ANKIETA- BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słopnice! Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców. Anonimową ankietę można wypełnić tylko do 15 lutego br.

Po kliknięciu na poniższą grafikę nastąpi przekierowanie na stronę ankiety. 

 

 

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Ankieta jest anonimowa. Skierowana do mieszkańców gmin obszaru Partnerstwa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Miasta i gminy Powiatu Limanowskiego w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Departament Strategii, zawiązało „Partnerstwo Miast i Gmin Powiatu Limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”. Członkowskie gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.