SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH - AKTUALNA PROCEDURA

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie „Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny”.

 

Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1) przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (WODR),

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego (Koło Łowieckie),

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda (rolnik).

 

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, składa się do zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego Koła Łowieckiego).

 

Wniosek ma zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

Wniosek składa się w postaci papierowej albo elektronicznej:

1) w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia szkody;

2) w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach poza okresem wegetacyjnym - w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji.

 

Szacowanie szkody składa się z:

1) oględzin;

2) szacowania ostatecznego.

W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

 

Oględziny

Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

O terminie dokonania oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Zawiadomienie może być dokonane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez krótkie wiadomości tekstowe (SMS).

 

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

 

Podczas oględzin ustala się:

1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;

2) rodzaj, stan i jakość uprawy;

3) obszar całej uprawy;

4) szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona;

5) szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze.

 

Po zakończeniu oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje:

1) imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach;

2) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin;

3) dane podlegające ustaleniu podczas oględzin;

4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;

5) czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach.

 

Członkowie zespołu,  w tym rolnik, mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach.

 

Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu.

 

Szacowanie ostateczne

O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

 

Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy.

 

O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody Koło Łowieckie zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Zawiadomienie może być dokonane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez krótkie wiadomości tekstowe (SMS).

 

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

 

Podczas szacowania ostatecznego ustala się:

1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;

2) rodzaj uprawy lub płodu rolnego;

3) stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego;

4) obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego;

5) obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego;

6) procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;

7) plon z 1 ha;

8) wysokość odszkodowania.

 

Po zakończeniu szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje:

1) imiona i nazwiska osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym;

2) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania szacowania ostatecznego;

3) dane podlegające ustaleniu podczas szacowania ostatecznego;

4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;

5) czytelne podpisy osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym.

 

Członkowie zespołu, w tym rolnik, mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach.

Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu.

 

Wypłata odszkodowania

 

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego (od którego nie wniesiono odwołania).

 

Odwołanie

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

 

W celu rozpatrzenia odwołania Nadleśniczy dokonuje ponownych oględzin lub szacowania ostatecznego (nie później niż do siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania).

 

W oględzinach tych lub szacowaniu mają prawo brać udział członkowie Zespołu  szacującego, o którym mowa powyżej. Na pisemny wniosek członka Zespołu w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym może brać udział przedstawiciel izby rolniczej.

 

O terminie oględzin lub szacowania powiadamia Nadleśniczy. Powiadomienie może być dokonane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez krótkie wiadomości tekstowe (SMS).

 

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Niestawiennictwo osób nie wstrzymuje ich dokonania.

 

Następnie Nadleśniczy wydaje, w terminie 14 dni, decyzję ostateczną w sprawie wysokości odszkodowania.

Wypłata odszkodowania, następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody

 

Ponadto odszkodowanie za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych nie przysługuje, m.in.:

―  posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;

― posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;

―  za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;

― za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;

― za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;

― za szkody powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania …

 

Opracowano na podstawie:

Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie,

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

 


 

Teren Gminy Słopnice praktycznie wchodzi w skład czterech obwodów łowieckich:

 

Obwód Łowiecki nr 162

 

Obwód Łowiecki Nr 162 obejmuje północno-wschodnią część gminy ‒ Przylaski. Granica obwodu przebiega; od Zamieścia drogą główną Zamieście-Słopnice, następnie drogą gminną Markowo, następnie na Lipowe.

Dzierżawcą obwodu jest Koło Łowieckie „Jaworz” w Limanowej

 

Adres do przesyłania zgłoszeń szkód;

Koło Łowieckie „Jaworz”

ul. Kamienna 1, 34 600 Limanowa.

Formularz kontaktowy na stronie http://www.jaworz.pl/

 

 

Obwód Łowiecki nr 181

 

Obwód Łowiecki Nr 181 obejmujący południowo-wschodnią część gminy: Granice, Słopnice Górne. Granica obwodu  przebiega od Zalesia drogą główną Zalesie-Słopnice, drogą gminną Markowo, następnie na Lipowe.

Dzierżawcą obwodu jest Koło Łowieckie „Ostra” w Limanowej

 

 

Adres do przesyłania zgłoszeń szkód;

Pan Stanisław Król

34-615 Słopnice 1253

Telefon: 504 904 797.

 

 

Obwód Łowiecki nr 182

 

Obwód Łowiecki Nr 182 obejmujący północno-zachodnią część gminy: góra Łopień i Świerczek. Granica obwodu przebiega od Zamieścia drogą główną Zamieście-Słopnice, drogą Mogielica do osiedla Sołtyse, następnie na zachód do przełęczy Rydza Śmigłego.

 

Dzierżawcą obwodu jest Koło Łowieckie „HUBERT” w Tymbarku

 

Adres do przesyłania zgłoszeń szkód;

Pan Krzysztof Toporkiewicz

34-617 Wilkowisko 37

Telefon: 508 330 980

 

 

Obwód Łowiecki nr 201

 

Obwód Łowiecki Nr 201 obejmujący południowo-zachodnią część gminy: góry Mogielica i Dzielec. Granica obwodu przebiega od Zalesia drogą główną Zalesie-Słopnice, drogą Mogielica do osiedla Sołtyse, następnie na zachód do przełęczy Rydza Śmigłego)

Dzierżawcą obwodu jest Koło Łowieckie „Orlik” w Krakowie

Adres do przesyłania zgłoszeń szkód;

Pan Józef Gaura

34-615 Słopnice 954

Telefon: 513 275 354.

 

Przedstawiciel Małopolskiej Izby Rolniczej

Delegat Gminy Słopnice do Rady Powiatowej w Limanowej Małopolskiej Izby Rolniczej – Pan Józef Wojtowicz.

Tagi