Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

 wymagane przez art. 3 ust. 2 pkt. 9) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018r. Poz. 1454 z późn. zm.)

 

1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słopnice:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
 

2. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przetwarzane są w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów (część mechaniczna), os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa.

Bioodpady stanowiące odpady komunalne przetwarzane są w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów (część biologiczna), os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania – Składowisko odpadów „Za rzeką Białą”, ul. Czysta, 33-101 Tarnów.

 

3. Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięty przez Gminę Słopnice – za rok 2018 – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 21 %.

Osiągnięty przez Gminę Słopnice – za rok 2018 – poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł – 0 %.

 

4. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – prowadzony przez Gminę Słopnice - zlokalizowany jest przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Słopnicach - Słopnice 1383.

Punkt czynny od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. 10:00 – 18:00.

Rodzaje przyjmowanych odpadów: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony wydzielone z odpadów komunalnych, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a pochodzące z drobnych prac remontowych w budynkach mieszkalnych, bioodpady oraz odpady komunalne zbierane selektywnie; papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady.

 

5. Zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy mogą:

  • oddawać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne z terenu gminy Słopnice – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, – wg harmonogramu odbioru,
  • dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słopnicach.

 

6. Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakłady przetwarzające takie odpady.

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

1) punkty zbierania odpadów folii i sznurka (najbliższe);

FUH Zoltar Wiesław Zelek, ul. Fabryczna (obok betoniarni Trans-Bet), 34-600 Limanowa

2) punkty zbierania opon rolniczych;

Zużyte opony rolnicze, można oddać odpłatnie w punktach świadczących wymianę takich opon, w ramach  ich wymiany. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

 

Punkty wymiany opon w Słopnicach:

1) Motocontrol Florek Krzysztof, Słopnice 827,

2) Więcek H. Usłlugi wulkanizacyjne, Słopnice 265.