Przejdź do stopki

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

    wyświetleń: 3244

Treść

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Słopnice.

 

1. SELEKTYWNA ZBIÓRKA odpadów jest OBOWIĄZKOWA.

Każdy mieszkaniec (właściciel nieruchomości – budynku) ma obowiązek selektywnej zbiórki powstających w jego gospodarstwie domowym odpadów komunalnych.

Selektywna zbiórka odpadów odbywać się ma w podziale na frakcje:

a) odpady z papieru (w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury) – worek koloru niebieskiego,

b) odpady ze szkła (w tym odpady opakowaniowe ze szkła) – worek koloru zielonego,

c) odpady metali (w tym odpady opakowaniowe z metali) i odpady tworzyw sztucznych (w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych) oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worek koloru żółtego,

d) odpady ulegające biodegradacji – kompostownik (lub worek koloru brązowego),

e) odpady pozostałe po segregacji - po wydzieleniu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - wystawiamy w czarnych workach.

Worki foliowe na odpady segregowane; koloru niebieskiego, zielonego, żółtego i czarnego zostaną dostarczone mieszkańcom razem z nakazami płatniczymi na 2022 rok. Ilość tych worków będzie zróżnicowana, w zależności od zadeklarowanej ilości osób w gospodarstwie domowym.

W przypadku niewykonywania obowiązku selektywnej zbiórki odpadów (lub niewłaściwego wykonywania selektywnej zbiórki) – naliczana będzie podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dwukrotność opłaty podstawowej).

 

2. KODY KRESKOWE na workach

Aby umożliwić identyfikację worków z odpadami obowiązkowo na każdym worku należy nakleić kod kreskowy.

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma z Urzędu Gminy naklejki z kodami kreskowymi – które to naklejki będzie obowiązany umieszczać na wystawianych przez siebie workach: zarówno z odpadami segregowanymi (szkło, plastik, metal, papier, bio) jak i pozostałościami po segregacji odpadów (worki czarne).

Nieoznakowane kodami kreskowymi worki z odpadami nie będą odbierane.

 

3. KOMPOSTOWANIE odpadów ulegających biodegradacji

Odpady ulegające biodegradacji to odpady podlegające tlenowemu lub beztlenowemu rozkładowi, zachodzącemu przy udziale mikroorganizmów – to odpady które gniją – np. resztki jedzenia, obierki z warzyw, trawa z pielęgnacji ogrodu.

Właściciele budynków jednorodzinnych mogą kompostować w kompostownikach na nieruchomości odpady ulegające biodegradacji. W zamian za to Rada Gminy zwalnia ich z części opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

4. ODPADY WIELKOGABARYTOWE należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym takie jak:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane poremontowe,
 • opony samochodów osobowych i jednośladów,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużytą odzież i tekstylia,
 • przeterminowane leki, igły, strzykawki,
 • odpady niebezpieczne i chemikalia,

należy we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słopnicach (Słopnice 1383 – przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków).

Punkt czynny dwa dni w tygodniu: w poniedziałki i w soboty w godzinach 10:00 – 18:00.

 

5. Ograniczenie ilościowe odbieranych odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i opon (limity).

Rada Gminy Słopnice uchwaliła, że w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słopnicach – w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane będą:

 • odpady wielkogabarytowe – w ilości do 200 kg rocznie z terenu jednej nieruchomości,
 • odpady budowlane – w ilości do 200 kg rocznie z terenu jednej nieruchomości,
 • opony – w ilości do 8 sztuk rocznie z terenu jednej nieruchomości.

Oddanie większej ilości tych odpadów będzie możliwe za odpłatnością.

 

6. Nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne np. sklepy, szkoły mogą:

 • usuwać odpady komunalne w systemie gminnym tj. złożyć deklarację do Urzędu Gminy, wnosić do gminy opłatę za odbiór odpadów i przekazywać odpady komunalne firmie wywożącej z którą gmina podpisała umowę – tak jak dotychczas,
 • lub też – poza systemem gminnym – podpisać bezpośrednio Umowę z firmą posiadającą zezwolenie na odbiór odpadów, przekazywać odpady komunalne tej firmie i płacić jej  bezpośrednio.

 

Ponadto należy wiedzieć, że gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi nie obejmuje:

- odpadów z budowy. Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach mówi, że „zbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie budowy należy do obowiązków wykonawcy robót budowlanych”. Odpady powstające przy budowie domu nie wchodzą do gminnego systemu zbiórki odpadów, gmina nie ma obowiązku ich odbioru w zamian za wnoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwie domowym.

Odpady te wykonawca robót budowlanych; czy to jest wynajęta firma czy sam właściciel budynku jeśli wznosi on budynek samodzielnie – winien przekazywać do recyklingu lub unieszkodliwiania specjalistycznej firmie (posiadającej stosowne zezwolenia) i ponosić koszty tego przekazania.

- odpadów powstających w gospodarstwie rolnym w związku z produkcją rolniczą np. folie rolnicze po sianokiszonce, opony rolnicze. Nie są to odpady komunalne, nie powstają w gospodarstwie domowym i nie wchodzą do systemu zbiórki organizowanego przez gminę.

 

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wymagane przez art. 3 ust. 2 pkt. 9) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.).

 

1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słopnice:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

2. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przetwarzane są w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów (część mechaniczna), os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa.

Bioodpady stanowiące odpady komunalne przetwarzane są w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów (część biologiczna), os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania – Składowisko odpadów „Za rzeką Białą”, ul. Czysta, 33-101 Tarnów.

3. Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięty przez Gminę Słopnice – za rok 2020 – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych wyniósł – 32 %.

Osiągnięty przez Gminę Słopnice – za rok 2020 – poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł – 0 %.

4. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – prowadzony przez Gminę Słopnice - zlokalizowany jest przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Słopnicach - Słopnice 1383.

Punkt czynny dwa dni w tygodniu; w poniedziałki i w soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. 10:00 – 18:00.

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

3) odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

4) odpady ulegające biodegradacji,

5) odpady niebezpieczne i chemikalia stanowiące odpady komunalne,

6) przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

7) zużyte baterie i akumulatory,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10) zużyte opony stanowiące odpady komunalne,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

12) odpady tekstyliów i odzieży.

5. Zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy mogą:

 • dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słopnicach. Adres PSZOK: Słopnice 1383 (przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Słopnicach).

6. Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakłady przetwarzające takie odpady.

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

1) punkty zbierania odpadów folii i sznurka (najbliższe):

FUH Zoltar Wiesław Zelek, ul. Fabryczna (obok betoniarni Trans-Bet), 34-600 Limanowa

2) punkty zbierania opon rolniczych.

Zużyte opony rolnicze, można oddać odpłatnie w punktach świadczących wymianę takich opon, w ramach ich wymiany. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Punkty wymiany opon w Słopnicach:

1) Motocontrol Florek Krzysztof, Słopnice 827

2) Więcek H. Usługi wulkanizacyjne, Słopnice 265.