PROGRAM RZĄDOWY "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023

 

 

 

 

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany w 80 % z dotacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

 

Wartość dofinansowania wynosi 90 977 zł (80 % kosztów zadania).

Całkowity koszt zadania wynosi 113 722 zł.