Przejdź do stopki

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK

Treść

Na najbliższej sesji Rady Gminy Słopnice odbędzie dyskusja nad raportem o stanie Gminy Słopnice. Obowiązek sporządzenia przez wójta raportu o stanie gminy, reguluje art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Słopnice za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Słopnice. Zgłoszenie to składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Słopnice za 2021 rok odbędzie się 20 maja 2022 r. (tj. piątek), w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 maja 2022 r. (tj. czwartek), do godziny 15.30. 

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest do pobrania w sekcji załączniki, a także w sekretariacie Urzędu Gminy Słopnice (pok. nr 4).

Treść raportu o stanie Gminy Słopnice za 2021 rok znajduje się poniżej oraz jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słopnice.