 zorganizowano szkolny dzień dziecka. Królewicz - właściciel firmy ”Mercedes” i Księżniczka na hulajnodze to główne postacie współczesnej wersji ”Kopciuszka”, zaprezentowanej przez grupę świetlicy szkolnej. Dawkę humoru dostarczył Adam Małysz, główny bohater dowcipnego skeczu. W drugi

NARESZCIE LATO

Tylko z jednodniowym
Wszystko za sprawą słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II w 1994 roku - ”Chodzicie moimi drogami”.
Społeczność Beskidu i Gorców postanowiły uczcić Wielkiego Rodaka - Turystę i Miłośnika Górskich Przestrzeni, który rzeczywiście wędrował w przeszłości górskimi ścieżkami. Realizacja pomysłu wytyczenia szlaku, z inicjatywy Urszuli Własiuk współautorki licznych przewodników - była możliwa dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnych i władz samorządowych miast i gmin, przez które przebiega.
Opiekę nad szlakami zadeklarowały szkoły im. Jana Pawła II, których jest kilkanaście na tym terenie oraz młodzież, harcerze i ministranci.
Otwarcie szlaku miało miejsce w wyjątkowym jubileuszowym roku 25 lecia Pontyfikatu Jana Pawła II, a pierwszy rajd odbył się w dniach 14 - 15 czerwca 2003r. Kontynuacją tej tradycji będzie coroczny rajd tymi szlakami w sobotę i niedzielę poprzedzające Święto Bożego Ciała, z metami odpowiednio w Młodzieżowym Ośrodku Rekolekcyjnym na Śnieżnicy i w Kaplicy na Turbaczu. I my gorąco zachęcamy do przemierzenia szlaku podczas trwających właśnie wakacji. Czas spędzony na trasie z pewnością przybliży turystom - szczególnie młodzieży -osobę Ojca Świętego. Tak pojęte wędrowanie może pomóc w poznaniu i rozwoju własnej osobowości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wartości duchowe oraz na zasady, którymi kieruje się Ojciec Święty. Zasady, które ”istnieją w sposób niezmienny i trwały” - właśnie jak góry.
Szlak Limanowski

VI SESJA

kwiecień 2003r.

Podczas sesji Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi Adamowi Sołtysowi za miniony rok. W kwestii absolutorium zgodni byli także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna. Wykonanie wydatków budżetowych w 2002 roku zamknęło się w 98%, dochody zostały wykonane w 100%.Do ciekawostki można zaliczyć fakt, że w celu dostosowania planu budżetu do potrzeb gminy w ciągu 2002 roku konieczne było dokonanie aż 31 zmian w budżecie.

Ustrój Gminy Słopnice, tryb pracy Rady Gminy i jej komisji, a także obowiązki i kompetencje Wójta Słopnic reguluje przyjęty przez radnych nowy Statut Gminy Słopnice. Prace nad powstaniem statutu trwały 1 miesiąc.
Przekształcenie Szkoły "trójki" w filię Szkoły Podstawowej Nr 1 w Słopnicach nastąpi z pierwszym dniem nowego roku szkolnego.
W pierwszej w historii Słopnic filii, w klasach od I - VI uczyć się będzie 64 uczniów.

Radni wyrazili także zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Słopnice z przeznaczeniem na drogę dojazdową do osiedli "Łukasze" i "Dziołek".

W drodze uchwały dokonano także wyboru banku prowadzącego obsługę finansową. Z pośród 2 ofert najkorzystniejszą przedstawił Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie / Oddział Tymbark.Z usług tego banku będziemy korzystać przez najbliższe trzy lata.

Zmiany w budżecie zaakceptowane przez radnych podczas sesji dotyczyły zwiększenia dochodów z tytułu najmu sali gimnastycznej (3.000zł) Zw. dotacji z ARiMR dla Gimnazjum (4.050zł) Dokonano także zmniejszenia wydatków dotyczących budowy wodociągów w celu wygospodarowania kwoty 50 tys.złna wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Zaświercze - Słopnice.

Rada Gminy upoważniła Wójta do zawarcia z Powiatem Limanowskim porozumienia dotyczącego partycypacji Gminy Słopnice w koszach modernizacji drogi Zaświercze - Słopnice. Gmina zadeklarowała udział w wysokości 200 tys. zł.


Kluczowym punktem obrad Rady Gminy było podjęcie uchwały w sprawie utworzenie Zespołu Szkoły Podstawowej i przedszkola w Słopnicach. W skład zespołu wejdzie SP Nr 2 w Słopnicach im. Jana Pawła II oraz nowo utworzone Przedszkole Samorządowe.

40 zł - to wysokość opłaty jaka będzie pobierana od każdego dziecka za świadczenie przedszkola. Opłata obejmuje świadczenia przedszkolne wykraczające poza zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego, nie obejmuje natomiast kosztów wyżywienia.

Drogi "Garcarzówka" i "Głębiec" powiększyły stan nieruchomości należących do Gminy Słopnice. Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie tych dróg z przeznaczeniem na drogę dojazdową do osiedli.

Gwieździsty Szlak

Gwieździsty Szlak
Rozpoczyna się w Centrum Rabki Zdroju, na skrzyżowaniu szlaków turystycznych w Parku Zdrojowym przy symbolicznym głazie - pomniku Jana Pawła II Turysty. Przebiegając wzdłuż szlaków turystycznych Beskidu i Gorców, kończy się przy dworcu kolejowym w Mszanie Dolnej i Bazylice NMP w Limanowej.

Miłośnicy "wyższych" partii Beskidu z pewnością już wiedzą o nowo otwartym Szlaku Papieskim, który przebiega także przez teren Gminy Słopnice. Papieski Szlak - bo taką nazwę zyskał - biegnie wzdłuż znanych szlaków turystycznych Beskidu Wyspowego, obejmuje ok. 200 punktów turystycznych i widokowych, przebiega przez Turbacz, Ludźmierz, Rabę Wyżną, Limanową, Rabkę i Mszanę Dolną. Skąd właściwie zrodził się pomysł wytyczenia Gwiaździstego Szlaku?
Wszystko za sprawą słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II w 1994 roku - "Chodzicie moimi drogami".
Społeczność Beskidu i Gorców postanowiły uczcić Wielkiego Rodaka - Turystę i Miłośnika Górskich Przestrzeni, który rzeczywiście wędrował w przeszłości górskimi ścieżkami. Realizacja pomysłu wytyczenia szlaku, z inicjatywy Urszuli Własiuk współautorki licznych przewodników - była możliwa dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnych i władz samorządowych miast i gmin, przez które przebiega.
Opiekę nad szlakami zadeklarowały szkoły im. Jana Pawła II, których jest kilkanaście na tym terenie oraz młodzież, harcerze i ministranci.
Otwarcie szlaku miało miejsce w wyjątkowym jubileuszowym roku 25 lecia Pontyfikatu Jana Pawła II, a pierwszy rajd odbył się w dniach 14 - 15 czerwca 2003r. Kontynuacją tej tradycji będzie coroczny rajd tymi szlakami w sobotę i niedzielę poprzedzające Święto Bożego Ciała, z metami odpowiednio w Młodzieżowym Ośrodku Rekolekcyjnym na Śnieżnicy i w Kaplicy na Turbaczu. I my gorąco zachęcamy do przemierzenia szlaku podczas trwających właśnie wakacji. Czas spędzony na trasie z pewnością przybliży turystom - szczególnie młodzieży -osobę Ojca Świętego. Tak pojęte wędrowanie może pomóc w poznaniu i rozwoju własnej osobowości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wartości duchowe oraz na zasady, którymi kieruje się Ojciec Święty. Zasady, które "istnieją w sposób niezmienny i trwały" - właśnie jak góry.
Szlak Limanowski biegnie trasą: Mogielica - Przełęcz Słopnicka - Cichoń - Przełęcz między Cichoniem i Ostrą - Ostra - Jeżowa Woda - Skiełek - Łukowica - Jabłoniec - Limanowa. O jej przebiegu informują tablice umieszczone na terenie całego Powiatu oraz znaki papieskie wymalowane na kamieniach i korze drzew.
Więcej informacji na temat przebiegu Szlaku Papieskiego można znaleźć w Przewodniku "SZLAK PAPIESKI W GORCACH I W BESKIDZIE WYSPOWYM" autorstwa Urszuli Własiuk.
AF

SUKCES GIMNAZJALISTEK

Chociaż Anna Wojcieszak i Magdalena Sroka zakończyły już edukację w tutejszym gimnazjum, nie sposób zapomnieć o ich jeszcze szkolnych sukcesach. Dziewczyny zostały lauretkami VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pod hasłem,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1904-1922” szczebla wojewódzkiego.
Rywalizowały z 600 uczestnikami konkursu. Słopnickie gimnazjum było pierwszą szkołą, z której dwie reprezentantki zakwalifikowały się do etapu regionalnego. Ania po krakowskich eliminacjach zakwalifikowała się do finału. Na pytanie skąd właściwie wzięła się fascynacja tematyką oręża i wojska polskiego - żartobliwie odpowiadają, że ratują honor chłopaków, którzy wolą raczej lekcje wychowania fizycznego. Obydwie zgodnie twierdzą, że swój sukces zawdzięczają nauczycielce Pani Beniaminie Wójtowicz. Innego zdania jest ich promotorka, która twierdzi, że bez pracowitości i determinacji dziewczyn niczego nie udało by się zdziałać. I komu tutaj wierzyć?

MAŁA TRADYCJA
- DUŻE WRAŻENIA !
Już po raz trzeci Szkoła Podstawowa Nr 4 organizowała imprezę określaną mianem Zielona Szkoła. Tym razem uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum w Słopnicach i w Rabie Niżnej przemierzyło szlaki historyczne i krajoznawcze od Małopolski poprzez Warszawę do Trójmiasta. Uczestnicy zwiedzili m.in. letnie rezydencje królewskie w Łazienkach i Wilanowie, korzystali z metra warszawskiego, oglądali panoramę miasta z 30-tego piętra Pałacu Kultury i Nauki. Cenną pomocą w nauczaniu szkolnym będą wiadomości zdobyte
podczas zwiedzania Muzeum Narodowego oraz dwie lekcje muzealne zrealizowane na Zamku Królewskim. Historię stolicy poznawali także zwiedzając Starówkę z harcmistrzem z zaprzyjaźnionej Szkoły.
Po dniach pełnych wrażeń w stolicy, grupa zagościła w Ośrodku Rekolekcyjnym w pobliżu Gdańska. Przez kolejne dni uczniowie uczyli się i korzystali z uroków polskiego wybrzeża. Zwiedzili m.in. Stare Miasto w Gdańsku, Muzeum Oceanograficzne i statek szkoleniowy ”Dar Pomorza” w Gdyni, latarnię morską i fokarium na Helu, obiekty z II wojny światowej na Westerplatte, obóz koncentracyjny Stutthof. Niemałą atrakcją był rejs statkiem po Zatoce Gdańskiej i otwartym morzu.
Do ulubionych zajęć należały jednak: kąpiel w Bałtyku, gry i zabawy sportowe na plaży, a przede wszystkim poszukiwania muszli i bursztynów, niektórzy mieli szczęście znaleźć nawet 2-3 cm kryształki. Naprawdę - wrażeń moc!
Wyjazd ten podobnie jak poprzednie był możliwy dzięki pomocy finansowej sponsorów oraz rodziców, którzy sfinansowali przeszło 80 % kosztów wyjazdu. Dzieci wróciły całe i zdrowe, a teraz wypoczywają na wakacjach.
Alina Lachcik

PODCZAS WAKACJI PAMIĘTAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE
W okresie wakacyjnym policja notuje najwięcej zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży. W związku z tym Komisariat Policji w Tymbarku chce uczulić rodziców, opiekunów oraz młodzież na ewentualne zagrożenia:
1. Młodzież, która wyrusza na wycieczki rowerowe musi pamiętać o prawidłowym oświetleniu roweru oraz o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. 2. W czasie wypoczynku nad wodą nie należy pływać w miejscach zabronionych, skakać do wody na tzw ”główkę”.
3. Pamiętajmy też o przestrzeganiu ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która zakazuje sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim.
4. Właściciele domów którzy wyjeżdżają na urlop pamiętać muszą o prawidłowym zabezpieczeniu posesji przed włamaniami. Wskazane jest powierzenie osobom np. z np. z rodziny nadzoru nad posesjami. W przypadku gdy będziemy potrzebować policji należy dzwonić pod numer Komisariatu w Tymbarku /3343049/ lub 997.
St. sierż. Dariusz Ociepka

EKOLOGIA NA WAKACJE
Tuż przed udaniem się na wakacyjny wypoczynek grono przeszło 60 uczniów wzięło udział w kolejnej edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego. Wśród uczniów szkół podstawowych najlepszymi okazali się: Artur Czepiel (kl. VI, SP Nr 4), Radomir Marcisz (kl. V, SP Nr 1), Paweł Michałka (kl. VI, SP Nr 1), Alicja Szczecina (kl. V, SP Nr 1). Wśród gimnazjalistów: Łukasz Poręba, Mira Lachcik, Marta Pałka i Angelina Florek.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia - piłki plażowe, które z pewnością umilą wakacyjny wypoczynek.
AF

Sprawdź czy w todze ci do twarzy

Rada Gminy Słopnice informuje, o możliwości zgłaszania ławników do sądów powszechnych.
Ławnikiem może być wybrany ten kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 65 lat.
Kandydatów zgłaszać mogą stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe zarejestrowane, a także co najmniej 25 obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujący stale na terenie gminy Słopnice.
Zgłoszenie kandydatów na ławników pochodzące od związków zawodowych powinno zawierać: wskazanie, którzy spośród nich proponowani są do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenia dokonuje organ stowarzyszenia, organizacji, związku zawodowego uprawniony do bieżącego kierowania działalnością. W zgłoszeniu należy również podać nazwę lub numer rejestru, w którym stowarzyszenie, organizacja lub związek zawodowy zostały zarejestrowane.
Zgłoszenie kandydatów przez obywateli musi być podpisane przez co najmniej 25 osób, mających czynne prawo wyborcze, stale zamieszkałych na terenie gminy. Obywatel podpisujący zgłoszenie podaje czytelnie swoje imię, nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania. Uprawnionymi do składania oświadczeń w sprawie zgłoszenia kandydata są trzy pierwsze osoby, które podpisały jego zgłoszenie.
Zgłaszając kandydata na ławnika należy podać jego imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i miejsce zatrudnienia oraz wskazać okres zamieszkiwania i zatrudnienia na obszarze gminy, w której kandyduje.

MASZ TO JAK W BANKU

Od maja br. obsługę bankową budżetu Gminy Słopnice prowadzi Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Tymbarku, który ma swój punkt kasowy w Słopnicach w budynku remizy OSP.
W związku z tą zmianą nowy rachunek bankowy, na który można wpłacać m.in.:
- podatek rolny, leśny i od nieruchomości,
- opłatę za śmieci,
- należności za czynsz,
- opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- czesne za przedszkole,
ma nr 10 85890006 0190 0009 6032 0004

Z kalendazrz Kibica

W dniu 22 czerwca br. zakończyły się rozgrywki o mistrzostwo V ligi (klasy okręgowej), w której występowała drużyna ”Sokół” Słopnice. Od następnego sezonu nasi ulubieńcy występować będą w klasie ”A” gdyż tegoroczne rozgrywki drużyna słopnicka zakończyła na ostatnim miejscu i po dwóch sezonach gry w V lidze spadła do klasy ”A”. Spadek naszej drużyny do niższej ligi ma swoje plusy i minusy. Minus to przede wszystkim osłabienie pozycji drużyny wśród innych zespołów. Do plusów zaliczyć można to, że występowanie w klasie o niższym poziomie rozgrywek umożliwi naszym młodym zawodnikom ”ogranie się”, a co się z tym wiąże również zapewni mnóstwo zwycięstw, co oczywiście najbardziej interesuje i satysfakcjonuje wymagających kibiców drużyny ”Sokoła”.