Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XVII/103/04

    wyświetleń: 3129

Treść

Do pobrania załącznik graficzny do uchwały wersja pomniejszona (JPG) 9,1 MB

Do pobrania załącznik graficzny do uchwały wersja pełna (ZIP) 248 MB

UCHWAŁA NR XVII/103/04
Rady Gminy Słopnice
z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Słopnice.

 Na podstawie art.3 ust.1, art.20 ust.1, art.29 i art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami); art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami); art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266) -

Rada Gminy Słopnice u c h w a l a, co następuje:

  1. USTALENIA FORMALNE

§ 1.

 

 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice w jej granicach administracyjnych – zwany dalej „planem”.

2. Plan został sporządzony zgodnie z uchwałą Rady Gminy Słopnice Nr XXXIV/202/02 z dnia 28 sierpnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

 

 

§ 2.

 

 

Plan sporządzono z uwzględnieniem ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice uchwalonego uchwałą Rady Gminy Słopnice Nr XII/86/99 z dnia 22 grudnia 1999 roku.

§ 3.

 

 

1. Uchyla się plany dotychczasowe, zatwierdzone:

 

1) Uchwałą Rady Gminy Tymbark Nr XX/116/92 z dnia 11 sierpnia 1992; (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego z 1992 r. Nr 22, poz. 227); w sprawie: zatwierdzenia kompleksowej zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark – w części odnoszącej się do obszaru gminy Słopnice,

2) Uchwałą Rady Gminy Słopnice Nr XVI/92/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku ( Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego z 1998r, Nr 32, poz. 140); w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice,

3) Uchwałą Rady Gminy Słopnice Nr IV/24/99 z dnia 11 lutego 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 1999r, Nr 13, poz. 92); w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice,

4) Uchwałą Rady Gminy Słopnice Nr VIII/50/99 z dnia 24 czerwca 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 1999r, Nr 34, poz. 840): w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

5) Uchwałą Rady Gminy Słopnice Nr XVII/124/2000 z dnia 19 września 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2000r Nr 98, poz. 876); w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice,

6) Uchwałą Rady Gminy Słopnice Nr XIX/127/2000 z dnia 29 listopada 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2001r Nr 10, poz. 58); w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice,

7) Uchwałą Rady Gminy Słopnice Nr XXVI/169/2001 z dnia 4 września 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2001r, Nr 160, poz. 2386); w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice,

8) Uchwałą Rady Gminy Słopnice Nr XXXI/191/02 z dnia 30 kwietnia 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2002r, Nr 111, poz. 1732); w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice,

9) Uchwałą Rady Gminy Słopnice Nr V/29/03 z dnia 12 marca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003r Nr 142, poz. 1891); w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

 

 

2. Ustalenia planów dotychczasowych, wymienionych w ust. 1 w pkt 2-9 włącza się w całości do planu, o ile nie są sprzeczne z jego ustaleniami.

§ 4.

Obszar opracowania planu położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Województwa Nowosądeckiego, utworzonego Rozporządzeniem Nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 1 października 1997 roku w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Województwa Nowosądeckiego ( Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 43/97 z dnia 6 października 1997 roku poz. 147 oraz Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 1999 roku Nr 11 poz. 77), w którym obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ust. 3.

 

 

§ 5.

 

 

1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) Część graficzna – zwana dalej „ rysunkiem planu” – sporządzona na podkładach mapy zasadniczej 1:2000 – jako załącznik Nr 1.

2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy – podjęte w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), zwanej dalej „ustawą” – o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – jako załącznik Nr 2.

3) Uzasadnienie do stwierdzenia zgodności ustaleń planu z ustaleniami ”Studium”, o którym mowa w § 2 – jako załącznik Nr 3.

4) Obiekty w ewidencji zabytków wg kart adresowych – jako załącznik Nr 4

3. Integralną częścią ustaleń planu są następujące elementy rysunku planu:

1) granice obszaru objętego planem,

2) granice administracyjne Gminy i obrębów ewidencyjnych,

3) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, o różnym przeznaczeniu oraz o różnych warunkach zabudowy i zagospodarowania wraz z symbolami identyfikującymi, zgodnie z częścią tekstową planu, wymienioną w pkt. 1,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) granice terenów rekreacyjnych (w tym narciarskich) w obrębie lasów.

6) strefy ochrony konserwatorskiej dóbr kultury,

7) strefy ochrony sanitarnej ujęć wody i strefy sanitarne cmentarzy,

8) trasy urządzeń liniowych uzbrojenia terenu wraz z ich strefami technicznymi lub ochronnymi oraz infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym.

4. Rysunek planu zawiera ponadto oznaczenia i elementy objaśnione w legendzie rysunku planu – nie stanowiące ustaleń, o których mowa w ust. 3.

5. Warunki zabudowy lub zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych należy określać w odniesieniu do terenów wydzielonych w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, z uwzględnieniem:

1) ustaleń rysunku planu,

2) ustaleń ogólnych, o których mowa w Rozdziale II,

3) ustaleń szczegółowych zawartych w Rozdziale III.

6. Jako zgodne z planem uznaje się:

1) wyznaczenie tras urządzeń liniowych związanych z rekreacją zimową oraz związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej służącej wyposażeniu inżynierskiemu terenów przeznaczonych do zainwestowania stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych, jeżeli nie koliduje to z innymi ustaleniami planu,

2) wyznaczenie i urządzenie dróg dojazdowych do terenów przeznaczonych do zainwestowania oraz do terenów rolnych i leśnych, pod warunkiem, że nie będzie to stanowić utrudnienia w wykorzystaniu terenów przyległych do drogi zgodnie z ich przeznaczeniem w planie.

3) zabudowę bądź zmianę sposobu użytkowania terenów rolnych, nie zmieniającą rolniczego charakteru gruntów, w tym lokalizację pasiek wraz z pracownią pasieczną,

4) inwestycje na terenach leśnych związane z gospodarczym użytkowaniem lasu oraz infrastrukturą obiektów służących gospodarce leśnej, ustanawianie stref ochronnych ujęć wody na terenach rolnych i leśnych,

5) zmianę funkcji budynku mieszkalnego, gospodarczego lub ich części na cele usługowe, jeżeli przedsięwzięcie – stosownie do odnośnych przepisów o ochronie środowiska – nie jest zaliczone do kategorii przedsięwzięć, dla których jest wymagane lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko,

6) zmianę funkcji budynku mieszkalnego lub gospodarczego (lub ich części) w zagrodzie rolniczej na terenach rolnych – na cele rekreacyjne i letniskowe.

7. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) ochrona interesu publicznego obejmującego zachowanie i ekspozycję cennych wartości środowiska przyrodniczego i krajobrazu,

2) stworzenie warunków do rozwoju społeczno - gospodarczego gminy, w tym dla rekreacyjnego w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.

8. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez to takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

2) przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się przez to przeznaczenie inne niż podstawowe, które wzbogaca lub uzupełnia a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,

3) wysokości zabudowy – rozumie się przez to wymiar pionowy mierzony od poziomu gruntu do najwyższego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem; w przypadku spadku terenu wysokość liczy się jako średnia arytmetyczna wysokości przystokowej i odstokowej,

4) działce budowlanej- rozumie się przez to nieruchomość , o której mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717),

5) działalności nieuciążliwej – rozumie się przez to działalność nie wymienioną w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 179 poz. 1490), a ponadto działalność nie wywołującą zjawisk lub stanów utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów,

9. Stosuje się następujące podstawowe literowe symbole identyfikacyjne terenów, o których mowa w ust. 3 pkt 3). :

I. M ( MN,MN/ML, ) – tereny mieszkalnictwa
II.
MN/UC – tereny mieszkalno-usługowe
III. U ( UC, UO, UK, UZ, UI, UT, UZ/UTS, US, UTS) – tereny usługowe
IV.
R ( R, RM, R/ZL, R/UTSz) – tereny rolne
V.
P – tereny obiektów produkcyjnych, składy, magazyny
VI.
WS - tereny wód otwartych
VII. Z ( ZL, LZ, ZP, ZCc, ZCz) – tereny zieleni
VIII.
KD ( KDp-Z, KDp/r-Z, KDL, KDD, ) drogi publiczne
IX.
KP - parkingi
VIII. E - urządzenia elektroenergetyczne
IX. G - urządzenia gazownicze
X. W (Wz, WS1, WS2, w-1, w-2) - urządzenia i obiekty zaopatrzenia w wodę
XI. K (k-1, k-2, Kp) - kanalizacja sanitarna
XII. O - rejon lokalizacji składowiska odpadów

UWAGA: w legendzie rysunku planu objaśniono dodatkowe indeksy cyfrowe i literowe do wymienionych symboli podstawowych.