OBRADY XV SESJI RADY GMINY SŁOPNICE

DATA I GODZINA
Piątek, 27 listopada 2020
godz. 15:30
MIEJSCE
SŁOPNICE, GMINNY KOMPLEKS SPORTOWY

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713).) oraz § 24 i § 26, pkt. 2-3 Statutu Gminy Słopnice uchwalonego uchwałą Nr XXIV/169/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 sierpnia 2013 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słopnice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r., poz.5225 z ze zm.) uprzejmie informuję, że najbliższa sesja Rady Gminy Słopnice, odbędzie się 27.11. 2020 r. (tj. piątek), o godz. 15.30 w Gminnym Kompleksie Sportowym w Słopnicach (sala konferencyjna).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Słopnice.

 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słopnice.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słopnice.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za worek o określonej pojemności.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2020 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Limanowa.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego wspierania rodzin opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi w realizacji zadań edukacyjnych.

 16. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Słopnice w roku szkolnym 2019/2020.

 17. Wolne wnioski i informacje.

 18. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
(-) Józef Bednarczyk