Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Słopnice.

 

1. SELEKTYWNA ZBIÓRKA odpadów jest OBOWIĄZKOWA.

Każdy mieszkaniec (właściciel nieruchomości – budynku) ma obowiązek selektywnej zbiórki powstających w jego gospodarstwie domowym odpadów komunalnych.

Selektywna zbiórka odpadów odbywać się ma w podziale na frakcje:

a) odpady z papieru (w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury) – worek koloru niebieskiego,

b) odpady ze szkła (w tym odpady opakowaniowe ze szkła) – worek koloru zielonego,

c) odpady metali (w tym odpady opakowaniowe z metali) i odpady tworzyw sztucznych (w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych) oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worek koloru żółtego,

d) odpady ulegające biodegradacji – kompostownik (lub worek koloru brązowego).

Worki foliowe na odpady segregowane; koloru niebieskiego, zielonego i żółtego zostaną dostarczone mieszkańcom razem z nakazami płatniczymi na 2021 rok. Ilość tych worków będzie zróżnicowana, w zależności od zadeklarowanej ilości osób w gospodarstwie domowym. Ponadto dodatkowe worki można otrzymać w Urzędzie Gminy.

 

W przypadku niewykonywania obowiązku selektywnej zbiórki odpadów (lub niewłaściwego wykonywania selektywnej zbiórki)  – naliczana będzie podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dwu krotność opłaty podstawowej).

 

W celu dostosowania do obowiązujących przepisów, właściciele nieruchomości mający aktualnie zadeklarowaną nieselektywną zbiórkę odpadów mają obowiązek złożenia deklaracji na obowiązującym nowym wzorze. Deklarację należy złożyć najpóźniej do końca stycznia 2021 roku.

 

Odpady pozostałe po segregacji - po wydzieleniu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła -  wystawiamy tak jak dotychczas we własnych workach.

Worki foliowe koloru czarnego - na pozostałości po segregacji odpadów (odpady zmieszane) – zostaną również dostarczone mieszkańcom razem z nakazami płatniczymi na 2021 rok. Ilość tych worków będzie zróżnicowana, w zależności od zadeklarowanej ilości osób w gospodarstwie domowym. Ponadto dodatkowe worki można będzie otrzymać później w Urzędzie Gminy.

 

2. KODY KRESKOWE na workach

Aby umożliwić identyfikację worków z odpadami planuje się wprowadzanie systemu kodów kreskowych - nalepek na worki.

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma z Urzędu Gminy naklejki z kodami kreskowymi – które to naklejki będzie obowiązany umieszczać na wystawianych przez siebie workach: zarówno z odpadami segregowanymi (szkło, plastik, metal, papier) jak i pozostałościami po segregacji odpadów (worki czarne).

Naklejki z kodami kreskowymi mają być dostarczone mieszkańcom razem z nakazami płatniczymi na rok 2021.

Naklejanie kodów kreskowych na worki rozpoczynamy od miesiąca kwietnia 2021 roku (w miesiącach styczeń, luty i marzec 2021 roku – nie ma obowiązku naklejania kodów kreskowych na worki). Worki wystawiamy w terminach i miejscach tak jak dotychczas.

Od miesiąca kwietnia 2021 roku – nieoznakowane kodami kreskowymi worki z odpadami nie będą odbierane.

 

3. KOMPOSTOWANIE odpadów ulegających biodegradacji

Odpady ulegające biodegradacji to odpady podlegające tlenowemu lub beztlenowemu rozkładowi, zachodzącemu przy udziale mikroorganizmów – to odpady które gniją – np. resztki jedzenia, obierki z warzyw, trawa z pielęgnacji ogrodu.

Właściciele budynków jednorodzinnych mogą kompostować w kompostownikach na nieruchomości odpady ulegające biodegradacji. W zamian za to Rada Gminy zwalnia ich z części opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

Aby uzyskać to zwolnienie należy złożyć do Urzędu Gminy w Słopnicach nową deklarację odnośnie gospodarowania odpadami komunalnymi w której to należy zadeklarować kompostowanie tych odpadów w kompostowniku przydomowym.

 

W przypadku niewywiązywania się z zadeklarowanego kompostowania – naliczana będzie podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami w wysokości jak przy braku kompostowania.

 

 

4. ODPADY WIELKOGABRYTOWE …… należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym takie jak:

‒ meble i inne odpady wielkogabarytowe,

‒ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

‒ odpady budowlane poremontowe,

 • opony samochodów osobowych i jednośladów,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużytą odzież i tekstylia,
 • przeterminowane leki, igły, strzykawki,
 • odpady niebezpieczne i chemikalia,

należy we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słopnicach (Słopnice 1383 – przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków).

Punkt czynny dwa dni w tygodniu; w poniedziałki i w soboty w godzinach 10:00 – 18:00. Zaleca się wcześniejszy kontakt z pracownikami oczyszczalni - tel. 609 438 512, 609 438 551.

 

5. Ograniczenie ilościowe odbieranych odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i opon (limity).

Rada Gminy Słopnice uchwaliła, że w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słopnicach – w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane będą:

 • odpady wielkogabarytowe – w ilości do 100 kg rocznie z terenu jednej nieruchomości,
 • odpady budowlane – w ilości do 200 kg rocznie z terenu jednej nieruchomości,
 • opony – w ilości do 4 sztuk rocznie z terenu jednej nieruchomości.

 

Oddanie większej ilości tych odpadów będzie możliwe za odpłatnością.

 

6. Nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne np. sklepy, szkoły … mają wybór;

 • mogą usuwać odpady komunalne w systemie gminnym tj. złożyć deklarację do Urzędu Gminy, wnosić do gminy opłatę za odbiór odpadów i przekazywać odpady komunalne firmie wywożącej z którą gmina podpisała umowę – tak jak dotychczas,
 • albo mogą – poza systemem gminnym – podpisać bezpośrednio Umowę z firmą posiadającą zezwolenie na odbiór odpadów, przekazywać odpady komunalne tej firmie i płacić jej  bezpośrednio.

 

Reasumując;

Wszyscy selektywnie zbieramy odpady komunalne.

Od miesiąca kwietnia naklejamy kody kreskowe na wszystkie worki z odpadami.

Odpady wielkogabarytowe, elektryczne, budowlane poremontowe, opony i inne …. dostarczamy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słopnicach.

 

Ponadto należy wiedzieć, że gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi nie obejmuje:

- odpadów z budowy. Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach mówi, że „zbieranie i zagospodarowanie odpadów na terenie budowy należy do obowiązków wykonawcy robót budowlanych”. Odpady powstające przy budowie domu nie wchodzą go gminnego systemu zbiórki odpadów, gmina nie ma obowiązku ich odbioru w zamian za wnoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwie domowym.

Odpady te wykonawca robót budowlanych; czy to jest wynajęta firma czy sam właściciel budynku jeśli wznosi on budynek samodzielnie – winien przekazywać do recyklingu lub unieszkodliwiania   specjalistycznej firmie (posiadającej stosowne zezwolenia) i ponosić koszty tego przekazania.

- odpadów powstających w gospodarstwie rolnym w związku z produkcją rolniczą np. folie rolnicze po sianokiszonce, opony rolnicze. Nie są to odpady komunalne, nie powstają w gospodarstwie domowym i nie wchodzą do systemu zbiórki organizowanego przez gminę (w zamian za uiszczaną przez mieszkańców opłatę).

 

 

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

 wymagane przez art. 3 ust. 2 pkt. 9) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.)

 

 

 

1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słopnice:  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
 

2. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przetwarzane są w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów (część mechaniczna), os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa.

Bioodpady stanowiące odpady komunalne przetwarzane są w instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów (część biologiczna), os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania – Składowisko odpadów „Za rzeką Białą”, ul. Czysta, 33-101 Tarnów.

 

3. Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięty przez Gminę Słopnice – za rok 2019 – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 27 %.

Osiągnięty przez Gminę Słopnice – za rok 2019 – poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł – 0,2 %.

 

4. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – prowadzony przez Gminę Słopnice - zlokalizowany jest przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Słopnicach - Słopnice 1383.

Punkt czynnydwa dni w tygodniu; w poniedziałki i w soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. 10:00 – 18:00.

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

3) odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

4) odpady ulegające biodegradacji,

5) odpady niebezpieczne i chemikalia stanowiące odpady komunalne,

6) przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

7) zużyte baterie i akumulatory,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10) zużyte opony stanowiące odpady komunalne,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

12) odpady tekstyliów i odzieży.

 

5. Zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy mogą :

 • dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słopnicach. Adres PSZOK: Słopnice 1383 (przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Słopnicach).

 

6. Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakłady przetwarzające takie odpady.

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

1) punkty zbierania odpadów folii i sznurka (najbliższe);

FUH Zoltar Wiesław Zelek, ul. Fabryczna (obok betoniarni Trans-Bet), 34-600 Limanowa

2) punkty zbierania opon rolniczych;

Zużyte opony rolnicze, można oddać odpłatnie w punktach świadczących wymianę takich opon, w ramach  ich wymiany. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

 Punkty wymiany opon w Słopnicach:

1) Motocontrol Florek Krzysztof, Słopnice 827,

2) Więcek H. Usługi wulkanizacyjne, Słopnice 265