UWAGA! INFORMACJE DOTYCZĄCE WGLĄDU DO PROJEKTÓW UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy SŁOPNICE

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2129 z późn. zm.), zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Słopnice – od dnia 12 sierpnia 2019 roku do dnia 12 października 2019 roku – w siedzibie Urzędu Gminy Słopnice (Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 14), w godzinach pracy Urzędu Gminy (7:30 – 15:30).

 

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dana uwaga dotyczy –w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2019 roku.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Płomyka 58, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Limanowej.

W dniu 12 sierpnia 2019 roku (w poniedziałek) – Pan Karol Witko, pracownik TAXUL UL – będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy w Słopnicach w sprawie opracowanych Uproszczonych Planów Urządzania Lasu.

 

__________________________________________________________________________

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczania podatku leśnego.

__________________________________________________________________________

 

Uproszczony plan urządzania lasu to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.

 

Uproszczony plan urządzenia lasu (Inwentaryzacja stanu lasu) składa się z następujących elementów:

– zestawień tabelarycznych dla całości obrębu ewidencyjnego,

– spisu treści,

– opisu ogólnego dla całości obrębu ewidencyjnego (w tym zalecenia dla właścicieli lasów),

– zestawień powierzchniowo miąższościowych,

– zestawienia czynności gospodarczych w 10-cioleciu,

– wykazu działek leśnych i gruntów do zalesienia oraz ich właścicieli (brak danych osobowych – ochrona danych „RODO”),

– wykazu właścicieli (brak danych osobowych – ochrona danych „RODO”),

– wykazu działek leśnych – spis wg numerów działek ewidencyjnych wraz z grupą rejestrową,

– wykaz zmian powierzchni leśnej w stosunku do rejestru gruntów (rozbieżności między ewidencją a stanem na gruncie; brak danych osobowych – ochrona danych „RODO”),

– wykaz skrótów użytych w dokumentacji oraz słownych podstawowych pojęć leśnych.

 

Aby skorzystać z planu właściciel powinien posiadać:

- numer ewidencyjny swojej działki

- lub znać położenie w obrębie ewidencyjnym (numer działki można odczytać także z mapy dołączonej do planu).

 

Przy składaniu wniosków należy pamiętać, że Wykonawca planu bazuje na danych ewidencyjnych, pozyskanych z zasobów starostwa powiatowego. Wykonawca nie ma możliwości ich modyfikacji. Dane te są aktualne na dzień ich otrzymania przez wykonawcę. Uwagi dotyczące błędów lub nieaktualności danych ewidencyjnych (klasyfikacja użytków gruntowych, niezgodność ewidencji z przeznaczeniem działki w planie zagospodarowania przestrzennego) nie mogą być rozpatrywane przez wykonawcę planu urządzenia lasów.

 

Uwagi powinny dotyczyć opisu taksacyjnego m.in. lokalizacji drzewostanu, powierzchni, składu gatunkowego, wieku itp.

 

PODATEK LEŚNY (podstawa prawna Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 888 z późn. zm.):

- Art.3 – Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

- Z podatku zwalnia się lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat oraz wpisane indywidualnie do rejestru zabytków (Art. 7 ust. 1 pkt 1)

- Art.4 ust. 1 – Podatek leśny od jednego hektara, za rok podatkowy wynosi, (…), równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ogłaszana jest komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Art. 4 ust. 4).

Tagi