Remont dachu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Apostoła w Słopnicach Dolnych

Zakończony: 07.10.2008, Status przetargu: nowy,

Słopnice, dnia: 16.09.2008 r.
Nasz znak: 341-1/08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. św. Andrzeja Apostoła
w Słopnicach Dolnych
34-615 Słopnice 40
Strona internetowa: www.slopnice.pl
E-mail: ksjang@poczta.onet.pl

2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) .

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie na stronie BIP: http://www.slopnice.pl/sys/download.html?file_id=9812

Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w kancelarii parafialnej w Słopnicach Dolnych lub za zaliczeniem pocztowym.

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest remont dachu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Apostoła w Słopnicach Dolnych.
Zamówienie obejmuje wykonanie wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień – kod CPV: 45261910-6, 45212361-4, 45212350-4.

5. Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 10.12.2008 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 czerwca 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ustawy Pzp. Ponadto Wykonawcy muszą wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał zamówienie polegające na wymianie pokrycia dachowego na blachę miedzianą.

Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

8. Informacja na temat wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000 PLN.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zamawiający oceniał będzie oferty według jednego kryterium, którym będzie cena stanowiąca 100% punktacji.

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w kancelarii parafialnej w Słopnicach Dolnych do dnia 07.10.2008 r do godziny 1000.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 07.10.2008r. w kancelarii parafialnej w Słopnicach Dolnych o godzinie 1015.

12. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy.

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Załączniki:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załacznik nr 4
Załacznik nr 5
Załacznik nr 6
Załacznik nr 7

Data publikacji: 2008-09-16

Wynik przetargu:

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Małopolskie Biuro Przygotowania i Realizacji Inwestycji KRAKINWEST Sp. z o.o. 30-657 Kraków ul. Gromady Grudziąż 20

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 – jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r.Nr. 233 poz. 1655).

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
- Małopolskie Biuro Przygotowania i Realizacji Inwestycji KRAKINWEST Sp. z o.o. 30-657 Kraków ul. Gromady Grudziąż 20
Liczba pkt w kryterium cena – 100
Łączna liczba pkt -100
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do ktorej jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w ktorym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia