OBRADY XI SESJI RADY GMINY SŁOPNICE

Zapraszamy na retransmisję obrad XI Sesji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się w dniu 15 maja br., o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Gminnego Kompleksu Sportowego w Słopnicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Słopnice.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów zawierających azbest przez Gminę Słopnice w 2020 roku przy wykorzystaniu środków z budżetu gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Nowy Sącz, dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Miasto Nowy Sącz zadania publicznego Gminy Słopnice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Słopnice na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Słopnice i jej jednostkom budżetowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomościwskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.  
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2020 rok.  
 16. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy Słopnice za 2019 rok.
 17. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy Słopnice na 2020 rok.
 18. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Słopnice za 2019 rok.
 19. Sprawozdanie wójta z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego za 2019 rok.
 20. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słopnicach za 2019 rok.
 21. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2019 rok.
 22. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice|
(-) Józef Bednarczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi