Przejdź do stopki

2021: REALIZACJA WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

    wyświetleń: 196

Treść

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ: POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA ORAZ POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJUBOŻSZYCH


NAZWA ZADANIA: REALIZACJA WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023


OKRES REALIZACJI: 2021 R.


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 118 678,00 zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 148 348,50 zł


OGÓLNY OPIS ZADANIA:

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.