DOPŁATY DO PALIWA DLA ROLNIKÓW W 2019 ROKU

W 2019 roku wzrasta wysokość dopłaty do paliwa rolniczego, jaka przysługuje rolnikowi do użytków rolnych na jakich prowadzi produkcję rolną. Dodatkowe środki otrzymają także hodowcy bydła i producenci mleka. Bez zmian pozostają terminy składania wniosków. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi uregulowaniami w tym zakresie.

Wysokość dopłaty do paliwa rolniczego, jaka przysługuje rolnikowi, wynika z ilości zużytego oleju napędowego, liczby użytków rolnych na jakich prowadzi się produkcję rolną, rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha oraz stawki zwrotu akcyzy za olej napędowy. Stawka zwrotu za 1 litr ON wynosi 1 złoty. Oznacza to, że w 2019 roku rolnik na każdy 1 ha użytków rolnych może otrzymać do 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.

Rolnicy z terenu Gminy Słopnice wnioski o zwrot podatku akcyzowego winni składać do Wójta Gminy Słopnice (Urząd Gminy Słopnice – pokój nr 6.)

 

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego:


I. TERMIN:   od 1 lutego 2019 r.– 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.,
II. TERMIN:  od 1 sierpnia 2019 r.– 2 września 2019 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Prosimy o podawanie we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – nr konta bankowego – na jakie mają być przelane środki pieniężne z dopłaty.

 

Dodatkowe środki otrzymają hodowcy bydła i producenci mleka. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za ON, liczby 30 oraz średniej ilości bydła (podawanej w DJP), które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. W praktyce oznacza to, że rolnik za każdą 1 DJP bydła może otrzymać dopłatę do paliwa rolniczego w wysokości do 30 złotych. Jednak dopłata nie przysługuje przy chowie świń, owiec, drobiu i innych zwierząt.

 
Hodowcy bydła i producenci mleka we wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku.
Natomiast do samego wniosku oprócz faktur potwierdzających zakup paliwa, muszą załączyć dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła.

Dokument potwierdzający liczbę DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego wydaje Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Limanowej.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2019 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1 - 31 października 2019 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.


Załączniki:
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

 

Tagi