OBRADY XIX SESJI RADY GMINY SŁOPNICE

Zapraszamy na retransmisję obrad XIX Sesji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się w dniu 16 lipca br., o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Gminnego Kompleksu Sportowego w Słopnicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Słopnice.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za worek o określonej pojemności.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym w pożarze jaki miał miejsce w miejscowości Nowa Biała.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Górnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słopnice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2021 rok.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice             

(-) Józef Bednarczyk