WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁOPNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁANOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu „Programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” z dnia 29 września 2021 roku.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 07 września 2021 roku do 28 września 2021 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projekt Uchwały Rady Gminy Słopnice w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z projektem Programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 zostały umieszczone na stronie internetowej www.slopnice.pl, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słopnice. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy.

 

W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne podmioty oraz nie wpłynęły do Sekretariatu Urzędu Gminy w Słopnicach  żadne opinie ani uwagi  dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.           

Zgodnie z  Uchwałą nr XXXIX/207/10 rozdz. 5,  par. 11. Rady Gminy w Słopnicach z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, konsultacje  uważa się za ważne  również w przypadku braku uczestników i opinii.

 

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słopnicach oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Słopnice, w dniu 29 września 2021 roku.

 

Sporządziła: Maria Janas

Słopnice, 29 września 2021 r.