ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Urząd Gminy w Słopnicach informuje, że WNIOSKI NA ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w TERMINIE od 1 do 31 sierpnia 2020 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe. Dokument ten składa się jednorazowo w danym roku tzn. przez osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o zwrot podatku akcyzowego w danym roku. Osoby, które składały wniosek w miesiącu lutym 2020r. nie dołączają już do wniosku w sierpniu tego zaświadczenia.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie w terminie od 1 do 31 października 2020 r.  na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wniosek wraz załącznikami (fakturami) należy złożyć do końca sierpnia w urzędzie gminy Słopnice. Zachęcamy również do pozostawienia wniosku w skrzynce korespondencyjnej dostępnej 24h/dobę 7 dni w tygodniu, umieszczonej przy wejściu do budynku urzędu. W tym celu uzupełniony i podpisany wniosek wraz załącznikami należy umieścić w kopercie i wrzucić do skrzynki korespondencyjnej. W celu ułatwienia ewentualnego kontaktu prosimy o padanie numeru telefonu kontaktowego.


Formularz wniosku oraz oświadczenie porducenta rolnego dostępne są na stronie internetowej, a także umieszczone w holu przy wejściu głównym do urzędu.