INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZANIA LASU

Powiat limanowski zlecił firmie Taxus UL. Sp. z o.o. z Warszawy realizację zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych – położonych w Gminie Jodłownik oraz w Gminie Słopnice”.

 

Uproszczony plan urządzania lasu opracowany jest na okres 10 lat. Jest on podstawowym dokumentem do prowadzenia gospodarki leśnej w lasach osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Celem tego planu jest umożliwienie prowadzenia trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Uproszczony plan urządzania lasu zawiera skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej (określa zadania w zakresie: koniecznych do wykonania zabiegów, rozmiaru wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu).

 

Nie reguluje on kwestii własnościowych, jak też nie nakłada dodatkowych form ochrony przyrody.

 

Informuje się, że na terenie Gminy Słopnice (obręb ewidencyjny Słopnice Królewskie i obręb ewidencyjny Słopnice Szlacheckie) odbywać się będzie taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

w terminie od 15 czerwca 2019 roku do 15 sierpnia 2019 roku.

 

 

Pracami objęte będą lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji jako leśne (Ls).

 

Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzania lasów, zostaną one wyłożone w Urzędzie Gminy – do publicznego wglądu – przez okres 60 dni.

O terminie wyłożenia projektu – właściciele lasów zostaną powiadomieni. Uproszczony plan urządzania lasów będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Tagi