OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE

Ogłoszenie Wójta Gminy Słopnice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam:

 • o podjęciu przez Radę Gminy Słopnice uchwał: Nr XV/124/20 z dnia 27 listopada 2020r. i Nr XVI/138/20 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice, obejmującej tereny położone w Słopnicach Królewskich i w Słopnicach Szlacheckich,
 • o podjęciu przez Radę Gminy Słopnice uchwały Nr XVI/137/20 z dnia 30 grudnia 2020r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice, obejmującej tereny w rejonie działki nr 9011/1 położonej w Słopnicach Królewskich,
 • o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmiany w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu i do prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 19 lutego 2021r.


Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Słopnice (34-615 Słopnice 911) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu. 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 • dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Słopnice jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów,

 • administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Słopnice z siedzibą: 34-615 Słopnice 911,

 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,

 • składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 • składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

 • składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,

 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Słopnice: IOD: iod@slopnice.pl.