Przejdź do stopki

Zagrożenia

    wyświetleń: 8390

Treść

Pojęciem przeciwnym do bezpieczeństwa jest – „zagrożenie”.

Zagrożenie to „sytuacja lub stan, które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony” (Słownik Języka Polskiego). Zagrożenie to zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powoduje, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika.

Pod pojęciem zagrożenia rozumie się też zakres zdarzeń, wywołanych celowo lub losowych, które wywierają negatywny wpływ na funkcjonowanie politycznych i gospodarczych struktur państwa, na warunki bytowania ludności oraz stan środowiska naturalnego.

 

Rodzaje (kategorie) zagrożeń. Ze względu na źródło podzielono je na cztery zasadnicze grupy:

I. Zagrożenia naturalne (wszelkie groźne zjawiska związane z naturą),

II. Zagrożenia techniczne (związane z cywilizacyjnym i gospodarczym rozwojem społeczeństw),

III. Akty terroru, mające swoje źródło w rozmyślnych destrukcyjnych poczynaniach ludzi,

IV. „Inne” (które trudno zaklasyfikować jednoznacznie do powyższych grup).

 

Do zagrożeń naturalnych należą m.in:

klęski żywiołowe

- pożary (budynków, lasów, łąk, torfowisk),

- wichury, huraganowe wiatry, trąby powietrzne, burze,

- powodzie (opadowe, roztopowe i sztormowe), intensywne opady atmosferyczne,

- grad, burze gradowe,

- katastrofalne opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne,

- długotrwałe susze,

- ekstremalne temperatury (ekstremalnie niskie i ekstremalnie wysokie),

- trzęsienia ziemi (ruchy tektoniczne, szkody górnicze),

- osuwiska ziemne, lawiny,

klęski biologiczne

- epidemie chorób ludzi i zwierząt (epizoocje),

- nadmierny przyrost gryzoni, szkodników i chorób upraw polowych.

 

Do zagrożeń technicznych należą m.in.:

- wypadki komunikacyjne; drogowe, kolejowe, lotnicze, wodne,

- katastrofy budowlane; budynków, mostów, tuneli, górnicze,

- zagrożenia technologiczne; uwolnienie toksycznych środków przemysłowych, skażenie radioaktywne, skażenie ekologiczne powietrza, wody gleby,

- awarie; energetyczne, wodociągowe, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze.

 

Akty terroru to:

- podłożenie ładunków wybuchowych (w obiektach budowlanych, środkach komunikacji),

- umyślne spowodowanie katastrofy technicznej,

- umyślne dokonanie skażenia lub zakażenia,

- destrukcyjne działania grup ludzi.

 

Inne m.in.:

- odnalezienie niewypałów, niewybuchów,

- nielegalne przechowywanie i transport, przemyt materiałów niebezpiecznych (wybuchowych, toksycznych, promieniotwórczych), proliferacja broni masowego rażenia,

- zorganizowana przestępczość,

- konflikty lokalne o zróżnicowanym podłożu,

- niekontrolowana i nielegalna masowa imigracja,

- niepokoje społeczne, zbiorowe zakłócenia porządku publicznego,

- wojna,

- wtórne skutki katastrof: niedostatek pożywienia, artykułów pierwszej potrzeby, choroby zakaźne, zniszczenie środowiska naturalnego.