JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY SŁOPNICE

Podczas XVIII Sesji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się 28 maja 2021 roku, radni udzielili Wójtowi Adamowi Sołtysowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu Gminy Słopnice.

Sesja tradycyjnie rozpoczęła się od przedstawienia porządku obrad i głosowania nad przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Gminy Słopnice. Głos zabrał Wójt Gminy Słopnice, który rozpoczął od podziękowań oraz wręczenia pamiątkowej statuetki dla ustępującego w tym roku prezesa KS Sokół Słopnice Stanisława Dębskiego. Stanisław Dębski pełnił wspomnianą funkcję w latach 2015-2020. Padły słowa podziękowania za wieloletnią współpracę, upowszechnianie i promowanie piłki nożnej oraz szczególne zaangażowanie w rozwój sportowych talentów gminy Słopnice.  Z uwagi na dotychczas obowiązujące restrykcje związane z epidemią koronawirusa publiczne przekazanie podziękowań nie było możliwe wcześniej.

Następnie rozpoczęła się debata nad Raportem o stanie Gminy Słopnice za 2020 rok. Wójt Gminy przedstawił najważniejsze dane finansowe charakteryzując miniony rok pod względem budżetu, wykaz inwestycji i remontów zrealizowanych przez samorząd oraz charakterystykę wydatków na oświatę i funkcjonowanie szkół, współpracę z mieszkańcami,  podsumowanie polityki społecznej oraz zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu gminy Słopnice. W debacie publicznej nad raportem głos zabrali radni gminy, którzy dziękowali wójtowi za wykonanie zeszłorocznego budżetu oraz gospodarne zarządzenie finansami, co pozwoliło na realizację dodatkowych inwestycji.  Wykonanie dochodów na koniec 2020 roku wyniosło 44 733 891,84 zł co stanowiło 110% planowanych dochodów ogółem. Plan wydatków ogółem w ciągu 2020 roku został zwiększony o kwotę 4 415 369,10 zł i na koniec roku wynosił 41 815 369,10 zł. Wykonanie wydatków ogółem na koniec 2020 roku wyniosło 40 116 656,52 zł co stanowi 96% planowanych wydatków. W 2020 roku zadania z zakresu remontów i inwestycji obejmowały budowę kanalizacji sanitarnej pod Mogielicą (etap I), rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, rozbudowę szlaków wielofunkcyjnych wokół góry Mogielica, przebudowę drogi gminnej Słopnice-Zagrody, wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, oświetlenie drogowe wzdłuż drogi gminnej Słopnice-Mogielica (25 lamp). Reasumując łączna kwota wydatkowana na inwestycje i remonty w roku 2020 wyniosła 6 468 245 zł. Wartość pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła 3 078 177 zł., w tym pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 1 340 000 zł. Po debacie Rada Gminy zgodnie udzieliła wotum zaufania dla Wójta Adama Sołtysa. Wyrazem aprobaty dla wykonania budżetu gminy Słopnice za 2020 r. było natomiast jednogłośne zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r., po którym Rada Gminy jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Słopnice absolutorium za 2020 rok.

Dziękując za udzielone absolutorium wójt podziękował tym wszystkim, którzy w tym trudnym roku przyczynili się do realizacji budżetu – Radzie Gminy, Kierownikom Referatów i pracownikom Urzędu Gminy oraz podlegającym jednostkom organizacyjnym.

Sesja zakończyła się głosowaniem w sprawach bieżących m. in. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słopnice na rok szkolny 2021/2022 oraz zatwierdzenia zmian w budżecie i zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

 

Zapraszamy także do obejrzenia retransmisji z XVIII Sesji Rady Gminy Słopnice.

GALERIA