Przejdź do stopki

Internet.gov.pl to bezpłatna baza danych o usługach internetu szerokopasmowego w Polsce. Każdy mieszkaniec kraju może tu zgłosić potrzebę dostępu do szybkiego internetu lub oznaczyć budynek jako pustostan. Operatorom telekomunikacyjnym umożliwia dopasowanie planów rozbudowy sieci internetowej do realnych potrzeb mieszkańców.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje, że w dniach od 23 września do 3 października 2023 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

W Słopnicach, w osiedlu Ubikówka, znaleziono małego, młodego, białego psa. Jeśli ktoś poszukuje tego psa, zna jego właściciela lub zechciałby się zaopiekować tym psem, prosimy o kontakt pod numerem tel. 18 3347426 lub 723 949 820.

Gmina Słopnice w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2023” (pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego dla Gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup pojazdów, sprzętu i umundurowania) uzyskała dofinansowanie - w wysokości 20.000 złotych - na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych.

Gmina Słopnice podobnie jak w latach ubiegłych, zamierza zorganizować odbiór, transport i utylizację odpadów z folii rolniczych - folii po sianokiszonce. W związku z tym prosimy rolników posiadających folię z sianokiszonki (z bali) o zgłaszanie do Urzędu Gminy w Słopnicach zapotrzebowania na utylizację tej folii.

Inwestycja gminna pn. „. „Remont drogi gminnej Słopnice - Zadziele w km 0+000 - 1+125 w miejscowości Słopnice, Gmina Słopnice” współfinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja w/w prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym ciągu drogowym.

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego.

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice" - Wójt Gminy Słopnice - zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 638) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …..”

Inwestycja gminna pn. „Przebudowa drogi gminnej Słopnice-Zagrody” współfinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Dróg Samorządowych istniejącą (wąską) drogę na długości 2080 mb poszerzono, doprowadzając do parametrów wymaganych dla drogi gminnej. Realizacja w/w prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym ciągu drogowym.

Zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 340655 K Słopnice – Więcki - Sasy w km 0+000 – 0+714 w miejscowości Słopnice" został dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019 - 2028.